О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  1031/ 21.08.2017 година, гр. Хасково

Хасковският районен съд Първи граждански състав       

На двадесет и първи август през две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:                                                                    

                Председател : Мария Ангелова

                                                                             Членове :  

                                                                             Съдебни заседатели:      

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Мария Ангелова

Гражданско дело номер 1493 описа за 2017 година, взе предвид следното:

         

Предявен е иск за съдебна делба на недвижим имот.

С разпореждане № 4995/26.06.2017 г. от закрито заседание, исковата молба е оставена без движение, като на ищеца са дадени подробни указания - в 1 – месечен срок от съобщението - с писмена молба с 2 броя преписи за връчване да опише делбения имот, съобразно действащата КККР на гр. Хасково; да представи вписана в Агенцията по вписванията – Имотен регистър искова молба; да представи актуални удостоверения за данъчна оценка на имота с 2 броя преписи за връчване; да представи актуални схеми на имота с 2 броя преписи за връчване. Указано му е още, че при неизпълнение указанията на съда – точно и в срок – производството по делото ще се прекрати. Съобщението с подробните указания на съда е получено от ищеца, на съдебния му адрес, на 06.07.2017 г.

В рамките на указания срок, ищецът не е предприел действия по отстраняване на констатираните в исковата му молба нередовности. След срока е постъпила уточняваща молба от него, чрез пълномощника му, с вх.рег. № 19519/18.08.2017 г., приложени към която са две скици на ПИ и на процесната сграда с по едно копие. В нея се сочи, че т.к. жилищната сграда не била декларирана, не можело да му се издаде удостоверение за данъчната й оценка, „поради процедура по представяне и изготвяне на необходимата за това документация“. Затова се иска удължаване на срока за представяне на данъчна оценка на имота и за вписване на исковата молба. Не се представят преписи от уточняващата молба за връчване.

Предвид изложените данни по делото, съдът намира преди всичко, че следва да остави без разглеждане молбата на ищеца за продължаване срока за отстраняване на част от недостатъците на исковата му молба - за представяне на данъчна оценка на имота и за вписване на исковата молба. Това е така, доколкото същата е подадена до съда, след изтичане на законоустановения за това срок по чл.63 ал.1 от ГПК. Молбата за продължаване на срока в случая е подадена на 18.08.2017 г., след като на 07.08.2017 г. вече е бил изтекъл предоставеният от съда 1-месечен срок за отстраняване на нередовностите. В този смисъл, тази молба се явява процесуално недопустима и съдът не дължи произнасяне по съществото й.

На следващо място, установява се, че в рамките на указания 1-месечен срок изцяло неотстранени са останали констатираните в исковата молба нередовности. Нещо повече, дори и с постъпилата на 18.08.2017 г. след срока молба, остават неотстранени нередовности, в т.ч. и такива, които въпреки сочените пречки, ищецът е могъл да отстрани – да представи 2 броя преписи от уточняващата си молба за връчване, да опише делбения имот, съобразно действащата КККР на гр. Хасково, да представи достатъчно на брой преписи за връчване от актуални схеми на имота. Предвид неотстраняването в рамките на указания срок на нито една от констатираните в исковата молба нередовности, за които и за последиците от което ищецът е бил надлежно уведомен; и на основание чл. 129 ал.4, вр. ал.1-3, вр. чл.128 т.3, вр. чл.127 ал.1 т.3, 4 и 5 от ГПК, вр. чл.114, вр. чл.112 от ЗС, производството по настоящото дело следва да се прекрати.

Евентуално ново даване указания на ищеца, представляван от пълномощник – адвокат, за отстраняване нередовности в исковата молба, би нарушило принципа за равнопоставеност на страните в гражданския процес /чл.9 от ГПК/, в каквато насока е и задължителната съдебна практика на ВКС.

Мотивиран така, съдът

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

 

 

                ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на ищеца, обективирано в негова молба с вх.рег. № 19519/18.08.2017 г. за продължаване срока за отстраняване на част от недостатъците на исковата му молба - за представяне на данъчна оценка на имота и за вписване на исковата молба.

       ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 1493/2017 г. на ХРС.

               Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – Хасково в едноседмичен срок от съобщаването и връчването му на ищеца.

 

 

СЪДИЯ :/п/ не се чете

 

 

 

 

Вярно с оригинала!!!

Секретар: В.К.