Х Районен съд
асково
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
За нас
Информация за съда
Съдебни заседатели
Вещи лица
Полезно
Календар - насрочени дела
Съдебни актове по Граждански дела-2019г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2019г.
Съдебни актове по Граждански дела-2018г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2018г.
Публична продан- обявления от ДСИ
Вътрешни правила
Достъп до информация
Указания за потребители
Постановени съдебни актове 2013г. - 2017г.
Държавни такси събирани от съда
ЦУБИПСА - Съдебни актове чл.64 ЗСВ
Пресцентър
Предложения / оплаквания
Декларации
Профил на купувача
Електронно свидетелство за съдимост
Защита на личните данни
 Вътрешни правила  
 

 

 

Медийна стратегия
Вътрешни правила за публикуване на съдебни актове
Вътрешни правила за разпределяне на делата на принципа на случайния подбор
Правила за заместване на съдия-докладчик за време на неговото отсъствие
Вътрешни правила за достъп до обществена информация
Вътрешни правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес
Вътрешни правила за събиране на съдебни вземания
Вътрешни правила за организацията на работа на съдебните заседатели

 гр. Хасково 6300, бул.”България” №144, тел. (038) 601917, факс (038) 601905  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР