Х Районен съд
асково
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
За нас
Информация за съда
Съдебни заседатели
Вещи лица
Полезно
Календар - насрочени дела
Съдебни актове по Граждански дела-2019г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2019г.
Съдебни актове по Граждански дела-2018г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2018г.
Публична продан- обявления от ДСИ
Вътрешни правила
Достъп до информация
Указания за потребители
Постановени съдебни актове 2013г. - 2017г.
Държавни такси събирани от съда
ЦУБИПСА - Съдебни актове чл.64 ЗСВ
Пресцентър
Предложения / оплаквания
Декларации
Декларации по ЗПКОНПИ
Регистър на декларациите на несъвместимост по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ
РЕГИСТЪР на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
Профил на купувача
Електронно свидетелство за съдимост
Защита на личните данни
 Декларации    РЕГИСТЪР на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ  
 

РЕГИСТЪР  

на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2, във връзка с § 2 ал.1 т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ за интереси в Част ІІ на декларацията по т.т.12-14 от ЗПКОНПИ, към датата на встъпване в длъжност  

 
 по ред
Вх. № от входящия регистър на съда
Дата на завеждане
Трите имена на декларатора
Длъжност на
декларатора
1.
Вх.№9540- Част ІІ
17.05.2018г.
Юлия Божидарова Казакова
Съдебен архивар
2.
Вх.№9542-Част ІІ
17.05.2018г.
Диляна Янкова Славова
Съдебен секретар
3.
Вх.№10110- Част ІІ
25.05.2018г.
Петя Иванова Маврова
Съдебен деловодител
4.
Вх.№10818- част ІІ
04.06.2018г.
Кристина Петрова Стоева
Съдебен секретар
5.
Вх.№10855-Част ІІ
04.06.2018г
Елена Петкова Стефанова
Съдебен секретар
6.
Вх.№10947-Част ІІ
05.06.2018г.
Маргарита Красимирова Коченджиева
Административен секретар
7.
Вх.№11018-Част ІІ
06.06.2018г.
Пенка Петева Петрова
Съдебен деловодител
8.
Вх.№11020 - Част ІІ
06.06.2018г
Донка Станкова Тенева
Съдебен деловодител
9.
Вх.№11022- Част ІІ
06.06.2018г.
Красимира Желязкова Делчева
Съдебен деловодител
10.
Вх.№11024-Част ІІ
06.06.2018г.
Десислава Иванова Вълканова
Съдебен деловодител
11.
Вх.№11026-Част ІІ
06.06.2018г.
Веселина Димитрова Красева
Съдебен секретар
12.
Вх.№11028-Част ІІ
06.06.2018г.
Гергана Господинова Докузлиева
Съдебен секретар
13.
Вх.№11031-Част ІІ
06.06.2018г.
Светла Пенчева Недялкова
Съдебен деловодител
16.
Вх.№11034-Част ІІ
06.06.2018г.
Щиляна Миткова Манахилова
Съдебен деловодител
14.
Вх.№11038-Част ІІ
06.06.2018г.
Милка Ангелова Цветкова
Призовкар
15.
Вх.№11041-Част ІІ
06.06.2018г.
Мария Маринова Панева
Съдебен деловодител
16.
Вх.№11043-Част ІІ
06.06.2018г.
Марина Златкова Тенева
Системен администратор
17.
Вх.№11046-Част ІІ
06.06.2018г.
Ивайло Костадинов Иванов
Призовкар
18.
Вх.№11049-Част ІІ
06.06.2018г.
Димитринка Митева Петрова
Съдебен деловодител
19.
Вх.№11054-Част ІІ
06.06.2018г.
Даниела Петрова Атанасова
Съдебен деловодител
20.
Вх.№11079-Част ІІ
06.06.2018г.
Павлина Стоянова Николова
Съдебен секретар
21.
Вх.№11082-Част ІІ
06.06.2018г.
Недялка Гавраилова Георгиева
Главен счетоводител
22.
Вх.№11091-Част ІІ
07.06.2018г.
Димка Тодорова Иванова
Счетоводител
23.
Вх.№11132-Част ІІ
07.06.2018г.
Недялка Добрева Иванова
Съдебен деловодител
24.
Вх.№11161-Част ІІ
07.06.2018г.
Цветелина Христова Станчева
Съдебен секретар
25.
Вх.№11173-Част ІІ
07.06.2018г.
Ваня Запрянова Кирева
Съдебен секретар
26.
Вх.№11247-Част ІІ
08.06.2018г.
Михаела Красимирова Стойчева
Съдебен секретар
27.
Вх.№11250-Част ІІ
08.06.2018г.
Велислава Наскова Ангелова
Съдебен секретаргр. Хасково 6300, бул.”България” №144, тел. (038) 601917, факс (038) 601905  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР