О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 1029

 

 

Хасковският районен съд

в закрито заседание на осемнадесети август                           

през две хиляди и седемнадесета година

в състав:

                                              

                              СЪДИЯ : ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА                                        

                                              

Секретар:

Прокурор:

като разгледа докладваното от Съдията

гр.д. № 2885  по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по искова молба с правно основание чл.534 от ТЗ , подадена от Б.Е.Б. против Д.Т.С. /конституиран като ответник по делото с определение, постановено в закрито съдебно заседание на 26.05.2017г./. Съобщението до ответника Д.Т.С. е залепено на постоянния му и на настоящия му адрес, но той не се е явил в срок да получи съдебните книжа по делото. Следователно в случая са били налице предпоставките на чл.47, ал.6 от ГПК, поради което съобщението до него е приложено към делото и е следвало да му бъде назначен на разноски на ищцата особен представител. Именно с оглед назначаване особен представител на ответника, с разпореждане от 18.07.2017г. е указано на ищцата, че в едноседмичен срок от получаване на съобщението следва да внесе по сметка на Районен съд-Хасково сума в размер на 580 лева, представляваща възнаграждение за особения представител на ответника, както и че при неизпълнение на посоченото производството по делото ще бъде прекратено. От приложената по делото разписка е видно, че съобщението за това е връчено редовно на 20.07.2017г. на посочения от ищцата съдебен адрес. На 27.07.2017г., при спазване на определения срок, е подадена молба от процесуалния й представител, с която е поискано продължаване на срока. На 28.07.2017г., съдът, на основание чл.63 от ГПК, е продължил срока с две седмици, считано от изтичане на първоначалния, в настоящия случай, считано от 28.07.2017г., като така продълженият срок е изтекъл на 10.08.2017г. Въпреки изтичането на продължения срок на 10.08.2017г. обаче, до момента не е отстранена констатираната от съда нередовност на исковата молба.

Съдът намира, че не може да се назначи особен представител по чл.47, ал.6 от ГПК, след като не е внесено определеното възнаграждение за това. Внасянето му представлява по съществото си предпоставка за движението на делото и за да се даде ход на производството, е необходимо да се спазени разпоредбите на чл.47, ал.1-6 ГПК, т.е. следва ищецът да осигури средства за дължимото възнаграждение за особен представител на ответника. В случая обаче това не е сторено, въпреки дадените изрични и ясни указания, включително и за неблагоприятните последици от неизпълнението на това законово задължение. Ето защо, съдът намира, че на основание чл.129, ал.4, вр. ал.3 от ГПК, доколкото вече е образувано гражданско дело, производството по него следва да бъде прекратено. 

 

      Водим от горното, съдът  

 

                              О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. д. 2885/2016г. по описа на Районен съд-Хасково.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд - Хасково в едноседмичен срок от връчването му на ищцата.

 

 

                                                          СЪДИЯ : /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.