Х Районен съд
асково
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
За нас
Информация за съда
Съдебни заседатели
Вещи лица
Полезно
Календар - насрочени дела
Съдебни актове по Граждански дела-2019г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2019г.
Съдебни актове по Граждански дела-2018г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2018г.
Публична продан- обявления от ДСИ
Вътрешни правила
Достъп до информация
Указания за потребители
Постановени съдебни актове 2013г. - 2017г.
Държавни такси събирани от съда
ЦУБИПСА - Съдебни актове чл.64 ЗСВ
Пресцентър
Предложения / оплаквания
Декларации
Профил на купувача
Електронно свидетелство за съдимост
Защита на личните данни
 Декларации по чл.12 от ЗПУКИ  
 

 
Районен съд – Хасково, като орган по назначаването на съдебните служители в съда, поддържа регистър на подадените от тях декларации по чл.12 от Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /ЗПУКИ/ и има задължението по чл.17 ал.2 от ЗПУКИ, да ги обявява на интернет страницата си, при спазване на Закона за защита наличните данни /ЗЗЛД/.
 
По направено от Висш съдебен съвет /ВСС/ запитване, Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ изрази становище рег. № П-1799/2013 г. от 08.04.2013 г., относно приложението на чл.17 ал.2 от ЗПУКИ.
Предвид това становище, в изпълнение на решение на ВСС по протокол № 16/25.04.2013 г. и на заповед № 153 от 08.05.2013г. на Административния ръководител – Председател на Районен съд – Хасково на интернет страницата на Районен съд – Хасково се обявяват само декларации по чл.12 от ЗПУКИ, съдържащи изричното писмено съгласие на декларатора за това, оформено в отделен текст към подадената декларация.
 
ДЕКЛАРАЦИИ по чл.12 , т.2 във вр. чл.14 от ЗПУКИ 
на съдебните служители от Районен съд - Хасково   

   
  
Становище на Комисията за защита на личните данни рег. № П-1799/2013 г. от 08.04.2013 г. относно приложението на чл. 17, ал. 2 от ЗПУКИ
Решение на ВСС по протокол № 16/25.04.2013 г.гр. Хасково 6300, бул.”България” №144, тел. (038) 601917, факс (038) 601905  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР