-
,
1.12.2019. 12.12.2019.

No , No , , - , - 򠠠
1 No 1932/2019, III ... :
.
2.12.2019.
2 No 2347/2019, I /; ; ... :
.
2.12.2019.
3 No 2998/2019, II - ...,
...
  :
.
2.12.2019.
4 No 2250/2018, IX ... :
.
3.12.2019.
5 No 362/2019, I ... :
.
3.12.2019.
6 No 426/2019, X " " :
.
3.12.2019.
7 No 519/2019, IX ...,
...,
...
:
.
3.12.2019.
8 No 616/2019, X .... :
.
3.12.2019.
9 No 1041/2019, IX ; ... :
.
3.12.2019.
10 No 1690/2019, IX ... :
.
3.12.2019.
11 No 2149/2019, I ... :
.
3.12.2019.
12 No 2151/2019, V - , ; . ... ... :
.
3.12.2019.
13 No 2331/2019, V - , ... ... :
.
3.12.2019.
14 No 2705/2019, I ... ... :
.
3.12.2019.
15 No 1061/2019, III ... :
.
4.12.2019.
16 No 1619/2019, I ; ." 21-23 - :
.
4.12.2019.
17 No 2227/2019, III ... :
.
4.12.2019.
4.12.2019.
18 No 2279/2019, I ... :
.
4.12.2019.
19 No 2366/2019, II - , ... ... :
.
4.12.2019.
20 No 2422/2019, IX ... :
.
4.12.2019.
21 No 2590/2019, IX /; ; ... :
.
4.12.2019.
22 No 1918/2018, IX ... ... :
.
5.12.2019.
23 No 2295/2019, III , ... :
.
5.12.2019.
24 No 2348/2019, III /; ; ... :
.
5.12.2019.
25 No 2527/2019, X - , ; . ... ... :
.
5.12.2019.
26 No 3450/2019, X - ...,
...
  :
.
5.12.2019.
27 No 1128/2019, IX ... :
.
6.12.2019.
28 No 2940/2019, III E ... :
.
6.12.2019.
29 No 2941/2019, VI - ... :
.
6.12.2019.
30 No 2943/2019, VI - ... :
.
6.12.2019.
31 No 2945/2019, III - ... :
.
6.12.2019.
32 No 2948/2019, VI - ... :
.
6.12.2019.
33 No 2949/2019, III - ... :
.
6.12.2019.
34 No 2950/2019, III - ... :
.
6.12.2019.
35 No 2951/2019, VI - ... :
.
6.12.2019.
36 No 2953/2019, VI - ... :
.
6.12.2019.
37 No 2956/2019, VI - ... :
.
6.12.2019.
38 No 2958/2019, VI - ... :
.
6.12.2019.
39 No 2961/2019, III - ... :
.
6.12.2019.
40 No 2963/2019, III - ... :
.
6.12.2019.
41 No 2964/2019, VI - ... :
.
6.12.2019.
42 No 1613/2019, III / , ; ... :
.
9.12.2019.
43 No 2030/2019, I ... - :
.
9.12.2019.
44 No 2087/2019, I ... - :
.
9.12.2019.
45 No 2253/2019, I ... - :
.
9.12.2019.
46 No 2254/2019, I ... - :
.
9.12.2019.
47 No 2315/2019, IX E ... :
.
9.12.2019.
48 No 2526/2019, IX ... :
.
9.12.2019.
49 No 2719/2019, X . ...,
,
.,
:
.
9.12.2019.
50 No 2944/2019, IX . - ... :
.
9.12.2019.
51 No 2946/2019, IX - ... :
.
9.12.2019.
52 No 2954/2019, IX - ... :
.
9.12.2019.
53 No 2955/2019, IX - ... :
.
9.12.2019.
54 No 2957/2019, IX - ... :
.
9.12.2019.
55 No 387/2019, III ... ... :
.
10.12.2019.
56 No 2214/2019, I ... - :
.
10.12.2019.
57 No 2265/2019, I ... - :
.
10.12.2019.
58 No 2775/2019, VIII - , ; . ... ... :
.
10.12.2019.
59 No 3209/2019, II - ...,
...
  :
.
10.12.2019.
60 No 3591/2019, X - ...,
...
  :
.
10.12.2019.
61 No 2249/2019, I ... - :
.
11.12.2019.
62 No 2359/2019, III /; ; ... :
.
11.12.2019.
63 No 2905/2019, X - , ... ...,
.
:
.
11.12.2019.
64 No 3406/2019, V - ...,
...
  :
.
11.12.2019.
65 No 64/2019, III ... :
.
12.12.2019.
66 No 369/2019, VIII ... ...,
:
.
12.12.2019.
67 No 799/2019, IX /; ; ... :
.
12.12.2019.
68 No 853/2019, IX ... :
.
12.12.2019.
69 No 961/2019, VI ... :
.
12.12.2019.
70 No 2346/2019, VIII ... ...,
:
.
12.12.2019.
71 No 2508/2019, IX , ... ... :
.
12.12.2019.
72 No 3302/2019, VIII - ...,
...
  :
.
12.12.2019.
73 No 3424/2019, VIII - ...,
...
  :
.
12.12.2019.