ОПРЕДЕЛЕНИЕ  №1069

 

            Хасковски Районен съд   четвърти граждански                          състав

На двадесет и девети август                 две хиляди и    седемнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

     Съдия: ПАВЛИНА  ГОСПОДИНОВА

                                              

Секретар

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело №1832 по описа за 2017 година на Хасковски Районен съд, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по настоящото дело е съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1206/2001 НА СЪВЕТА от 28

май 2001година
относно сътрудничеството между съдилища на държавите-членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела.

Образувано е по повод постъпило искане за събиране на доказателства – определяне на пазарна цена на наследствен имот. Събирането не е извършено. Съгласно чл.18, ал.3 от Регламента Районен съд Хасково е изискал депозит за експерт, но в определения срок това не е било изпълнено и депозит не е представен.

Предвид изложеното и изчерпване предмета на настоящото дело, производството по същото следва да се прекрати. На молещия съд следва да бъде изпратен Формуляр З съгласно чл.14, ал.2, б.Г.

Мотивиран така, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело №1832/2017г. по описа на Районен съд – Хасково.

ДА СЕ ИЗГОТВИ Формуляр З и ДА СЕ ИЗПРАТИ на молещия съд, като препис от същото ДА ОСТАНЕ по делото.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

Съдия: /п/ не се чете.

 

Вярно с оригинала!

 

Секретар: Д.С.