Х Районен съд
асково
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
За нас
Информация за съда
Съдебни заседатели
Вещи лица
Полезно
Календар - насрочени дела
Съдебни актове по Граждански дела-2019г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2019г.
Съдебни актове по Граждански дела-2018г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2018г.
Публична продан- обявления от ДСИ
Вътрешни правила
Достъп до информация
Указания за потребители
Постановени съдебни актове 2013г. - 2017г.
Държавни такси събирани от съда
ЦУБИПСА - Съдебни актове чл.64 ЗСВ
Пресцентър
Предложения / оплаквания
Декларации
Профил на купувача
Електронно свидетелство за съдимост
Защита на личните данни
 Често задавани въпроси  
 

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

КАКВО Е СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ?

Свидетелство за съдимост е официален документ, издаван от съда, който съдържа информация за криминалното минало на дадено физическо лице. 


 

 

 

 

 

 

 ЗАЩО МИ Е НЕОБХОДИМО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ?

 Свидетелство за съдимост се изисква при постъпване на работа. То е необходимо също при кандидатстване за получаване на определени разрешителни (напр. за работа в обменно бюро иди за търговия с ценни книжа), както и за регистриране за упражняване на определена професия (напр. адвокати, лекари, архитекти). 


 

 

 

 

 

 

 КАК ДА СИ ИЗВАДЯ СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ?

 

 За да се извади свидетелство за съдимост трябва да се предприемат следните стъпки:

1.Свидетелството за съдимост се издава от районния съд по месторождение на лицето. Заявлението за издаване на свидетелство за съдимост може да бъде подадена и чрез районен съд по местоживеене на заявителя.

Заявлението трябва да съдържа следната информация:

• Трите имена и адреса на заявителя

 • Гражданство « Единен граждански номер

• Трите имена на майката и бащата на заявителя

• Дата на раждане

• Място на раждане

• Причина, поради която се иска свидетелство (целта за която е необходимо, държавата ако е за чужбина и точната длъжност, когато е за работа)

2.Следните документи трябва се представят при подаване на заявлението: 

 • документ за самоличност • удостоверение за наследници, ако се иска свидетелство за починал роднина.

3.Ако свидетелството за съдимост е за роднина, се изисква изрично писмено пълномощно.Когато се иска свидетелство за съдимост за други лица, се изисква изрично нотариално заверено пълномощно.

4.Към заявлението се прилага и документ за внесена по банков път държавна такса (5 лева). В сградите на някои съдилища има клонове на банки. Ако такива няма, съдебният служител ще насочи заявителя към най-подходящото място за плащане.

 Изтегли образец на заявление за издаване на свидетелство за съдимост - *.doc 


 

 

 

 

 

КАКВО Е ПРИЗОВКА?
Призовката е официално съобщение, че лицето трябва да се яви в съдебната зала на определена дата и час. Много е важно да се явите точно на деня и часа, посочени в призовката.
КОЙ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИ ПРИЗОВКА?        
Ищец, ответник, жалбоподател, свидетел или заинтересована трета страна или обвиняем(по наказателни дела). Законът позволява призовката да се връчи на лице, различно от посоченото в призовката. Призовката може да се остави на лице, което има редовен контакт и познава призования. Призовката може да се връчи също и на юридически представител, на съсед или член на семейството на призования. Всяко лице, получило призовката за сметка на призования, е задължено да му я предаде.
А РАБОТОДАТЕЛЯ?
И по граждански, и по наказателни дела, призованото лице може да получи призовката чрез работодателя си.
КАК МОГА ДА ПОЛУЧА ПРИЗОВКА?
Призовките обикновено се връчват лично на лицето, което е призовано, от
призовкар или съдебен служител. В определени инстанции призовките могат да се връчат по поща с обратна разписка, чрез общината, полицията, прокуратурата или следствието. В спешни случаи призовките могат да се връчат по факс, чрез телеграма или по телефона.Когато лицето е с неизвестен постоянен адрес, то се призовава чрез "Държавен вестник".
КАКВО ДА ОЧАКВАМ ОТ ПРИЗОВКАРЯ?

Призовкарят трябва да покаже валидна идентификационна карта, издадена от съда или от съответен висшестоящ от следствената служба или полицейско управление, към които работят служителите, връчващи призовки.
Към Вас трябва да се отнасят с уважение и без предразсъдъци или дискриминация.Вашето отношение със служителите трябва да се основава на взаимно уважение и сътрудничество.Призовкарите имат отговорна работа. Доброто Ви отношение към тях е важно.


МОГАТ ЛИ ДА СЕ ВРЪЧВАТ ДРУГИ ДОКУМЕНТИ?
Да, възможно е. Можете да получите и други обявления или съдебни
документи. Обявленията се отнасят до информиране на лицето, че е издаден определен съдебен акт. Съдът обявява решенията си с мотивите към тях не по-късно от 30 дни от датата на последното съдебно заседание. Други документи, които могат да бъдат връчвани, са: заключенията на вещите лица, копия от исковата молба или жалбата или от съдебния акт.
ИМА ЛИ ОСОБЕНИ ПРАВИЛА?    
Да. Обърнете внимание на следните особени правила:
Когато страна замине за повече от 30 дни в чужбина, тя е длъжна да посочи съдебен адрес, ако няма адвокат по делото в Република България. Ако лицето не посочи такъв адрес, всички книжа се прилагат към делото и се считат за връчени. Обърнете внимание, че съдът трябва да предупреди страните и свидетелите за тези последици, когато връчва първите призовки, обявления и други книжа.
•Ако лицето, на което се връчва призовката, откаже да я приеме, това се удостоверява с подписа на поне един свидетел. В този случай лицето се счита за призовано.
•Адвокат не може да откаже да получи призовка на свой клиент.
•Ако е призован свидетел или вещо лице, но той не се яви в съда (без да има сериозни причини затова), съдът може да му наложи глоба в размер до 100 лв.
•Неявяването на обвиняем в съда може да доведе до промяна на мярката за неотклонение (парична гаранция, задържане под стража, др.). На свидетел, който не се яви в съда, може да му бъде наложена глоба до 100 лева и съдът да постанови принудителното му довеждане на следващото
съдебно заседание.
ИМА ЛИ ОЩЕ НЕЩО, КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЯ?

 

Да. Ако сте страна по гражданско дело, ще бъдете призован само за първото съдебно заседание. Трябва да следите графика на съда за датите на следващите заседания по делото Ви. Ако сте обвиняем, заедно с призовката Ви се връчва и копие от обвинителния акт.

 гр. Хасково 6300, бул.”България” №144, тел. (038) 601917, факс (038) 601905  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР