ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 983

11.08.2017 година, гр. Хасково

 

Хасковският районен съд                    Трети граждански състав

на единадесети август през две хиляди и седемнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

                                                     Съдия : Нели Иванова

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело 1083 по описа за 2017г.,за да се произнесе взе предвид следното:

 

Исковата молба, по която е образувано гр.д.№1083/2017г. по описа на Районен съд-Хасково, е оставена без движение с разпореждане, постановено в з.з. на 05.05.2017г., като е определен двуседмичен срок за отстраняване на констатираните нередовности. В така указания срок е постъпила молба за удължаване на срока. С разпореждане, постановено в з.з. на 12.06.2017г. срока за отстраняване на нередовности е удължен с един месец, считано от изтичане на първоначално определения, т.е. считано от 16.06.2017г. При тези данни по делото следва извода, че така определения удължен срок е изтекъл на 17.07.2017г. /понеделник/. По делото няма данни в определения срок да са отстранени констатираните нередовности. Ето защо, съдът намира, че производството по делото следва да се прекрати на основание чл.129 ал.4 вр.ал.3 от ГПК.

Мотивиран така, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№1083/2017г. по описа на Районен съд-Хасково, поради неотстраняване на констатираните нередовности в срок.

         Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд-Хасково в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца.

                                                                   

                                                         

                                                        Съдия:/п/ не се чете

 

 

Вярно с оригинала!

Секретар: В.К.