Х Районен съд
асково
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
За нас
Информация за съда
Съдебни заседатели
Вещи лица
Полезно
Календар - насрочени дела
Съдебни актове по Граждански дела-2019г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2019г.
Съдебни актове по Граждански дела-2018г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2018г.
Публична продан- обявления от ДСИ
Вътрешни правила
Достъп до информация
Указания за потребители
Постановени съдебни актове 2013г. - 2017г.
Държавни такси събирани от съда
ЦУБИПСА - Съдебни актове чл.64 ЗСВ
Пресцентър
Предложения / оплаквания
Декларации
Профил на купувача
Електронно свидетелство за съдимост
Защита на личните данни
 Районен съд - Хасково кратко представяне  
 

 

РАЙОНЕН СЪД - ХАСКОВО

 

Състав:

Съдии – 10 

Държавни съдебни изпълнители - 3

Съдии по вписванията - 3

Съдебни служители - 33

Председател: Пламен Георгиев

 

Информация за контакт със съда: гр. Хасково, бул. "България" №144,

e-mail: rshaskovo@mbox.contact.bg тел.: 038/ 601902 ; факс: 038/ 601905;

Интернет страница: www.haskovo.court-bg.org

Дата на включване в програмата "Съдилища-модели и съдилища-партньори": 21октомври 2005 г.

Статут: Съд-модел

Основни постижения в рамките на сътрудничеството с ИУСС:

Резултатите, които постигнахме за една година, не са изненада за нас, тъй като си поставихме цели и работата и усилията на всички ни бяха насочени към постигането им. Едни от най- важните постижения са работата ни в екип и повишаване на квалификацията на всички съдии и служители в Районен съд -Хасково. Бяха проведени две обучения на регионално ниво, на които присъстваха всички съдии и служители, а представители на съда взеха участие в над 30 семинари и обучения. В съвместната работа на принципа на екипност в съда, ръководството високо цени мнението на служителите.

При подбора на служители в Районен съд - Хасково се използват оповестени и документирани техники. В конкурсните комисии, назначени от председателя на съда, винаги участват и двама служители, с което ни се предостави възможността пряко да подберем хората с които работим, повиши се прозрачността в процедурата и доверието ни в ръководството на съда. С влизането в съдебната сграда, гражданите могат да се ориентират за местоположението на всички служби и зали в Районен съд - Хасково от информационното табло и указателните табели. На него са поставени образци на молби за улеснение на гражданите, таксите, събирани от съдилищата, актуална информация и съдебните заседания за деня. 

На видни места са поставени брошури за съдебната система в България и съдебните процедури.

Гражданите могат да получат информация за услугите, предоставяне от съда и от поставените в деловодствата наръчници: "Пътеводител в съдебните процедури", "Наръчник за гражданско деловодство", "Наръчник за наказателно деловодство", "Процесът на призоваване", които са оповестени в Интернет страницата на съда.

До информационното табло са поставени кутии за сигнали за корупция до Висш съдебен съвет и кутия за предложения, жалби и оплаквания, а в Интернет страницата на съда има и електронна такава.

Създадохме тази интернет - страница с идеята да бъдем полезни на всички, които искат да се запознаят със спецификата на българското правораздаване и в частност работата на Районен съд- Хасково.
Постарахме се да я превърнем в своебразен справочник за дейностите на районния съд, предлаганите услуги, полезни връзки - изцяло информацията, която необходима на гражданите.

От началото на 2005 г. се използва система за последователно и унифицирано номериране и вертикално подреждане на делата в деловодствата. На разположение на гражданите са наръчници, които представляват пътеводители в съдебните процедури. Всички служители в РС — Хасково носят табелки с името си и заеманата длъжност. Това повишава отговорността и стимулира към по-високо качество на обслужване на гражданите. Подобрената материална база, техническата обезпеченост, работата в екип в отделните служби и в колектива на РС - Хасково като цяло, личната мотивация и желание за промяна, доведе до оптимизиране на работата, повишаване качеството на обслужване на гражданите и прозрачност в съдебните процедури, бързина при изготвяне на исканите от тях справки по делата.

 

 

  

През периода 04.11.2008 година- 04.11.2009 година Районен съд- Хасково работи по Проект “Консултативен форум на районните съдилища”, приоритетна ос „Добро управление”, подприоритет 1.5 „Прозрачна и ефективна съдебна система”, по Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по Договор C 08-15-6-C/04.11.2008г. с МДААР.
Проектът се изпълни от Районен съд - Хасково в партньорство с Районен съд – Пловдив, Районен съд – Ямбол, Районен съд – Шумен, Районен съд – Сливен, Районен съд – Бургас и Районен съд – Враца

Обща цел на Проекта

Общата цел на Проекта беше подобряване взаимодействието и координацията между районните съдилища, както и между тях и Висш съдебен съвет и с цел по-доброто им функциониране и засилване на ролята на районните съдилища в процеса на реализирането на ефективна и положителната реформа в съдебната система, ползваща се с доверие и подкрепа на местно ниво за отстояване на принципите на прозрачност, публичност и отчетност на съдебната система.

Специфични цели:

В рамките на обща цел се реализираха следните специфични подцели:

 • създаде се координационен механизъм между районните съдилища;  
 • създаде се механизъм за подпомагане работата на Висш съдебен съвет при вземане на управленски решения, отнасящи се до съдебната дейност;  
 • създаде се координационен механизъм между районните съдилища и Висш съдебен съвет;

Целеви групи:

Районните съдилища в Република България

Основни дейности по Проекта:

 • Създаде се Консултативен форум на районните съдилища:

Форумът представлява механизъм за подобряване на диалога и взаимодействието между районните съдилища и между тях и ВСС. Той се основава на принципите на представителност на съдилища по отношение на географско положение и големина; доброволност при участието и равнопоставеност на членовете; прозрачност и оперативност в работата. Работата на Форума беше свързана с проучване, събиране и анализ на информацията в регионален и национален мащаб, необходима за администриране на съдебната дейност и осъществяване на правораздавателния процес. В рамките на Проекта се проведоха 4 срещи на Консултативния форум.

 • Създаде се интернет- страница на Форума

Беше разработена интернет- страница, която напълно отразява работата на Консултативния форум. На нея е публикувана информация, относно всички теми и срещи на Форума и др. Интернет- страницата беше още един механизъм за постигане на целите на Проекта чрез разширяване на кръга на участниците във Форума и увеличаване на възможностите за включване в обсъждането и решаването на поставените теми на повече административни ръководители и съдебни служители. Целта беше по този начин да се увеличи и подобри капацитета на Форума като експертен и консултативен механизъм.
Интернет страница на Консултативния форум: www.cfrc.info

 • Мониторинг на принципа за случайно разпределяне на делата Дейността се осъществи чрез работна група, която проучи и анализира резултатите от прилагането на принципа за случайно разпределение на делата. Мониторингът бе извършен в районни съдилища, които обслужват различен брой население и са представителни за голям, среден и малък районен съд. Мониторингът включваши и информация за това до каква степен гражданите са запознати с начина, по който се разпределят делата и как неговото прилагане влияе върху доверието, което те имат в съдебната система.

  Кръгла маса относно прилагането на случайния принцип за разпределяне на делата

  На 9-10 април 2009г. в гр. Хасково беше организирана кръгла маса, на която участваха не само представители на целевата група, но и на други съдилищата, ВСС, МП и други заинтересувани институции. На Форума беше направен сравнителен анализ на трите действащи в съдилищата в България програми. Бяха посочени предимствата и недостатъците на всяка от тях. Представи се и анализ на особените хипотези при приложението на принципа на случаен подбор на делата и се предложи механизъм за бъдещ мониторинг  Целта след това изследване, беше да се приеме унифицирана система за случайното разпределение с постоянен мониторинг и възможности за контрол и се предложи приемането на ясни, прозрачни и логични правила, гарантиращи изначално обективен и безпристрастен процес, респ. съд.

 • Анализ на продължителността на разглеждане на делата в съда и разработване на времеви стандарти 

   

   

  Дейността беше изпълнена от работна група, която проучи продължителността на делата в районните съдилища с цел да се анализират сроковете, в които се приключва едно дело в районен съд и се приемат насоки по отношение на възможни промени, насочени към разработване на предвидими времеви стандарти и др

  • Обучение “Механизми за управление движението на делата и намаляване на забавянията”

   Обучението беше насочено към съдиите и съдебните служители в районните съдилища, които прилагат на практика приетите времеви стандарти. По време на обученията се представиха на нови механизми за управление движението на делата и обсъдиха актуални проблеми във връзка с новото законодателство, представиха се и европейските стандарти и изисквания. Обучението беше използвано и за обмяна на добри практики между районните съдилища.

  • Разработване на наръчник за съдебните служители относно правилата за публикуване на решения

           Наръчникът се разработи от работна група от магистрати, съдебни служители и системните администратори. При неговото съставяне се взеха предвид дадените от ВСС насоки относно публикуването на съдебни решения. Той съдържа подробна информация за законодателството в тази област и правила и процедури при публикуването на съдебни решения, най-вече в интернет страниците на съдилищата.

  • Обучение на съдебни служители и системни администратори относно публикуването на съдебни решения

  Обучението беше насочено към представители на съдебната администрация и по-специално съдебните служители, които подготвят съдебните актове за публикуване, както и системните администратори, които са ангажирани с публикуването на информацията в интернет страниците на съдилищата. Обучението засегна теми, свързани с познаване на нормативната уредба и придобиване на практически знания. 

 • Дейности за информация и публичност

   В рамките на проекта се проведоха четири информационни срещи за медии, три пресконференции, рекламни банери в 10 интернет страници, изготви се снимков материал от всички събития, изработени бяха видео- записи на срещите на Форума, кръглата маса и аудио- записи на срещите на работните групи и обученията.

   

   В резултат на Проекта:

  -проведоха се четири срещи на Консултативния форум на районните съдилища
  -разработи се и се поддържа интернет страница на Форума
  -създадоха се четири уеб форума
  -разработиха се и се осъществиха 4 он-лайн анкети
  -установиха се унифицирани времеви стандарти
  -проведоха се 6 обучения-бяха обучени 50 съдии и 100 съдебни служители
  -изготви се анализ относно прилагането на принципа на случайния избор и препоръки за подобряване на приложението му, който беше отпечатан в 1000 броя и разпространен във ВСС, МП, ВКС, всички районни, окръжни, апелативни съдилища, неправителствени организации и др.
  -изготви се анализ на продължителността на делата, който беше отпечатан в 1000 броя и разпространен във ВСС, МП, ВКС, всички районни, окръжни, апелативни съдилища, неправителствени организации и др.
  -разработи се наръчник на съдебните служители относно публикуването на съдебни решения, който беше отпечатан в 1000 броя и разпространен във ВСС, МП, ВКС, всички районни, окръжни, апелативни съдилища, неправителствени организации и др.
   

  На 04.11.2009 година проектът приключи, като бе признат от Ръководителя на Управляващия орган на ОПАК като един от най-успешните проекти за съдебната система. Заложените дейности бяха изцяло реализирани, а практическите резулати са явни, с оглед взетите решения от Висш съдебен съвет, касаещи всички съдилища в страната. Проект “Консултативен форум на районните съдилища” бе и с най-широко представено пратньорство, като дейностите се осъществиха и с на участието на председатели и съдии от всички нива на съдебната система.

            Проектът „Консултативен форум на районните съдилища" осъществи множество дейности, свързани както с разработване и утвърждаване на добри практики в прякото управление на съдилищата, така и с обучение по важни въпроси от правораздавателната работа. Най - голямото общо постижение обаче бе това, че тези срещи превърнаха самия проект в дискусионен форум, което даде възможност за обменяне на идеи и формиране на общи позиции. Още в началото на проекта, мнението беше, че той е отворена във времето инициатива, която трябва да продължи своята дейност и след формалното му завършване и отчитане.
             На 16.05.2011 г. всички, взели активно участие при реализиране на проектните дейности, осъществиха работна среща, на която след обща дискусия и обмен на мнения, се обсъди необходимостта от продължаване на работата и след постигнатото досега от Консултативния форум.
             Беше взето решение Форумът да продължи неформалното си съществуване под наименованието „ ФОРУМ НА СЪДИЛИЩАТА В БЪЛГАРИЯ", като бъдат поканени да се присъединят всички районни, окръжни и апелативни съдилища.
            Форумът ще се събира периодично за обсъждане и предлагане на разумни и практични действия за решаване на общи за всички проблеми.
            Форумът ще се събира и тогава, когато по общо мнение на съдиите, следва адекватна реакция при накърняване на независимостта ни.


 • гр. Хасково 6300, бул.”България” №144, тел. (038) 601917, факс (038) 601905  
  USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР