Х Районен съд
асково
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
За нас
Информация за съда
Съдебни заседатели
Вещи лица
Полезно
Календар - насрочени дела
Съдебни актове по Граждански дела-2018г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2018г.
Съдебни актове по Граждански дела-2017г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2017г.
Публична продан- обявления от ДСИ
Вътрешни правила
Достъп до информация
Указания за потребители
Постановени съдебни актове 2013г. - 2016г.
Държавни такси събирани от съда
ЦУБИПСА - Съдебни актове чл.64 ЗСВ
Пресцентър
Предложения / оплаквания
Декларации
Профил на купувача
Електронно свидетелство за съдимост
 Обяви за работа в Районен съд - Хасково  
 

                                                     РАЙОНЕН СЪД-ХАСКОВО

 

О Б Я В А

  

Районен съд – Хасково, на основание писмо от Министъра на правосъдието с изх.№ 11-00-1286 от 24.07.2018г, ОБЯВЯВА наличието на една щатна бройка за длъжността „Държавен съдебен изпълнител”, която може да бъде заета при условията на чл. 68, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда (до заемане на длъжността въз основа на конкурс).
Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 162 от Закона за съдебната власт.
Необходими документи за кандидатстване: заявление, автобиография,медицинско свидетелство, документ за психично здраве,документи,удостоверяващи трудов, осигурителен и/или служебен стаж, декларация по чл.162 от Закона за съдебната власт, нотариално заверени копия от диплома за висше образование по специалността "Право" и удостоверение за придобита юридическа правоспособност.
Място за подаване на документите: Документите се подават в Съдебна палата - Хасково, бул. "България" №144, ет.1, в стая №11 - служба "Регистратура", всеки работен ден от 08,30 часа до 17,00 часа.
Срокът за подаване на документите е 7-дневен от датата на публикуване на обявата.
Документите на всички кандидати ще бъдат изпратени в Министерство на правосъдието, за осъществяване на подбор на кандидатите. 
Обявата е поставена на Информационното табло на Районен съд - Хасково, публикувана е на интернет страницата на съда, в раздел "Обяви за работа" и във вестник "Марица", брой 173 от 27.07.2018г.
 

 

 

 


гр. Хасково 6300, бул.”България” №144, тел. (038) 601917, факс (038) 601905  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР