Х Районен съд
асково
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
За нас
Информация за съда
Съдебни заседатели
Вещи лица
Полезно
Календар - насрочени дела
Съдебни актове по Граждански дела-2019г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2019г.
Съдебни актове по Граждански дела-2018г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2018г.
Публична продан- обявления от ДСИ
Вътрешни правила
Достъп до информация
Указания за потребители
Постановени съдебни актове 2013г. - 2017г.
Държавни такси събирани от съда
ЦУБИПСА - Съдебни актове чл.64 ЗСВ
Пресцентър
Предложения / оплаквания
Декларации
Профил на купувача
Електронно свидетелство за съдимост
Защита на личните данни
 Банкови сметки  
 

Обслужваща банка на Районен съд-Хасково:

"Централна Кооперативна банка" АД

Банкови сметки:

Държавни такси и глоби се внасят по сметка:

BG11CECB97903168368700

Депозити за вещи лица и гаранции по сметка:

BG02CECB97903368368700

 

Уважаеми граждани, считано от 18.02.2013 г. в Районен съд - Хасково започва събиране на всички видове приходи и други постъпления, свързани с дейността на съда по граждански, наказателни и изпълнителни дела, по транзитната и набирателната сметки на институцията - чрез картови плащания с ПОС терминални устройства, при които граждани и юридически лица няма да дължат банкови такси и комисионни.

 

От 03.02.2016г. ПОС терминално устройство, е преместено в банковия офис на "ЦКБ" АД клон Хасково, който се намира в сградата на Съдебната палата в гр. Хасково. Приложими са следните видове карти: VISA,Visa Electron,MasterCard, Maestro. Карти носещи търговския знак на националния оператор Борика.

 

 

 гр. Хасково 6300, бул.”България” №144, тел. (038) 601917, факс (038) 601905  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР