Х Районен съд
асково
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
За нас
История
Информация за съда
Съдебни заседатели
Вещи лица
Полезно
Календар - насрочени дела
Съдебни актове по Граждански дела-2019г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2019г.
Съдебни актове по Граждански дела-2018г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2018г.
Публична продан- обявления от ДСИ
Вътрешни правила
Достъп до информация
Указания за потребители
Постановени съдебни актове 2013г. - 2017г.
Държавни такси събирани от съда
ЦУБИПСА - Съдебни актове чл.64 ЗСВ
Пресцентър
Предложения / оплаквания
Декларации
Профил на купувача
Електронно свидетелство за съдимост
Защита на личните данни
 За нас    История  
 

СПРАВКА ЗА ИСТОРИЯТА И РАЗВИТИЕТО НА СЪДЕБНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В ХАСКОВО

       В гражданската история на Хасково, местната съдебна система следва своя път на развитие, като част от общонационалната. Още п.ре; XIX в. българската община в Хасково, която обединява и представлява българското население пред официалната турска власт, извършва специфична правораздавателна дейност на основата на традиционните обичаи. Общинската управа, която се състои от изборни членове решава ежедневните проблеми на българското население - помиряване на спорещите страните, извършва бракоразводни процедури на семейните двойки по тяхно желание, грижи се за осиновяване на сирачета и пр. Изпълнявайки своите задължения, Хасковската община се превръща в първообраза на правораздавателна институция в годините на османското владичество.

      След Освобождението Хасково е обособен като окръжен център в състава на автономната област Източна Румелия Организацията и управлението на областта се урежда с "Органически устав", утвърден от турския султан през м. април 1879 г. Съгласно чл. 248 от основния закон на областта, окръжните съдилища са част от съдебната система установена в 6-те административни окръга, наричани департаменти. Във всеки окръг е създаден окръжен или департаментален съд, пряко подчинен на Дирекцията на правосъдието. Хасковският департаментален съд се създава в края на 1879 г. Той се състои от две отделения - гражданско и криминално и действа на територията на 4 околии - Хасковска, Харманлийска. Хаджиелеска /Първомайска/ и Кърджалийска. Негов пръв председател е Христо Златаров. С приетия през 1880 г. Закон за устройство на съдилищата се създава мировия съд и прокуроратурата. Хасковският мирови съд съвпада с административната околия и замества съществуващия до тогава помирителния съд.

     През първите години след Освобождението, населението на Хасковския регион познава и така наречените „селско-общински съдилища". Те са създадени със специален закон от 1887 г. и се включват в съдебната система.Организирани са от държавата за да разрешават незначителни спорове между населението и да помиряват страните, с което на практика облекчават съдилищата от прекомерно натрупване на дела. Освен това тези съдилища имат и важната задача да подменят старите документи за собственост, написани на турски език с нови вече български документи.

     След Съединението през 1885 г. в обединеното княжество се въвежда първият съдоустройствен закон, който предвижда триинстанционната структура на съдебната система, подобна сега действащата. Според нея Хасково е един от създадените I съдебни окръга, включващ мировите съдилища в Хасково. Харманли, Свиленград и Борисовград /Първомай/. Формира се и прокурорската институция в Хасково. Тази административно- съдебна структура се запазва до 1934 г. Според Наредбата-закон за устройство на съдилищата от 1934 г. държавното управление прокарва съдебно-административна реформа, която създава 29 областни съдилища. След закриването на Хасковски окръг през 1934 г., окръжният съд в града се запазва като областен съд оглавяван от председател. Дейността му се простира на територията на бившите Хасковска, Харманлийска. Свиленградска и Борисовградска /Първомайска/ околия . включени в състава на Старозагорска област. През 1934 I. прокурорският надзор е независим от съдебната власт. Той се разширява с въвеждането му и в околийските съдилища със. цел да се сложи край на полицейския произвол и да се повиши доверието на гражданите в правораздаването.

      Девети септември 1944 г. слага началото на радикални промени в цялата държавна структура, в това число и в правната и съдебната система. Със завземането на политическата власт от Отечествения фронт започва сложен процес на разрушаваме и:- заварените държавни институции и създаването на нови. Ново устройство и организация на съдебната система след 1944 .г. е в голяма степен аналогично на съветската правна система. С възстановяването на Хасковски окръг през 1959 г. се възстановява и окръжния съд, който действа на територията ма окръга, наред с Градския съд, който действа на територията на общината. Това се въвежда с указ № 207 на президиума Народното събрание, с който е приет Закон за изменение н Закона за устройството на съдилищата приет на 13 март 1959 г. Така с възстановяването на Хасковски окръг през 1959 г, и приетото изменение на Закона за устройството на съдилищата се възстановява Хасковския окръжния съд, който действа на територията на окръга, наред с Градския съд, който действа на територията на общината с права на окръжен съд. През 1964 г. двете институции се обединяват в Хасковски окръжен съд. В продължение на няколко десетилетия Хасковският окръжен и районен съд са местните съдебни структури, които работят съответно на територията на окръга и общината.

       Настъпилите промени в цялостния обществен и политически живот след 1990 г. се отразяват и върху структурата на съдебната система. Територията на страната е разделена на съдебни окръзи. Хасковски съдебен окръг обхваща 10 общини в 5 съдебни района. От 2007 г. в Хасково е открит и Административен съд.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил справката д-р Кр. Узунова

 

 

 гр. Хасково 6300, бул.”България” №144, тел. (038) 601917, факс (038) 601905  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР