О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

  1071 / 30.08.2017 година, гр. Хасково

Хасковският районен съд Първи граждански състав

На тридесети август през две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

                                                                Председател : Мария Ангелова

                     Членове :  

                                      Съдебни заседатели:      

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Мария Ангелова

Гражданско дело номер 2152 по описа за 2017 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

               С писмо вх. рег. № 19922/24.08.2017 г. с изх.№ 3086/22.08.2017 г. на РС-Димитровград на настоящия съд е изпратена по компетентност искова молба с вх.№ 7739/ 26.07.2017 г., с правно основание чл.127 ал.2 от СК, подадена от майка против баща на малолетно дете, и тримата с местоживеене в гр. Хасково. По тази искова молба на 27.07.2017 г. е било образувано производство по гр.дело № 1147/2017 г. по описа на РС-Димитровград, който още същия ден с определение № 535/27.07.2017 г. е прекратил производството по делото и е изпратил същото по подсъдност на РС – Хасково. Съдебният акт е влязъл в сила на 18.08.2017 г. Съображенията на решаващия съд са били, че компетентен да разгледа спора, според правилото на чл.127 ал.2 от СК бил районният съд по настоящия адрес на детето, явяващ се РС - Хасково, което правило било императивно и за него съдът следял служебно.

               При тези данни по делото, РС-Хасково намира, че не е местно компетентен, да разгледа настоящия правен спор. Няма спор, че чл.127 ал.2 от СК установява особена местна подсъдност по споровете между родители относно родителските права, която предвижда, че същите се разрешават от районния съд по настоящия адрес на детето. Тази подсъдност действително е специална по отношение на общата такава по чл.105 от ГПК. Възражение за местна неподсъдност на делото обаче може да се прави само от ответника и най-късно в срока за отговор на исковата молба, като едновременно с предявяване на възражението си, страната е длъжна да представи и доказателствата си за същото /чл.119 ал.3 и 4 ГПК/. Размяна на книжа по реда на чл.131 и сл. от ГПК в случая не е направена, респ. липсва и възражение на ответника за местна неподсъдност на делото пред РС-Димитровград. Ето защо, според настоящия съдебен състав, липсвало е правно основание за изпращането на процесната искова молба за разглеждане по компетентност от ХРС. Служебна проверка на подсъдността от сезирания съд се дължи единствено по отношение на родовата подсъдност и тази по чл.109 от ГПК – по местонахождение на недвижимия имот /арг. от чл.119 ал.1 и 2 от ГПК/, доколкото само те представляват абсолютни процесуални предпоставки за упражняване правото на иск. Останалите местни подсъдности, в т.ч. и тази по чл.127 ал.2 от СК, са относителни процесуални предпоставки за упражняване правото на иск. За тях съдът не следи служебно, а по възражение на ответника.

               Ето защо и на основание 122 от ГПК, съдът

 

 

 

 

 

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

 

 

 

               ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 2152/2017 г. по описа на Районен съд – Хасково.

               ПОВДИГА СПОР за местна подсъдност пред Окръжен съд – Хасково по настоящото гр.дело № 2152/2017 г. по описа на Районен съд– Хасково, образувано по повод писмо с вх. рег. № 19922/24.08.2017 г. с изх.№ 3086/22.08.2017 г. на РС-Димитровград, с което на настоящия съд е изпратена по компетентност искова молба с вх.№ 7739/26.07.2017 г., с правно основание чл.127 ал.2 от СК.

               ИЗПРАЩА делото за произнасяне по компетентност на Окръжен съд – Хасково.

      Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

СЪДИЯ :/п/ не се чете.

 

                       Вярно с оригинала!

 

                       Секретар: Д.С.