Х Районен съд
асково
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
За нас
Информация за съда
Съдебни заседатели
Вещи лица
Полезно
Календар - насрочени дела
Съдебни актове по Граждански дела-2019г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2019г.
Съдебни актове по Граждански дела-2018г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2018г.
Публична продан- обявления от ДСИ
Вътрешни правила
Достъп до информация
Указания за потребители
Постановени съдебни актове 2013г. - 2017г.
Държавни такси събирани от съда
ЦУБИПСА - Съдебни актове чл.64 ЗСВ
Пресцентър
Предложения / оплаквания
Декларации
Профил на купувача
Електронно свидетелство за съдимост
Защита на личните данни
 Новини  
 

НОВИНИ

05.12.2019

На 04.12.2019 г. в Районен съд – Хасково е образувано Частно наказателно дело № 1398/2019 г. по постъпило Решение по Възпитателно дело №45/2019г. на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните с предложение за налагане по отношение на Д. Й. К. възпитателна мярка „Настаняване във възпитателно училище – интернат“ по чл.13, ал.1, т.13 от ЗБППМН, за срок от 3 години и място на настаняване ВУИ „Ангел Узунов“ гр. Ракитово, община Ракитово, обл. Пазарджик. Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 11.12.2019 г. от 13.30 часа.

 

 

 

29.11.2019г.

На 29.11.2019 г., в изпълнение на длъжността Съдия по вписванията при Районен съд–Хасково встъпи г-жа Фани Христова,  на основание сключен Трудов договор с Министерство на правосъдието при условията на чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, след проведен конкурс за заемане на длъжността. В съдебна зала №5 на Районен съд–Хасково, в присъствието на съдии, съдии по вписванията и държавни съдебни изпълнители, г-жа Христова официално положи клетва по чл. 158 от Закона за съдебната власт и подписа акт за встъпване в длъжност. Фани Христова е юрист с продължителен юридически стаж, като до встъпването си в длъжност „Съдия по вписванията“ при Районен съд–Хасково е работила като адвокат към Адвокатска колегия–Хасково.

 

 

 

 

11.11.2019г.

          На 08.11.2019 г. в Районен съд – Хасково е образувано Частно наказателно дело № 1268/2019 г. по постъпило искане по чл. 65 от Наказателно – процесуалния кодекс от адв. Мартин Николов, защитник на обв. Петя Динчева Даймянова, за изменение на взетата мярка за неотклонение „Задържане под стража“ по Досъдебно производство № 594/2019г.  по описа на РУ на МВР–Хасково, водено за престъпление 354а, ал. 3, т. 1 от Наказателния кодекс. Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 11.11.2019 г. от 14.30 часа.

07.10.2019

На 07.10.2019г. от 14.00 часа в Зала “Хасково“, град Хасково, бе  проведено обществено обсъждане на проект за правила за алтернативно решаване на спорове. Правилата са изработени от Сдружението за правна помощ на потребителите в партньорство с Районен съд – Хасково по проект № BG05SFOP001- 3.003-0061-C01, финансиран с европейски и национални средства по Оперативна програма „Добро управление“ с главна цел разширяване на обхвата и практическото прилагане на алтернативните способи за решаване на потребителски спорове в България. 

На срещата в Зала „Хасково“ присъстваха Административен ръководител – Председател на Административен съд – Хасково, Заместник – административен ръководител – Заместник – председател на Окръжен съд – Хасково, Административен – ръководител – Председател на Районен съд – Хасково, Заместник административен ръководител – Заместник окръжен прокурор на ОП – Хасково, адвокати от Адвокатска колегия - Хасково, както и представители на медиите. Покана за участие бе отправена и към всички заинтересовани от проблематиката на алтернативното решаване на спорове. 

Дневният ред протече, съобразно първоначално обявеното в поканите до участниците и включи представяне на идеята и целта на проектите за правила и ползотворно разискване на проблеми на учредяването, финансирането и функционирането на органите за алтернативно решаване на спорове;<span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Arial

гр. Хасково 6300, бул.”България” №144, тел. (038) 601917, факс (038) 601905  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР