Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

  523 / 25.08.2017 година, гр. Х.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Хасковският районен съд Първи граждански състав

На седми август през две хиляди и седемнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

                                                               Председател : Мария Ангелова

                                                                   Членове :  

                                                                   Съдебни заседатели:      

Секретар Ваня Кирева

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Мария Ангелова

Гражданско дело номер 2334 по описа за 2016 година, взе предвид следното:

 

            Предявен е от М.М.Ю. с ЕГН ********** ***; против Ф.Б.Е. с ЕГН ********** ***; иск с правно основание чл.59 ал.9, вр. чл.51 ал.4 от СК.

         **************************************************************************************************************

 

Р Е Ш И :

 

ИЗМЕНЯ мерките относно упражняването на родителските права, постановени с влязло в сила на 10.11.2014 г. решение № 699/10.11.2014 г. по гр. дело № 1558/2014 г. на РС-Х., и ОПРЕДЕЛЯ нови такива, а именно:

ПРЕДОСТАВЯ на М.М.Ю. с ЕГН ********** ***; упражняването на родителските права над детето Е.М.М. с ЕГН ********** и ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето при баща му – понастоящем на адрес – гр. Х., ул. „***” № *; с право на майката Ф.Б.Е. с ЕГН ********** ***; с постоянен адрес ***; и с настоящ адрес ***; да вижда и взема детето при себе си – всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10 часа в съботния ден до 18 часа в неделния ден, с преспиване, както и един месец през лятото, когато бащата не ползва платения си годишен отпуск, със задължението да го връща при бащата след изтичане на определеното време; като този режим на лични отношения следва да се извършва на територията на Република България.

ОСЪЖДА Ф.Б.Е. с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАЩА на М.М.Ю. с ЕГН **********, като баща и законен представител на Е.М.М. с ЕГН **********; месечна издръжка в размер на 150 лева, считано от 01.11.2016 г. до настъпване на законни причини за изменението или прекратяването й, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от падежа на същата до окончателното й изплащане.

ОСЪЖДА Ф.Б.Е. с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ на М.М.Ю. с ЕГН ********** сумата от общо 935 лева, представляваща деловодни разноски.

ОСЪЖДА Ф.Б.Е. с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС-Х. държавна такса за присъдената издръжка в размер на 216 лева, а в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за събирането й - и държавна такса в размер на 5 лева.

Допуска предварително изпълнение на решението, в частта на определената издръжка.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Х. в 2-седмичен срок от връчването му на страните.

 

СЪДИЯ: /п/ не се чете

 

 

 

 

Вярно с оригинала!!!

Секретар: В.К.