Х Районен съд
асково
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
За нас
Информация за съда
Съдебни заседатели
Вещи лица
Полезно
Календар - насрочени дела
Съдебни актове по Граждански дела-2019г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2019г.
Съдебни актове по Граждански дела-2018г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2018г.
Публична продан- обявления от ДСИ
Вътрешни правила
Достъп до информация
Указания за потребители
Постановени съдебни актове 2013г. - 2017г.
Държавни такси събирани от съда
ЦУБИПСА - Съдебни актове чл.64 ЗСВ
Пресцентър
Предложения / оплаквания
Декларации
Профил на купувача
Електронно свидетелство за съдимост
Защита на личните данни
 Държавни такси събирани от съда  
 Държавни такси събирани от съда

  "Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс" -  изтегляне

ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието   (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997 г., изм., бр. 20 от 1998 г., бр. 14 от 2000 г., бр. 69 от 2004 г., бр. 94 от 2005 г.)  - изтегляне   

 ТАКСИ СЪБИРАНИ ОТ СЪДА

 

№         Наименование на действията, услугите и книжата, за които се събира държавна  такса                                                                                                

                  Размер на

проста /лв./               

таксата

пропорцинална  /%/

 1  За издаване на заповед  5  
 2  За издаване на удостоверение  5  
 3  За издаване свидетелство за съдимост  5  
 4  За издаване препис от документи /ако преписът е повече от една страница, за всяка следваща по 1 лв.  2  
 5  Молба за издаване на изпълнителен лист  5  
 6  По заявление за издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист/ но не по малко от 25 лв./    2
 7  По заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист/но не по-малка от 25 лв./    2
 8  Молби, насрещни искови молби и молби на трети лица със самостоятелни права върху цената на иска/не по-малко от 50 лв./    4
 9  Неоценими исккове при предявяване на иска се събира такса до 80 лв., но не по малка от 30 лв.  80  
 10  Молби за промяна на име  15  
 11  Жалби срещу административни актове от юридически лица с нестопанска цел и от физически лица, които не са търговци  10  
 12  Жалби срещу административни актове от юридически лица със стопанска цел и от физическите лица - търговци по смисъла на ТЗ  50  
 13  Жалби срещу административни актове за касационни жалби таксите се събират в половин размер    
 14  По молба за развод завеждане на искова молба за развод  25  
 15  По молба за развод окончателен размер на - таксата при решаване на делото /не по-малко от 20 лв./  50  
 16  По молба за развод при допускане на развод по взаимно съгласие  40  
 17  По делата за делба таксата се определя върху стойността на дяловете    4
 18  По делата за делба таксата се определя /върху стойността на всеки дял/    2
 19  При отхвърляне на молби за делба и при прекратяване на дело за делба, но не по спогодба /не по малко от 25 лв./  100  
 20 За подобрения, искани във формата на възражение върху признатите с решение суми /но не по -малко от 20 лв./    4
 21 Във всички неупоменати по - горе случаи, когато се образуват дела от граждански характер, се събира такса  25  
 22  Тъжби, по които се образуват наказателни дела от частен характер  12  
 23  Граждански искове по наказателни дела- върху уважение иск /не по малко от 50 лв./    4
 24  Частни жалби по граждански дела  15  
 25  Частни жалби по наказателни дела от частех характер  5  
 26  Молби за реабилитация, когато се образува дело  6  
 27 Молби за отказ от наследство, за приемане на наследство 20  
 28 Молба за обезпечаване на бъдещ иск 40  
 29 Молба за обезпечаване на доказателства 20  
 30 За обжалване пред въззивна инстанция таксите се събират в половин размер върху обжалваната част    
   Молба за издаване на документ:    
   -удостоверение  5  
   -препис от документ /ако преписът е повече от една страница, за всяка следваща по 1 лев/  2  
   -фотокопие от документи  0.10  
   -а ако фотокопието е повече от 50 страници-за всяка следваща  0.07  

ВАЖНО!!! Считано от 10.02.2014 г., книжата на насрочени продажби от ДСИ при Районен съд - Хасково и от ЧСИ с район на действие Окръжен съд-Хасково:протоколи за деня на разгласяване на обявленията за провеждане на публична продан, обявленията за проданта,копия от вписаните възбрани,сведения за тежестите от тероториалната дирекция на националната агенция по приходите, от службата по вписвания, нотариалния акт и наддавателните предложения по ГПК, ще се приемат и регистрират в служба "Регистратура" на Районен съд-Хасково в сградата на "Съдебна палата" гр.Хасково, бул. "България" №144, ет.1, стая №11, и ще получават входящ регистрационен номер от общия входящ регистър на Районен съд - Хасково.      

ВАЖНО!!! Във връзка с регистрацията на Районен съд Хасково по ЗДДС Ви уведомяваме, че считано от 20.11.2013 г. съгласно чл. 3, ал. 5, т. 1, буква”о”от ЗДДС за услугите, предоставяни от Държавен Съдебен Изпълнител при Районен съд – Хасково ще се начислява и събира ДДС в размер на 20 % върху съответната държавна такса определена в ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието и ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК. гр. Хасково 6300, бул.”България” №144, тел. (038) 601917, факс (038) 601905  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР