Х Районен съд
асково
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
За нас
Информация за съда
Съдебни заседатели
Вещи лица
Полезно
Календар - насрочени дела
Съдебни актове по Граждански дела-2019г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2019г.
Съдебни актове по Граждански дела-2018г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2018г.
Публична продан- обявления от ДСИ
Вътрешни правила
Достъп до информация
Указания за потребители
Постановени съдебни актове 2013г. - 2017г.
Държавни такси събирани от съда
ЦУБИПСА - Съдебни актове чл.64 ЗСВ
Пресцентър
Предложения / оплаквания
Декларации
Профил на купувача
Електронно свидетелство за съдимост
 Обяви за работа в Районен съд - Хасково  
 

                                                     РАЙОНЕН СЪД-ХАСКОВО

Конкурси

Заповед за определяне на Комисия  - 

Заповед за обявяване на конкурс  - 

Обявление -

Заявление

Автобиография

Декларация - чл.340а,ал.1 ЗСВ

Декларация - чл.340а,ал.2 ЗСВ

Длъжностна характеристика - съдебен секретар

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати -

Крайна оценка и класиране на кандидатите от проведения конкурс  -гр. Хасково 6300, бул.”България” №144, тел. (038) 601917, факс (038) 601905  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР