Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 499

16.08.2017 година, гр.Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският районен съд           Трети граждански състав

на първи август през две хиляди и седемнадесета година

в публичното заседание в следния състав:

                                               Съдия : Нели Иванова      

секретар Ваня Кирева

прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело №1678 по описа за 2017г.,за да се произнесе взе предвид следното:

 

:::::::::::::::::::::::::::

         Мотивиран така, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА  сключения на 05.10.2008г. в гр.Хасково граждански брак между А.Д.М. с ЕГН:********** и Д.М.М. с ЕГН:**********, поради постигнато сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

         УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

         ПРЕДОСТАВЯ на майката Д.М.М. с ЕГН:********** упражняването на родителските права по отношение на децата М.А. М. с ЕГН:********** и А-М.А. М. с ЕГН:**********. 

ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на децата М.А. М. с ЕГН:********** и А-М.А. М. с ЕГН:********** при майката Д.М.М. с ЕГН:********** на адрес ***.

         ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на бащата А.Д.М. с ЕГН:********** с децата М.А. М. с ЕГН:********** и А-М.А. М. с ЕГН:********** с право да вижда и взема децата при себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца за времето от 9ч. в събота до 18ч. в неделя, с преспиване, една седмица през зимната ваканция, както и един месец през лятото, когато майката не ползва платен годишен отпуск, със задължение за бащата да връща децата при майката след изтичане на така определеното време.                  

ОСЪЖДА А.Д.М. с ЕГН:********** да заплаща на Д.М.М. с ЕГН:**********, като майка и законен представител на малолетните деца М.А. М. с ЕГН:********** и А-М.А. М. с ЕГН:**********, месечна издръжка в размер на по 120лв. за всяко едно от двете деца /общо за двете 240лв./, считано от влизане в сила на решението /16.08.2017г./ до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска от падежа до окончателното изплащане.

ПРЕДОСТАВЯ на А.Д.М. с ЕГН:********** ползването на семейното жилище, находящо се на адрес гр.****, ул.“*****“ №****, вх.*, ет*4, ап.**.

Молителите не си дължат издръжка един на друг след прекратяване на брака.

Молителите заявяват, че не са придобили недвижими имоти по време не брака, а движимите вещи са поделили извънсъдебно и нямат взаимни претенции от имуществен характер.

След прекратяване на брака молителката Д.М.М. с ЕГН:********** ще носи предбрачното си фамилно име – М.

Разноските по делото ще бъдат заплатени по равно от молителите.

         ОСЪЖДА Д.М.М. с ЕГН:********** да заплати по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер общо на 20лв.

         ОСЪЖДА А.Д.М. с ЕГН:********** да заплати по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер общо на 192,80лв.

         Решението не подлежи на обжалване.

        

 

 СЪДИЯ:/п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар:В.К.