Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 495

14.08.2017 година, гр.Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският районен съд                        Трети граждански състав

на двадесет и седми юли през две хиляди и седемнадесета година

в публичното заседание в следния състав:

                                               Съдия : Нели Иванова      

секретар Ваня Кирева

прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело №1640 по описа за 2017г.,за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.50 от СК, образувано е по подадената молба от С.В.М. с ЕГН:********** ***, със съдебен адрес ***, офис 5, адв.А, Х, и М.М.М. с ЕГН:********** ***.

         В молбата твърдят, че бракът им е сключен на 25.08.1996г., от който имали родени две деца, едното от които навършило пълнолетие, а другото непълнолетно. Заявяват желание да прекратят брака си по взаимно съгласие, което било сериозно и непоколебимо. Постигнали споразумение относно личните си и имуществени отношения, съгласно чл.51 от СК.  

В съдебно заседание молителите заявяват, че са постигнали споразумение по чл.51 от СК и желаят брака им да бъде прекратен по взаимно съгласие по реда на чл.50 от СК и със съдебното решение да се утвърди споразумението, с което уреждат всички лични и имуществени отношения помежду си. И двамата заявяват изрично, че са постигнали сериозно и непоколебимо по смисъла на чл.50 от СК взаимно съгласие за прекратяване на брака, при което подробно са обсъдили последиците от това и са стигнали до извода, че не е налице никаква възможност за заздравяването му.

При тези данни по делото съдът счита, че запазването на този брак не е в интерес нито на молителите, нито на обществото, нито на родените от брака деца, поради което същият следва да бъде прекратен, без да се издирват мотивите на страните за това. Съдът като взе предвид, че постигнатото споразумение по чл.51 от СК урежда личните и имуществените отношения между съпрузите, защитава интересите на ненавършилото пълнолетие дете и не противоречи на закона, счита, че следва да бъде утвърдено.

Молителите дължат окончателна държавна такса за допускане на развода в размер на 40лв., т.е. всеки от тях по 20лв. Молителката дължи също така държавна такса върху определения размер на издръжката в размер на 82,80лв., или общо 102,80лв.      

         Мотивиран така, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА  сключения на 25.08.1996г. в гр.Хасково граждански брак между М.М.М. с ЕГН:********** и С.В.М. с ЕГН:**********, поради постигнато сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

         УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

         ПРЕДОСТАВЯ на бащата М.М.М. с ЕГН:********** упражняването на родителските права по отношение на детето В.М.М. с ЕГН:**********. 

ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето В.М.М. с ЕГН:********** при бащата М.М.М. с ЕГН:********** на адрес ***.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на майката С.В.М. с ЕГН:********** с детето В.М.М. с ЕГН:********** с право да вижда и взема детето при себе си всяка събота и неделя от месеца от 9ч. на съботния ден до 20ч. на неделния ден с преспиване, два месеца през летния сезон, през всички учебни ваканции, определени съгласно българското законодателство, както и през време на Коледните, Новогодишните и Великденски празници.

ОСЪЖДА С.В.М. с ЕГН:********** да заплаща на В.М.М. с ЕГН:**********, действащ като непълнолетен със съгласието на своя баща и законен представител М.М.М. с ЕГН:**********, месечна издръжка в размер на 115лв., считано от датата на подписване на споразумението /03.07.2017г./ до настъпване на законна причина за изменението или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска от падежа до окончателното изплащане.

Молителите не си дължат издръжка един на друг след прекратяване на брака.

Заявяват, че придобитите по време на брака недвижими имоти и движими вещи ще бъдат поделени в отделно производство. 

ПРЕДОСТАВЯ на бащата М.М.М. с ЕГН:********** ползването на семейното жилище, находящо се на адрес гр.Хасково, ************, до навършване на пълнолетие на детето В.М.М. с ЕГН:**********.

След прекратяване на брака молителката С.В.М. с ЕГН:********** ще носи предбрачното си фамилно име – И.

Разноските по делото ще бъдат заплатени по равно от молителите.

         ОСЪЖДА М.М.М. с ЕГН:********** да заплати по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер на 20лв.

         ОСЪЖДА С.В.М. с ЕГН:********** да заплати по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер общо на 102,80лв.

         Решението не подлежи на обжалване.

        

 

                                              СЪДИЯ: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.