Х Районен съд
асково
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
За нас
Информация за съда
Съдебни заседатели
Вещи лица
Полезно
Календар - насрочени дела
Съдебни актове по Граждански дела-2019г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2019г.
Съдебни актове по Граждански дела-2018г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2018г.
Публична продан- обявления от ДСИ
Вътрешни правила
Достъп до информация
Указания за потребители
Постановени съдебни актове 2013г. - 2017г.
Държавни такси събирани от съда
ЦУБИПСА - Съдебни актове чл.64 ЗСВ
Пресцентър
Предложения / оплаквания
Декларации
Профил на купувача
Електронно свидетелство за съдимост
Защита на личните данни
 Проект:"Консултативен форум на районните съдилища"  
 Цел на проекта : Подобряване взаимодействието и координацията между районните съдилища, както и между тях и Висш съдебен съвет.


 

 

 

„КОНСУЛТАТИВЕН ФОРУМ НА РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА”
 
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд
 
  •  Форумът представлява механизъм за подобряване на диалога и взаимодействието между районните съдилища и между тях и Висш съдебен съвет.
  •   Интернет страницата е още един механизъм за постигане на целите на Проекта чрез разширяване на кръга на участниците във Форума и увеличаване на възможностите за включване в обсъждането и решаването на поставените теми на повече административни ръководители, съдии и съдебни служители.

 За да се увеличи и подобри капацитета на Форума като експертен и консултативен механизъм, участвайте в него със становища по дискутираните въпроси, коментари, мнения, практически казуси,  добри практики и др. 
   www.cfrc.info

 

На 04.11.2008г. Районен съд - Хасково сключи договор с Управляващия орган на Оперативна програма "Административен капацитет" за изпълнениена проект"Консултативен форум на районните съдилища" по подприоритет 1.5. "Прозрачна и ефективна съдебна система". Целта на проекта е подобряване взаимодействието и координацията между районните съдилища, както и между тях и Висш съдебен съвет. Със създаването на Консултативен форум се надяваме да допринесем за по-доброто функциониране на районните съдилища и засилване на тяхната роля в процеса на реализиране на ефективна и положителна реформа в съдебната система. Проектът се осъществява в партньорство с районните съдилища в гр. Пловдив, Бургас, Враца, Шумен, Сливен и Ямбол.

 Първата среща на Консултативния форум, която е насочена към запознаване на всички заинтересовни страни с идеята за създаване на форума, както и с целите и дейностите по самия проект, се проведе на 11.12.2008г. в зала "Конферентна" на Парк-хотел "Санкт Петербург" град Пловдив. След приключване на срещата се проведе пресконференция за медиите.

На 9 и 10 април 2009г. в град Хасково се проведе Втората среща по изпълнение на проект “КОНСУЛТАТИВЕН ФОРУМ НА РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА” по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос „Добро управление”, подприоритет 1.5. ”Прозрачна и ефективна съдебна система”.  Втората среща на Консултативния форум се проведе в зала “Конферентна” на парк- хотел “Европа”, на която се представи доклада на работната група по Проекта по дейност „Мониторинг на принципа на случайното разпределение на делата в съдилищата”, а на 10 април се проведе „Кръгла маса” по темата. Втората среща беше открита от Миглена Тянкова- Административен ръководител - Председател на Районен съд – Хасково – Бенефициент по Проекта.

            Участие във форума взе и проф. Марко Фабри, експерт към Европейската комисия за ефективност на правосъдието към Съвета на Европа, старши научен сътрудник в Изследователски институт за съдебни системи в гр. Болоня, който представи пред участниците във Форума международния опит и европейските практики при разпределение на делата . На срещата присъстваха и проф. Лазар Груев – Председател на Върховен касационен съд, членове на Висш съдебен съвет, председатели на апелативни, окръжни и районни съдилища от цялата страна.

 

На 9 и 10 юли 2009г. в град Сливен се проведе Третата среща по изпълнение на проект “КОНСУЛТАТИВЕН ФОРУМ НА РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА” по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос „Добро управление”, подприоритет 1.5. ”Прозрачна и ефективна съдебна система”.  Третата среща на Консултативния форум се проведе в зала “Конферентна” на хотел “Национал палас”, на която се представи доклада на работната група по Проекта по дейност „Анализ на продължителността на разглеждане на делата в съда и разработване на времеви стандарти”. Срещата беше открита от Миглена Тянкова- Административен ръководител - Председател на Районен съд – Хасково – Бенефициент по Проекта.
             Участие във форума взе и проф. д- р Филип Лангброьок от Департамент "Право" на Института по конституционно и административно право на Утрехт университет. Той говори пред участниците за качеството на правораздаването и ефикасност на процедурите и най- добри практики за управление на времето в европейските съдилща. Срещата беше организирана така, че да даде възможност за дискусия, получаване на мнения и препоръки от участниците. На срещата присъстваха и проф. Лазар Груев – Председател на Върховен касационен съд, членове на Висш съдебен съвет, председатели на апелативни, окръжни и районни съдилища от цялата страна. 

 

 

 

 

На 02 и 03.10.2009 година в зала “Конферентна” на Гранд хотел “Поморие”, град Поморие се проведе Четвъртата, заключителна среща на „Консултативен форум на районните съдилища”. На срещата присъстваха представители на Висш съдебен съвет, Председателят на ВКС, Главен инспектор на Инспекторат към ВСС, Административни ръководители и Заместници на административни ръководители на апелативни, окръжни и районни съдилища, Съдии от районни съдилища и Съдебни служители от съдилищата- партньори по Проекта.
Миглена Тянкова, Председател на Районен съд- Хасково, който е Бенефициент по Оперативна програма “Административен капацитет” откри срещата и представи изпълнението на Проект „Консултативен форум на районните съдилища”, койтое проект с най-широко представен формат от цялата страна. При изготвяне на проектното предложение, целта беше дейностите да бъдат такива, че да обхванат основни етапи от съдопроизводството, по които партньорите съзряха проблеми при практическото приложение, противоречива практика в съдилищата и необходимост от унифицирането й. В резултат на Проекта:
По Дейност І се създаде Консултативен форум на районните съдилища, който представлява механизъм за подобряване на диалога и взаимодействието между районните съдилища и между тях и ВСС. Той се основава на принципите на представителност на съдилища по отношение на географско положение и големина; доброволност при участието и равнопоставеност на членовете; прозрачност и оперативност в работата. Работата на Форума беше свързана с проучване, събиране и анализ на информацията в регионален и национален мащаб, необходима за администриране на съдебната дейност и осъществяване на правораздавателния процес. В рамките на Проекта се проведоха четири срещи на Консултативния форум- на 11-12.12.2008г. в гр. Пловдив, на 9-10.04.2009г. в гр. Хасково, на 9- 10.07.2009г. в гр. Сливен и настоящата среща на Форума- 2-3.10.2009г. в гр. Поморие.
По Дейност Іа от Проекта се създаде и се поддържа интернет страница на Форума, която напълно отразява работата на Консултативния форум. На нея е публикувана информация, относно всички теми и срещи на Форума и на работните групи, материали и доклади от обученията и др. Интернет страницата представлява още един механизъм за постигане на целите на Проекта чрез разширяване на кръга на участниците във Форума и увеличаване на възможностите за включване в обсъждането и решаването на поставените теми на повече административни ръководители, съдии и съдебни служители. Създадоха се четири уеб форума и се разработиха и осъществиха 4 он-лайн анкети.
Дейност ІІ “Мониторинг на принципа на случайното разпределение на делата в съдилищата” се осъществи от работна група, включваща съдии от РС- Бургас, РС- Пловдив, председателите на ОС- Пловдив и РС- Поморие, членове на ВСС, експерт от Изследователски институт в Болоня, Италия. Работната група проучи и анализира резултатите от прилагането на принципа за случайно разпределение на делата. Мониторингът беше извършен в районни съдилища, които обслужват различен брой население и са представителни за голям, среден и малък районен съд. Мониторингът включи и информация за това, до каква степен гражданите са запознати с начина, по който се разпределят делата и как неговото прилагане влияе върху доверието, което те имат в съдебната система.
Кръгла маса, относно прилагането на случайния принцип за разпределяне на делата / Дейност ІІа от Проекта/ се проведена 10 април 2009г. в гр. Хасково, на която участваха не само представители на целевата група, но и на други съдилища, ВСС и други заинтересувани институции. На Форума в гр. Хасково се направи сравнителен анализ на трите действащи в съдилищата в България програми. Бяха посочени предимствата и недостатъците на всяка от тях. Представи се и анализ на особените хипотези при приложението на принципа на случаен подбор на делата и се предложи механизъм за бъдещ мониторинг. Целта е след това изследване, да се приеме унифицирана система за случайното разпределение с постоянен мониторинг и възможности за контрол, както и приемането на ясни, прозрачни и логични правила, гарантиращи изначално обективен и безпристрастен процес.
Работната група изготви доклад на тема “Мониторинг на принципа за случайно разпределяне на делата”, който беше представен на срещата на Форума в гр. Хасково, отпечатан в 1000 броя и разпространен във Висш съдебен съвет, към ВСС, Министерство на правосъдието, Върховен касационен съд, всички апелативни, окръжни и районни съдилища в РБългария, неправителствени организации и др.
Дейност ІІІ “Анализ на продължителността на разглеждане на делата и определяне на времеви стандарти” се изпълни от работна група, включваща съдии и съдебни служители от РС- Ямбол, РС- Сливен, председателите на ОС- Кърджали, РС- Карнобат, членове на ВСС, експерт от Университет Утрехт, Холандия. Работната група проучи продължителността на разглеждане на делата в районните съдилища и анализира сроковете, в които се приключва едно дело в районен съд. В резултат на проведения мониторинг и изготвен анализ, работната група изготви и предложи времеви стандарти за разглеждане на граждански и наказателни дела. Работната група изготви доклад на тема “Анализ на продължителността на разглеждане на делата в съда и разработване на времеви стандарти” и “Механизми за управление движението на делата и намаляване на забавянията”, който беше отпечатан в 1000 броя и разпространен във Висш съдебен съвет, към ВСС, Министерство на правосъдието, Върховен касационен съд, всички апелативни, окръжни и районни съдилища в РБългария, неправителствени организации и др.
Дейност ІІІа Обучението “Механизми за управление движението на делата и намаляване на забавянията” беше насочено към съдиите и съдебните служители в районните съдилища, които ще прилагат на практика приетите времеви стандарти. То включи представяне на нови механизми за управление движението на делата, представяне и обсъждане на актуални проблеми във връзка с новото законодателство, представяне и запознаване с европейски стандарти и изисквания. Обучението се използва и за обмяна на добри практики между районните съдилища. Проведоха се четири обучения в гр. София, гр. Ямбол, гр. Хисаря и с. Арбанаси, в резултат на което бяха обучени 50 съдии и 50 съдебни служители от районни съдилища в България.
Дейност ІV “Наръчник за съдебните служители относно правилата за публикуване на съдебните актове“. Дейността на работната група се представи на Четвъртата среща на Форума в гр. Поморие. Основен проблем от последния етап от съдопроизводството е публикуването на съдебните актове на интернет-страниците на съдилищата. Беше установена една противоречива съдебна практика при публикуване на съдебните актове. Този проблем е особено актуален и към настоящия момент, тъй като една от препоръките по отношение на съдебната власт в доклада на комисията до Европейския парламент и до Съвета, от 22 юли тази година, е да се контролира ефективното спазване от всички съдилища на изискването за публикуване на всички съдебни решения. Въпреки законовото изискване, съдебните решения все още не се публикуват масово на уеб сайтовете на съдилищата. Това е отразено в придружаващия документ към доклада на Комисията. Нещо повече, неизпълнението на това изискване възпрепятства прозрачността и противоречи на усилията за уеднаквяване на съдебната практика. Обърнато е сериозно внимание, че Висш съдебен съвет трябва да даде насоки на съдилищата, да предостави техническа помощ, както и да следи за публикуването на съдебните решения, тъй като информацията, която се предоставя на уеб сайтовете се различава и не е лесно достъпна, като е отчетена и липса на последователност при изпълнение на изискването за публикуване по чл. 64 от ЗСВ.
Целта на работната група по Дейност ІV „ Разработване на наръчник за съдебните служители, относно правилата за публикуване на решения” по Проект „Консултативен форум на районните съдилища” е да бъде унифицирана практиката на съдилищата, относно публикуването на интернет- страниците на съдилищата, да се разработи и разпространи наръчник, който да бъде в полза на съдебните служители, както и да се проведе “Обучение на съдебните служители и системните администратори относно публикацията”.
За дейността отговарят Районен съд- Враца и Районен съд- Шумен, които са партньори по Проекта. В работната група взеха участие и членове на Висш съдебен съвет, председателите на Районен съд гр. София - Красимир Влахов и Милен Славов, който към момента на включване в работната група беше председател на Районен съд гр. Варна, а понастоящем е зам. председател на Окръжен съд- Варна.
На срещата на Форума в гр. Поморие Надя Пеловска- Дилкова, Председател на Районен съд- Враца представи Проекта на “Наръчник за съдебните служители относно правила за публикуване на решения”.
Милен Славов, Заместник на административния ръководител на Окръжен съд- Варна представи проблемите, свързани с приложението на чл. 64 от Закона за съдебната власт, при публикуване на съдебните актове на интернет- страниците на съдилищата.
Красимир Влахов, Председател на Районен съд - София и д-р Георги Димитров, Член на Научния консултативен съвет към Европейски институт по въпросите на личната неприкосновеност към Европейската комисия, представиха практическите проблеми, свързани с обезличаване на личните данни при публикуване на съдебните актове, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.
Централизираният уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове по проект „Обновени информационни системи за по-добро обслужване. Нормативна уредба на електронното правосъдие”, финансиран от Европейския социален фонд и от държавния бюджет на РБ, осъществяван от ВСС по ОПАК се представи от Милена Милева, Консултант по Проекта на ВСС, а разработената с новата версия на САС “Съдебно деловодство” функция за автоматично обезличаване на текстове на съдебните актове и протоколи от съдебни заседания, се представи от Ненка Севастиянова, Заместник директор на “Информационно обслужване” АД- клон Варна и Людмила Котоманова- Василева, Проектант, бизнес анализатор в проект САС “Съдебно деловодство” на “Информационно обслужване” АД- клон Варна.
След проведената широка дискусия по време на Четвъртата среща на Консултативния форум в гр. Поморие, в която активно участие взеха членовете на ВСС, Председателите на апелативни, окръжни и районни съдилища и изразиха становища относно това какво следва да се публикува и какво- не, кои данни да се заличават и кои- не, с оглед унифициране на практиката на съдилищата по отношение на публикуването, ще се изготви окончателния вариант на Наръчника от работната група, който ще съдържа подробна информация за законодателството в тази област, правила и процедури при публикуването на съдебни решения, ще бъде отпечатан в 1000 броя и разпространен във Висш съдебен съвет, Инспекторат към ВСС, Министерство на правосъдието, Върховен касационен съд, всички апелативни, окръжни и районни съдилища в РБългария, неправителствени организации и др.
Дейност ІVа от ПроектаОбучението на съдебни служители и системни администратори относно публикуването на съдебни решения” е насочено към представители на съдебната администрация и по-специално съдебните служители, които подготвят съдебните актове за публикуване, както и системните администратори, които са ангажирани с публикуването на информацията в интернет страниците на съдилищата. Обучението засегна теми, свързани с познаване на нормативната уредба и придобиване на практически знания. Проведоха се две обучения в гр. Враца и гр. Варна, в резултат на което бяха обучени 50 съдебни служители от районни съдилища в България.
Дейност V от Проекта “Дейности за информация и публичност“. В рамките на Проекта се проведоха три пресконференции и четири информационни дни за медии в гр. Пловдив, гр. Хасково, гр. София, гр. Ямбол, гр. Сливен, гр. Враца и гр. Поморие, рекламни банери в 10 интернет страници, изготви се снимков материал от всички събития, изработиха се видео записи на срещите на Форума и Кръглата маса, изработиха се аудио- записи на шестте работни срещи на работните групи по дейност ІІ, дейност ІІІ и Дейност ІV по Проекта, както и на шестте обучения. В резултат на дейностите за информация и публичност по Проекта, има над 57 публикации в печатни и електронни издания, 5 излъчвания по местни телевизии и 3 излъчвания в радиопредавания.


гр. Хасково 6300, бул.”България” №144, тел. (038) 601917, факс (038) 601905  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР