ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

986/11.08.2017 г., гр. Хасково

 

 

Хасковският районен  съд, Девети граждански състав 

на единадесети август две хиляди и седемнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

                                                                            Председател: Петър Вунов            

 

като разгледа докладваното от съдията Петър Вунов гражданско дело № 1507 по описа за 2017 г. на Районен съд - Хасково, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по искова молба от А.О.Х. срещу Шюкрю Х.Ч..

В срока по чл. 131, ал. 1 ГПК ответникът е подал писмен отговор, като с него е направено възражение за местна подсъдност. Иска се настоящото дело да бъде прекратено пред Районен съд - Хасково и да се изпрати по подсъдност на надлежния съд - Районен съд - Момчилград.

След като взе предвид доводите на страните, данните по делото и приложимия закон, съдът намира следното:

Безспорно е, че местната подсъдност представлява относителна процесуална предпоставка и освен в случаите на чл. 109 ГПК съдът не следи служебно за нея. Възражението за липсата й може да се прави само от ответника и то най-късно в срока за отговор на исковата молба – чл. 119, ал. 3 ГПК.

В настоящия случай този преклузивен срок е спазен, а по същество възражението се явява основателно по следните съображения:

Съгласно разпоредбата на чл. 105 ГПК искът се предявява пред съда, в района на който е постоянният адрес или седалището на ответника.

Няма спор между страните по делото, а и от представеното заверено копие на личната карта на ответника, се установява, че той има постоянен адрес ***. Тук е уместно да се отбележи и че нормата на чл. 119, ал. 4 ГПК следва да се тълкува в смисъл, че представянето на доказателства по възражението се извършва само, когато възразяващият има такива. При липсата на спор към момента на предявяване на исковата молба за постоянния адрес на ответника представянето на доказателства не е необходимо. В този смисъл е и задължителната съдебна практика - Определение № 170 от 09.03.2010 г. по ч. гр. д. № 144/2010 г. на ВКС, ІV г.о.

При това положение действително местно компетентен да разгледа настоящото дело е Районен съд - Момчилград, доколкото в неговия съдебен район се намира постоянният адрес на ответника, а цената на предявения иск е под 25 000 лева. Съобразно разпоредбите на чл. 118, ал. 1 и ал. 2 ГПК то следва да бъде прекратено пред Районен съд - Хасково и изпратено за разглеждане по подсъдност на горепосочения съд.

Мотивиран от горното, съдът  

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 1507/2017 г. по описа на Районен съд - Хасково.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на местно компетентния Районен съд - Момчилград.   

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд Хасково в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                                  СЪДИЯ:/п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар:В.К.