Р Е Ш Е Н И Е № 516

21.08.2017г. гр. Хасково

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

            Хасковски Районен съд четвърти  граждански                                          състав                                      

На петнадесети август                                           две хиляди и седемнадесета    година в публичното заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ : ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА 

                                                           

Секретаря Велислава Ангелова

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гр.д.№2085 по описа за  2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Мотивиран така, съдът

Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ местоживеене на малолетния М.Р.И., ЕГН **********, при бащата Р.М.И., ЕГН **********,***.

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на малолетния М.Р.И., ЕГН **********, на бащата Р.М.И., ЕГН **********,***.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения с малолетния М.Р.И., ЕГН **********, както следва: майката Н.С.С., ЕГН **********,***, има право на личен контакт с детето, като го вижда и взема от дома на бащата всяка първа и трета седмица от месеца от 10,00 ч. до 18,00 ч. на неделния ден, както и един месец през лятото, несъвпадащ с годишния отпуск на бащата, като има задължение да го върне в дома на бащата.

ОСЪЖДА Н.С.С., ЕГН **********, да заплаща на Р.М.И., ЕГН **********, като баща и законен представител на малолетния М.Р.И., ЕГН **********, месечна издръжка за детето в размер на 130,00 лева, считано една година преди предявяване на иска, а именно: от 10.10.2015г., до настъпване на законни причини за прекратяването или изменението, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от датата на падежа до окончателното и изплащане, като ОТХВЪРЛЯ предявения иск за издръжка над сумата от 130 лева месечно до пълния предявен размер от 300 лева, като недоказан и неоснователен.

ОСЪЖДА Н.С.С., ЕГН **********, да заплати в полза на Държавата по бюджетната сметка на съдебната власт д.т. за определената издръжка – 187,20 лева.

ОСЪЖДА Н.С.С., ЕГН **********,  да заплати на Р.М.И., ЕГН **********, направените по делото разноски 30 лева – д.т.

Решението може да бъде обжалвано пред Хасковски окръжен съд в двуседмичен срок от датата на съобщението за решението.

 

Съдия:/п/ не се чете

 

 

Вярно с оригинала!

Сверил: М.Т.