Х Районен съд
асково
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
За нас
Информация за съда
Съдебни заседатели
Вещи лица
Полезно
Календар - насрочени дела
Съдебни актове по Граждански дела-2019г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2019г.
Съдебни актове по Граждански дела-2018г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2018г.
Публична продан- обявления от ДСИ
Вътрешни правила
Достъп до информация
Указания за потребители
Постановени съдебни актове 2013г. - 2017г.
Държавни такси събирани от съда
ЦУБИПСА - Съдебни актове чл.64 ЗСВ
Пресцентър
Предложения / оплаквания
Декларации
Профил на купувача
Електронно свидетелство за съдимост
Защита на личните данни
 Медиация  
 

КАКВО Е МЕДИАЦИЯ?
Медиацията е доброволна, неформална и поверителна процедура за решаване на спорове извън съда, при която трето неутрално лице - медиатор, подпомага спорещите сами и по своя воля да постигнат взаимно удовлетворително споразумение.
Тя е  нова култура на общуване, основана на взаимно разбиране и зачитане на права и интереси. Дава на спорещите свободата и отговорността сами да определят собствените си интереси и приоритети, да контролират процедурата и изхода от спора, да запазят и възстановят отношенията си.
Медиацията е нова възможност  за процес, при който чувствата са толкова важни, колкото и фактите. Чрез нея може да определяте по-широк кръг от интереси и възможности за решаване на спора, отколкото съдът може да даде, да насочите погледа си по-скоро към бъдещето, отколкото към миналото, като запазите или възстановите взаимоотношенията си с другата страна в спора,  да подобрите бъдещето си, като поемете отговорност за настоящето.
РОЛЯТА НА МЕДИАТОРЪТ:
Медиаторът ръководи процедурата по медиация, структурира преговорите между страните,  улеснява общуването между спорещите, трансформира противопоставянето в спора в сътрудничество за разрешаването му.
Медиаторът безпристрастно и неутрално подпомага страните  за да открият същността на спора,  идентифицират действителните си интереси и потребности, да предлагат и изследват всички възможности за разрешаване на спора,  да постигнат взаимно удовлетворително споразумение по между си.
Медиаторът не е  съдия, арбитър или адвокат на страните. Той не решава спора и не дава дава правни, психологически или други професионални съвети.
КОЙ МОЖЕ ДА ОТНЕСЕ СПОРА КЪМ МЕДИАЦИЯ?
Спорът може да се отнесе към медиация от:
- всяка една от страните по спора
- съдът или друг компетентен орган, пред който спорът е отнесен за решаване
КОГА Е ПРИЛОЖИМА МЕДИАЦИЯТА?
Медиацията е приложима на всеки етап от спора: непосредствено след възникването му,  преди отнасянето му пред съда,  във всеки етап на съдебното производство до постановяване на съдебния акт.
ЗА КОИ СПОРОВЕ Е ПРИЛОЖИМА МЕДИАЦИЯТА?
Медиацията може да се прилага за: граждански спорове - имотни, парични, междусъседски, наемни, битови, потребителски, непозволено увреждане; наказателни спорове, в случаите предвидени в Наказателно-процесуалния закон; търговски спорове; трудови спорове; семейни спорове; административни спорове; други спорове
ЗАЩО ДА ИЗПОЛЗВАМЕ МЕДИАЦИЯТА?
Чрез медиацията разрешавате Вашия спор бързо, евтино и ефикасно, свободни сте сами да определяте Вашите собствени интереси и приоритети, тя не замества Съда, а разширява кръга от възможности за защита на Вашите права, гарантира тайната на споделената информация, провежда се в неформална обстановка и в удобно за страните време, възстановява и запазва взаимоотношенията между спорещите.
 
КАК ДА ОТНЕСЕТЕ СПОРА КЪМ МЕДИАЦИЯ?
Позвънете по телефон или идете на място при избрания от Вас медиатор или Център за медиация.
- Българска асоциация за извънсъдебно решаване на спорове - http://www.baadr.com/
- Институт за решаване на конфликти - Хасково - http://www.mediator-haskovo.com
- Единен регистър на медиаторите - http://www.justice.government.bg/42/
- Списък с медиатори - http://www.lex.bg/bg/mediatori


гр. Хасково 6300, бул.”България” №144, тел. (038) 601917, факс (038) 601905  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР