О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

965/09.08.2017 г., гр. Хасково

 

 

Хасковският районен съд, Девети граждански състав

На девети август две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

                                                                           Председател: Петър Вунов

 

Като разгледа докладваното от съдията Петър Вунов гражданско дело № 1370 по описа за 2017 г. на Районен съд-Хасково, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по предявени от А.С.А., като баща и законен представител на А. А. С., и от С.А.С., действащ със съгласието на бащата А.С.А., против С.С.В. искове за изменение присъдената им с решение /спогодба/ от 22.11.2016 г. по гр. д. № 1824/2016 г. по описа на Районен съд - Хасково издръжка, като се увеличи от 105 лева на 140 лева за детето А. А. С., а за детето А.С.А. - от 105 лева на 150 лева, считано от датата на завеждане на исковата молба.

На ответника е изпратен препис от исковата молба с приложенията на посочения адрес, но съобщението е върнато в цялост с отбелязване, че лицето повече от пет години не живее там, а се намира в Гърция, поради което е залепено и уведомление по чл. 47 ГПК.

С разпореждане от 23.06.2017 г. е указано на ищците в едноседмичен срок да представят справка за адресната регистрация /за постоянния и настоящия адрес/ на ответника. Едновременно с това са им посочени и неблагоприятните последици при неизпълнение на указанията в срок.

От приложените по делото разписки е видно, че съобщенията за това им са връчени редовно на 03.07.2017 г.

Следователно, крайният срок е изтекъл на 10.07.2017 г. /присъствен ден/, но и до настоящия момент дадените указания не са изпълнени, като не е поискано продължаване на срока.

Тук е уместно да се отбележи, че в случая не може да се приложи Наредба № 14/18.11.2009 г., тъй като съдът няма задължение служебно да издирва вместо страната адреса на лицето, срещу което е насочен иска. В този смисъл са и Определение № 325 от 22.07.2010 г. по ч. гр. д. № 253/2010 г. на ВКС, II г.о., Определение № 533 от 07.07.2017 г. по в. ч. гр. д. № 426/2017 г. на ОС - Хасково и др. Освен това съществува изрична императивна законова норма – чл. 47 ГПК, с която на ищеца е възложено извършването на определено процесуално действие, от което произтичат и конкретни за него правни последици. Неизпълнението на вмененото му задължение да представи справка за адресната регистрация на ответника е пречка за движението на производството по делото и за да се даде ход на същото в настоящата хипотеза, е необходимо да се спазени разпоредбите на чл. 47 ГПК, което обаче не е сторено. Следва да се има предвид и че съгласно чл. 63, ал. 1 ГПК законните и определените от съда срокове могат да бъдат продължавани от съда само по молба на заинтересованата страна, но не и служебно.

Ето защо съдът намира, че на основание чл. 129, ал. 4, вр. ал. 3 ГПК,  доколкото вече е образувано дело, производството по него следва да бъде прекратено. 

Мотивиран от горното, съдът  

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 1371/2017 г. по описа на Районен съд - Хасково.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Окръжен съд - Хасково в едноседмичен срок от съобщаването му на ищците.

                                                                           

 

            СЪДИЯ: /п/ не се чете.

Вярно с оригинала!

Секретар: Ц.С.