Х Районен съд
асково
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
За нас
Информация за съда
Съдебни заседатели
Вещи лица
Полезно
Календар - насрочени дела
Съдебни актове по Граждански дела-2019г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2019г.
Съдебни актове по Граждански дела-2018г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2018г.
Публична продан- обявления от ДСИ
Вътрешни правила
Достъп до информация
Указания за потребители
Постановени съдебни актове 2013г. - 2017г.
Държавни такси събирани от съда
ЦУБИПСА - Съдебни актове чл.64 ЗСВ
Пресцентър
Предложения / оплаквания
Декларации
Декларации по ЗПКОНПИ
Регистър на декларациите на несъвместимост по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ
РЕГИСТЪР на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
Профил на купувача
Електронно свидетелство за съдимост
Защита на личните данни
 Декларации    Регистър на декларациите на несъвместимост по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ  
 Регистър на декларациите на несъвместимост по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите на несъвместимост по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

 
№ по ред
Вх. № от входящия регистър на съда
Дата на завеждане
Трите имена на декларатора
Длъжност на
декларатора
1
 
06.06.2018г.
Гергана Господинова Докузлиева
Съдебен секретар
2
 
06.06.2018г.
Светла Пенчева Недялкова
Съдебен деловодител
3
 
06.06.2018г.
Щиляна Миткова Манахилова
Съдебен деловодител
4
 
06.06.2018г.
Милка Ангелова Цветкова
Призовкар
5
 
06.06.2018г.
Марина Златкова Тенева
Системен администратор
6
 
06.06.2018г.
Ивайло Костадинов Иванов
Призовкар
7
 
06.06.2018г.
Димитринка Митева Петрова
Съдебен деловодител
8
06.06.2018г.
Елена Петкова Стефанова
Съдебен секретар
 
9
 
06.06.2018г.
Даниела Петрова Атанасова
Съдебен деловодител
10
06.06.2018г.
Мария Маринова Панева
Съдебен деловодител
 
11
 
06.06.2018г.
Десислава Иванова Вълканова
Съдебен деловодител
12
06.06.2018г.
Маргарита Красимирова Коченджиева
Административен секретар
13.
06.06.2018г.
 
Павлина Стоянова Николова
Съдебен секретар
14.
07.06.2018г.
 
Кристина Петрова Стоева
Съдебен секретар
15.
 
07.06.2018г.
Димка Тодорова Иванова
Счетоводител
16.
07.06.2018г.
Недялка Добрева Иванова
Съдебен деловодител
 
17.
07.06.2018г.
Красимира Желязкова Делчева
Съдебен деловодител
 
18.
07.06.2018г.
Донка Станкова Тенева
Съдебен деловодител
 
19.
 
07.06.2018г.
Пенка Петева Петрова
Съдебен деловодител
20.
 
07.06.2018г.
Цветелина Христова Станчева
Съдебен секретар
21.
 
07.06.2018г.
Ваня Запрянова Кирева
Съдебен секретар
22.
 
08.06.2018г.
Велислава Наскова Ангелова
Съдебен секретар
23. Вх.№11248 08.06.2018г. Михаела Красимирова Стойчева Съдебен секретар
24.
05.02.2019г.
Михаела Иванова Бончева
Съдебен секретаргр. Хасково 6300, бул.”България” №144, тел. (038) 601917, факс (038) 601905  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР