Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

                                                                                                                     

524 / 28.08.2017 година, гр. Хасково

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Хасковският районен съд Първи граждански състав

На четиринадесети август през две хиляди и седемнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

                                                                Председател : Мария Ангелова

                                                                    Членове :  

                                                           Съдебни заседатели:      

Секретар Цветелина Станчева

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Мария Ангелова

Гражданско дело номер 2836 по описа за 2016 година, взе предвид следното:

 

          Предявен е от З.Н.Д. с ЕГН ********** ***; против Териториално поделение на Националния осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Хасково, ул. „Георги Кирков” № 30; иск с правно основание чл. 3 ал.2 пр.II, вр. ал.1, вр. чл.2 ал.3, вр. чл.1 ал.1 т.3 от Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред /ЗУТОССР/.

          Ищцата твърди, че през месец август 1974 г. постъпила на работа в СМК – Общо строително поделение – Хасково, находящо се на територията на Община Хасково, в гр. Хасково. Била назначена на длъжност „технолог” с основно месечно възнаграждение 90 лв. От тогава до напускането й на 01.10.1982 г. работила без прекъсване в същото предприятие, като била преназначавана на длъжности – „специалист”, „помощник технически ръководител” и „специалист технолог”, като съответно възнаграждението й нараствало, според заеманата длъжност. Заплатата си получавала от касиерката на предприятието по ведомост. През 2016 г., т.к. наближила пенсионна възраст, започнала да събира необходимите документи. Оказало се, че цитираното предприятие било преобразувано в „Комплектстрой” АД, с правоприемник „Комплектстрой – Инвест” АД, което било обявено в ликвидация и към момента заличено от Търговския регистър. В трудовата й книжка бил отбелязан целият трудов стаж на ищцата за годините 1974 – 1982 г., но ответникът не й признавал целия период, поради липса на данни в техния архив. С писма изх. № 5506-26-922-2 и изх. № 5506-26-923-2, двете от 06.07.2016 г., и изх. № 5506-26-1182-1/24.08.2016 г. и изх. № 5506-26-1104-1/12.08.2016 г. – ищцата била уведомена, че удостоверение за осигурителен стаж образец УП-13 не може да й бъде издадено, т.к. в документите, удостоверяващи осигурителен стаж и доход при ответника липсвала информация и нямало данни, че при него е приета пълната документация от осигурителя.

          Предвид изложеното, ищцата иска, съдът да постанови решение, с което да установи трудовия й стаж при СМК – Общо строително поделение – Хасково, по време, длъжност и продължителност на работното време, както следва:

- м.08.1974 г. – 1 месец – машинист – 8 часа,

- м.10.1974 г. – 1 месец – машинист – 8 часа,

- м.12.1974 г. – м.01.1975 г. – 2 месеца – машинист – 8 часа,

- м.01. – м.07.1977 г. – 7 месеца – технолог/диспечер – 8 часа,

- м.03. – м.04.1978 г. – 2 месеца – диспечер – 8 часа,

- м.11. – м.12.1978 г. – 2 месеца – диспечер – 8 часа,

- м.01. – м.02.1979 г. – 2 месеца – диспечер – 8 часа,

- м.06.1979 г. – 1 месец – диспечер – 8 часа,

- м.08. - м.12.1979 г. – 5 месеца – технолог – 8 часа,

- м.05.1980 г. – 1 месец – помощник технически ръководител – 8 часа.

Ищцата се явява лично и с пълномощник в открито съдебно заседание, като поддържа иска си и иска уважаването му изцяло като основателен и доказан.

Ответникът не депозира отговор на исковата молба в срока по чл.131 ал.1 от ГПК, не изпраща свой процесуален представител в открито съдебно заседание.

          Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установена следната фактическа обстановка:

  Към исковата молба са приложени две уведомителни писма от НОИ-ТП-Хасково до ищцата от 06.07.2016 г., във връзка с подадено от нея заявление за издаване на удостоверение за осигурителен стаж обр. УП-13 за периода 06.08.1974 г. – 01.10.1982 г. за положен стаж в „Комплектстрой – Инвест“ АД, в ликвидация, Хасково, правоприемник на „Комплектстрой“ АД – Хасково. Видно от първото писмо с изх. № 5506-26-922-2, било й е издадено удостоверение за осигурителен стаж обр. УП-13 с изх. № 5506-26-922-1/06.07.2016 г. за периодите м.03.-05.1979 г., м.07.1979 г., м.01.-04.1980 г. и м.06.1980 г. – м.09.1982 г.; като такова не може да й бъде издадено за периодите м.01.-02.1979 г., м.06.1979 г., м.08.-12.1979 г. и м.05.1980 г., т.к. в документите, удостоверяващи осигурителен стаж и доход, намиращи се в ТП на НОИ Сектор „ОА“ – Хасково липсва информация за лицето за тези периоди. Видно от второто писмо с изх. № 5506-26-923-2, било й е издадено удостоверение за осигурителен стаж обр. УП-13 с изх. № 5506-26-923-1/06.07.2016 г. за периодите м.09.1974 г., м.11.1974 г., м.02.1975 г. – м.12.1976 г., м.08.1977 г. – м.02.1978 г. и м.05.1978 г. – м.10.1978 г.; като такова не може да й бъде издадено за периодите м.08.1974 г., м.10.1974 г., м.12.1974 г. – м.01.1975 г., м.01. – м.07.1977 г., м.03. – м.04.1978 г. и м.11. – м.12.1978 г., т.к. в документите, удостоверяващи осигурителен стаж и доход, намиращи се в ТП на НОИ Сектор „ОА“ – Хасково липсва информация за лицето за тези периоди. До ищцата са били изпратени още две писма от НОИ-ТП-Хасково от дати 12.08.2016 г. и 24.08.2016 г., че след извършена повторна проверка в приетите на съхранение в ТП на НОИ - Хасково разплащателни документи от „Комплектстрой – Инвест“ АД, в ликвидация, Хасково, правоприемник на „Комплектстрой“ АД – Хасково – не е открита друга информация за нейни отработени дни и начислени възнаграждения. В четирите писма се сочи, че няма данни, да е приета пълната документация от осигурителя в ТП на НОИ- Хасково. Видно от удостоверение обр. УП-17 № 5506-26-173-1/02.03.2017 г. от НОИ-ТП-Хасково на името на ищцата, разплащателните ведомости и трудово-правните документи на „Комплектстрой – Инвест“ АД, в ликвидация, Хасково, правоприемник на „Комплектстрой“ АД – Хасково, са приети от ТП на НОИ Сектор „ОА“ – Хасково с приемо-предавателен протокол № 907-26/ 03.04.2015 г., но за ищцата липсват данни за периодите - м.08.1974 г., м.10.1974 г., м.12.1974 г. – м.01.1975 г., м.01. – м.07.1977 г., м.03. – м.04.1978 г., м.11. – м.12.1978 г., м.01.-02.1979 г., м.06.1979 г., м.08.-м.12.1979 г. и м.05.1980 г. Тези периоди са претендираните от ищцата в настоящото съдебно производство. Според справка в Търговския регистър, „Комплектстрой – Инвест“ АД е заличен като търговец през 2015 г.

Като писмени доказателства по делото се представиха и приеха извлечения от три трудови книжки. Първата е с № 105 на името на ищцата, издадена й на 07.08.1974 г. от Общостроителен район – Хасково. Видно от нея, тя е със средно техническо образование, като е постъпила на 06.08.1974 г. в Общостроителен район – Хасково на длъжност „машинист”, която е изпълнявала до преназначаването си на 01.02.1975 г. на длъжност „технолог – ІV” при Общостроително поделение – Хасково при заплата от 90 лв., която е изпълнявала до преназначаването си на 09.03.1977 г. на длъжност „диспечер – ІV” при СМК - Общостроително поделение – Хасково при заплата от 90 лв., която е изпълнявала до преназначаването си на 17.09.1979 г. на длъжност „технолог – V” при СМК - Общостроително поделение – Хасково при заплата от 100 лв., която е изпълнявала до преназначаването си на 01.11.1979 г. на длъжност „специалист” при СМК - Общостроително поделение – Хасково при заплата от 135 лв., която е изпълнявала до преназначаването си на 01.02.1980 г. на длъжност „помощник технически ръководител – ІV” при СМК - Общостроително поделение – Хасково при заплата от 145 лв., която длъжност е изпълнявала до 01.01.1981 г., когато е преназначена в същото предприятие.

Втората трудова книжка е на името на М.С.И., видно от която от 1971 г. тя е работила при  Общостроителен район – Хасково, като е изпълнявала длъжностите, както следва: през периода 01.04.1974 г. – 01.01.1975 г.  – „помощник технически ръководител – ІІ”, през периода 01.01.1975 г. – 01.11.1979 г.  – „технолог – ІІ”, през периода 01.11.1979 г. – 01.01.1981 г.  – „специалист”. Тя бе разпитана и като свидетел по делото, по искане на ищцата. Св. И. посочи, че дълги години е работила в Стройрайона с ищцата, в една и съща стая, бюро срещу бюро. Свидетелката вече работела там, когато през юли или август на 1974 г. ищцата била назначена в техническия отдел, но се водела на друга длъжност – машинист, т.к. тогава нямало длъжност „технолог”. Ищцата работела там до 1982 г., което св. И. свързва с раждането на дъщеря си. През цялото това време ищцата работела на същото работно място, в една стая със свидетелката, но се променяла длъжността й, като била и технолог и диспечер, но реално си работела като строителен техник, каквото било образованието й. Св. И. не си спомня трудовите възнаграждения, които са получавали, но не били на норма, а получавали заплатата си ежемесечно по ведомост и на ръка. Понастоящем това предприятие вече се било разпаднало.

Третата трудова книжка е на името на Е.Х.М., видно от която от 1962 г. тя е работила при  Общостроителен район – Хасково, като е изпълнявала длъжността „помощник технически ръководител” през периода 01.01.1974 г. – 01.01.1981 г. Тя бе разпитана и като свидетел по делото, по искане на ищцата. Св. М. посочи, че познава ищцата от Стройрайона, където свидетелката била помощник технически ръководител, а ищцата дошла през лятото на 1974 г. Ищцата работела и в производствено – техническия отдел и на обекти, като технически ръководител и като технолог, но по документи се водела на каквато свободна длъжност има в момента. Тя работела там до към средата на 1980 г., непрекъснато 8-10 години. Свидетелката не си спомня трудовите възнаграждения, които са получавали, но не били на норма, а получавали заплатата си по щат и по ведомост, според щатни таблици за пълно работно време от 8-часов работен ден. Понастоящем това предприятие вече не съществувало, било ликвидирано.

               При така установената фактическа обстановка, съдът достига до следните правни изводи по основателността на предявения иск:

Предявеният иск е с правно основание чл. 3 ал.2 пр.II, вр. ал.1, вр. чл.2 ал.3, вр. чл.1 ал.1 т.3 от ЗУТОССР. Касае се за иск за установяване съществуването на факт с правно значение, по смисъла на чл.124 ал.4 изр.II от ГПК, което е допустимо само в предвидените от закона случаи и при наличието на законоустановените предпоставки за това. Предпоставка за предявяването на иска, с оглед установяване на правния интерес на ищцата, е липсата на писмени доказателства, годни да установят стажа й в производството по отпускане на пенсия. Ето защо допустимостта му е обусловена от наличие на удостоверение от съответното предприятие, учреждение или организация, или от ТП на НОИ, че книжата, ведомостите и пр., отнасящи се до претендирания трудов стаж, са загубени или унищожени, съгласно чл.5 ал.1 от ЗУТОССР; или в архива на съответното териториално поделение на НОИ липсват писмени данни за трудовия стаж – чл.5 ал.2 от ЗУТОССР. Относно допустимостта на процесния иск е налице влязъл в сила съдебен акт на въззивната инстанция – определение № 414/29.05.2017 г. по В.ч.гр.дело № 329/2017 г. на ХОС, с което е даден положителен отговор на този въпрос. Ето защо, съдът намира предявения иск за допустим, а разгледан по същество – за частично основателен.

Като писмено доказателство по делото се представи и прие извлечение от трудова книжка на ищцата, неоспорено от ответната страна, което има характер на такова по смисъла на чл.6 ал.2 т. 5, вр. ал.1, вр. ал.3 от ЗУТОССР и установява вероятността на претендирания трудов стаж, издадена е от работодателя, при който е придобит стажа, и по време на полагането му. В тази връзка, допустими са събраните по делото гласни доказателства, чрез разпита на свидетели, притежаващи писмени доказателства, че и самите те са работили при същия работодател през периода, когато ищцата е положила претендирания стаж за отделни периоди от време - чл.6 ал.4, вр. ал.3, вр. ал.1 от ЗУТОССР. От съвкупния анализ на данните по трудова книжка на ищцата и по свидетелските показания се установява, че през претендирания от нея период тя е положила трудов стаж при работодателя СМК - Общостроително поделение – Хасково, по време, длъжност, заплащане и продължителност на работното време, както следва:

- 06. - 31.08.1974 г. – машинист, 8 часа,

- 01. – 31.10.1974 г. – машинист, 8 часа,

- 01.12.1974 г. – 31.01.1975 г. – машинист, 8 часа,

- 01.01. – 08.03.1977 г. – технолог, заплата 90 лева, 8 часа,

- 09.03. – 31.07.1977 г. – диспечер, заплата 90 лева, 8 часа,

- 01.03. – 30.04.1978 г. – диспечер, заплата 90 лева, 8 часа,

- 01.11. – 31.12.1978 г. – диспечер, заплата 90 лева, 8 часа,

- 01.01. – 28.02.1979 г. – диспечер, заплата 90 лева, 8 часа,

- 01.06. – 30.06.1979 г. – диспечер, заплата 90 лева, 8 часа,

- 01.08. – 16.09.1979 г. - диспечер, заплата 90 лева, 8 часа,

- 17.09. – 31.10.1979 г. - технолог, заплата 100 лева, 8 часа,

- 01.11. - 31.12.1979 г. – специалист, заплата 135 лева, 8 часа,

- 01.05. - 31.05.1980 г. – помощник технически ръководител, заплата 145 лева, 8 часа.

До този размер искът следва да се уважи, а за разликата до пълния предявен размер, относно периода 01. - 05.08.1974 г., включително, като неоснователен и недоказан следва да се отхвърли. Установи се, че разплащателните ведомости и трудово-правните документи на „Комплектстрой – Инвест“ АД, в ликвидация, Хасково, правоприемник на „Комплектстрой“ АД – Хасково, са приети от ТП на НОИ Сектор „ОА“ – Хасково през 2015 г., когато дружеството е било заличено като търговец. В този смисъл, следва да се приеме, че работодателят е прекратил дейността си и няма правоприемник.

Ищцата е освободена от заплащането на държавни такси в настоящото производство, но в случая правилото на чл.78 ал.6 от ГПК е неприложимо, предвид специалната разпоредба на чл.9 ал.1, вр. чл.10 от ЗУТОССР, че по делата за установяване на трудов и осигурителен стаж по този закон не се събират държавни такси. 

               Мотивиран така, съдът

Р Е Ш И:

 

 ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Хасково, ул. „Георги Кирков” № 30; че З.Н.Д. с ЕГН ********** ***; е положила трудов стаж при работодателя СМК - Общостроително поделение – Хасково, по време, длъжност, заплащане и продължителност на работното време, както следва:

- 06. - 31.08.1974 г. – машинист, 8 часа,

- 01. – 31.10.1974 г. – машинист, 8 часа,

- 01.12.1974 г. – 31.01.1975 г. – машинист, 8 часа,

- 01.01. – 08.03.1977 г. – технолог, заплата 90 лева, 8 часа,

- 09.03. – 31.07.1977 г. – диспечер, заплата 90 лева, 8 часа,

- 01.03. – 30.04.1978 г. – диспечер, заплата 90 лева, 8 часа,

- 01.11. – 31.12.1978 г. – диспечер, заплата 90 лева, 8 часа,

- 01.01. – 28.02.1979 г. – диспечер, заплата 90 лева, 8 часа,

- 01.06. – 30.06.1979 г. – диспечер, заплата 90 лева, 8 часа,

- 01.08. – 16.09.1979 г. - диспечер, заплата 90 лева, 8 часа,

- 17.09. – 31.10.1979 г. - технолог, заплата 100 лева, 8 часа,

- 01.11. - 31.12.1979 г. – специалист, заплата 135 лева, 8 часа,

- 01.05. - 31.05.1980 г. – помощник технически ръководител, заплата 145 лева, 8 часа;

като искът за разликата до пълния предявен размер, относно периода 01. - 05.08.1974 г., включително, ОТХВЪРЛЯ. 

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд - Хасково в двуседмичен срок от съобщаването и връчването му на страните.

 

СЪДИЯ : /п/ не се чете.

                             Вярно с оригинала!

 

                             Секретар: Д.С.