Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 491

                                    гр. Хасково, 14.08.2017год.

 

                         В  ИМЕТО НА  НАРОДА

 

Хасковският районен съд

в публичното заседание на седемнадесети юли

през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

 

 

                                                          СЪДИЯ :  ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА

 

 

Секретар: Елена Стефанова

Прокурор:

Като разгледа докладваното от Съдията гр.д. № 1452 по описа за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е с правно основание чл. 50 от СК и е                        образувано по молба на Р.Х.Х. и Б.В.Х.,***.

****************************************

 

       Мотивиран така, съдът

 

                                              Р  Е  Ш  И :

 

       ПРЕКРАТЯВА сключения на 03.08.2001г. в гр.Уобърн, Щат Масачузетс, САЩ, граждански брак между Р.Х.Х., ЕГН ********** и Б.В.Х., ЕГН **********, при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

       УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

         ПРЕДОСТАВЯ на Б.В.Х., ЕГН **********,  упражняването на родителските права върху децата Х.Р.Х., ЕГН ********** и В.Р.Х., ЕГН **********, с право на бащата Р.Х.Х., ЕГН **********, да вижда и взема децата при себе си, както следва: всеки първи и трети уикенд от месеца, от петък 13.00 часа /след училище/до неделя 20.00 часа, с преспиване в съответните дни в адреса по местоживеене на бащата, както и един месец през лятото, който месец да не съвпада с платения годишен отпуск на майката, на която е възложено упражняването на родителските права. В останалото време бащата има право да вижда и взема децата при себе си при допълнителна уговорка между него и майката.

         ОПРЕДЕЛЯ местоживеене на децата Х.Р.Х., ЕГН ********** и В.Р.Х., ЕГН **********, при майката Б.В.Х., ЕГН **********, с адрес по местоживеене ***, къща № *.

         ОСЪЖДА Р.Х.Х., ЕГН **********, да заплаща на Б.В.Х., ЕГН **********, действаща като майка и законен представител на малолетното дете Х.Р.Х., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 120 лева, считано от 14.08.2017г. до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от датата на падежа до окончателното изплащане на сумата, като издръжката е платима лично – срещу разписка или по банкова сметка, ***, в рамките на съответния месец.

         ОСЪЖДА Р.Х.Х., ЕГН **********, да заплаща на Б.В.Х., ЕГН **********, действаща като майка и законен представител на малолетното дете В.Р.Х., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 120 лева, считано от 14.08.2017г. до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от датата на падежа до окончателното изплащане на сумата, като издръжката е платима лично – срещу разписка или по банкова сметка, ***, в рамките на съответния месец.

         ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в ***************, собственост на ***************, на Б.В.Х., ЕГН **********, като страните по делото изрично уговарят, че семейното жилище се ползва до момента и следва да продължи да се ползва от майката Б.В.Х., ЕГН **********, която живее там заедно с двете деца, като бащата Р.Х.Х., ЕГН **********, няма никакви претенции за ползване.

         Майката Б.В.Х., ЕГН **********,на която са предоставени родителските права върху родените от брака деца, живее понастоящем и ще живее заедно с двете деца в ***************

         ДОПУСКА промяна във фамилното име на съпругата Б.В.Х., ЕГН **********, която след прекратяване на брака ще носи предбрачното си фамилно име – П. 

         Страните по делото не си дължат един на друг издръжка.

         По време на брака нямат придобити от тях парични влогове в банки, общи банкови сметки и/или общи дялове в търговски дружества, които да желаят да възложат един на друг в настоящото производство.

         Нямат взаимни претенции към притежаваните от тях лични банкови сметки.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Б.В.Х., ЕГН **********, и тя става изключителен собственик на следните недвижими имоти:

           1. Офис № 1, представляващ Самостоятелен обект с идентификатор № 77195.751.61.1.1, находящ се на партерния етаж в Сграда 1, построена и въведена в експлоатация, съгласно Удостоверение № 132/10.09.2007г. и Заповед № 478/07.11.2007г. на Община Хасково, разположена в поземлен имот с идентификатор № 77195.751.61 по кадастралната карта и регистри на гр.Хасково, одобрени със Заповед № РД-18-63/05.10.2006г. на изп. директор на АК, с площ от 43 кв.м., с предназначение – за търговска дейност, на 1 ниво, с адрес – ***************, при граници по кадастрална схема – на същия етаж - № 77195.751.61.1.2, под обекта – няма, над обекта - № 77195.751.61.1.5. 

Данъчната оценка на недвижимия имот е 38 494.30 лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК с изх. № 7611003430/05.07.2017г. на Община Хасково.

2.           Офис № 2, представляващ Самостоятелен обект с идентификатор № 77195.751.61.1.5, находящ се на втори етаж в Сграда 1, построена и въведена в експлоатация, съгласно Удостоверение № 132/10.09.2007г. и Заповед № 478/07.11.2007г. на Община Хасково,разположена в поземлен имот с идентификатор №77195.751.61 по кадастралната карта и регистри на гр.Хасково, одобрени със Заповед № РД-18-63/05.10.2006г. на изп. директор на АК, с площ от 48.20 кв.м., с предназначение – за офис, на 1 ниво, с адрес – ***************,ведно с прилежащото към двата офиса ***************, които се намират в Пристройка на два етажа към изградената сграда с магазини и офиси, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху описания по-горе общински поземлен имот, който има стар номер, съгласно документ за собственост: УПИ I- за КОО, в кв.734 по плана на гр.Хасково, при граници по кадастрална схема – на същия етаж – няма, под обекта - № 77195.751.61.1.1 и № 77195.751.61.1.2, над обекта – няма.     

Данъчната оценка на недвижимия имот е 43 149.40 лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК с изх. № 7611003430/05.07.2017г. на Община Хасково.

            3. Офис със западно изложение, представляващ Самостоятелен обект с идентификатор № 77195.751.30.1.6, находящ се на втори етаж, на кота +3.20, в Сграда 1, представляваща двуетажна сграда Магазини и офиси, въведена в експлоатация, съгласно Удостоверение № 72/26.06.2006г. на Община Хасково, разположена в поземлен имот с идентификатор № 77195.751.30 по кадастралната карта и регистри на гр.Хасково,одобрени със Заповед № РД-18-63/05.10.2006г.  на изп. директор на АК, със застроена площ от 72 кв.м., с предназначение – за офис, на 1 ниво, с адрес – ***************, със застроена площ от 55.50 кв.м.,ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху описания по-горе общински поземлен имот,който има стар номер, съгласно документ за собственост: УПИ I – за КОО, в кв.734 по плана на гр.Хасково, при граници по кадастрална схема – на същия етаж - № 77195.751.30.1.4, под обекта - № 77195.751.30.1.2 и № 77195.751.30.1.1, над обекта – няма.

Данъчната оценка на недвижимия имот е 113 554.70 лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК с изх. № 7611003534/07.07.2017г. на Община Хасково.

4.Поземлен имот с идентификатор № 77195.737.300 по кадастралната карта и регистри на гр.Хасково, одобрени със Заповед № РД-18-63/05.10.2006г. на изп. директор на АК, с площ от 313 кв.м., съгласно скица, а съгласно предходен документ за собственост – с площ от 312.82 кв.м., с адрес – ***************, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – за ниско застрояване /до 10м./, със стар идентификатор – няма, с номер по предходен план – парцел IX, в кв.90 Б, по плана на гр.Хасково,при граници по кадастрална скица – съседни поземлени имоти № 77195.737.39, № 77195.737.15,№ 77195.737.360 и № 77195.737.429.

Данъчната оценка на недвижимия имот е 11 706.20 лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК с изх. № 7611003428/05.07.2017г. на Община Хасково.

5.Двуетажна масивна жилищна сграда,със сутерен,партер и гараж, представляваща Сграда с идентификатор № 77195.737.15.1, построена възоснова на отстъпено право на строеж в общински поземлен имот с идентификатор № 77195.737.15 по кадастралната карта и регистри на гр.Хасково, одобрени със Заповед № 18-63/05.10.2006г. на изп. директор на АК, със застроена площ от 126 кв.м.,с обща разгърната застроена площ от 588 кв.м., на 2 етажа, с предназначение – жилищна сграда – еднофамилна,с адрес – ***************ведно с отстъпеното право на строеж върху описания по-горе поземлен имот, който имот е със стар номер, съгласно документ за собственост – УПИ VII, кв.90 Б по плана на гр.Хасково,който поземлен имот има граници, съгласно същия документ за собственост – улица и съседни поземлени имоти № 77195.737.14, № 77195.737.13 и № 77195.737.300.   

Данъчната оценка на недвижимия имот е 304 682.60 лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК с изх. № 7611003427/05.07.2017г. на Община Хасково.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Б.В.Х., ЕГН **********, и тя става изключителен собственик на следните движими вещи:

1.Лек автомобил марка „***********“, с регистрационен № ***********, рама № SJNFDAK 12 U 1140828, цвят: ***********, съгласно Свидетелство за регистрация Част I, със застрахователна стойност 1000 лева, съгласно Удостоверение № 0010458/14.07.2017г. на „Дженерал Брокерс“ АД.

2.Ремарке към лек автомобил, представляващо ремарке за лек автомобил, марка „***********“, с регистрационен № ***********, рама № WFC 1560 JEC 1709133, цвят ***, съгласно Свидетелство за регистрация Част I, със застрахователна стойност 14 000 лева, съгласно Удостоверение № 0010460/14.07.2017г. на „Дженерал Брокерс“ АД.

  ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Р.Х.Х., ЕГН **********, и той става изключителен собственик на следните недвижими имоти:

1.Поземлен имот с идентификатор № 77195.706.448 по кадастралната карта и регистри на гр.Хасково, одобрени със Заповед № РД-18-63/05.10.2006г. на изп.директор на АК, с площ от 887 кв.м., съгласно скица, а съгласно документ за собственост – с площ от 890 кв.м., с адрес – *****************, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – за бензиностанция, газстанция, със стар идентификатор – няма, с номер по предходен план, съгласно документ за собственост – УПИ II, в кв.725 по плана на гр.Хасково, ведно с находящата се в имота БЕНЗИНОСТАНЦИЯ и ГАЗСТАНЦИЯ, представляваща Сграда с идентификатор № 77195.706.448.1, построена и разрешена за ползване, съгласно Удостоверение №ДК-07-08/27.01.2004г. на ДНСК – Хасково, със застроена площ от 41 кв.м., с предназначение – сграда за търговия, със стар идентификатор – няма, с номер по предходен план – няма, ведно с правото на строеж за същата, при граници на описания поземлен имот по кадастрална скица – съседни поземлени имоти с номера № 77195.715.432, № 77195.706.400, № 77195.706.528.

Данъчната оценка на недвижимите имоти е 56 026.50 лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК с изх. № 7611003432/05.07.2017г. на Община Хасково.

2.Поземлен имот с идентификатор № 77195.172.71 по кадастралната карта и регистри на гр.Хасково, одобрени със Заповед № РД-18-63/05.10.2006г. на изп. директор на АК, с площ от 3187 кв.м., с адрес – *****************с трайно предназначение на територията – земеделска, с начин на трайно ползване – за друг вид нива, с категория на земята при неполивни условия – Трета, със стар идентификатор, съгласно документ за собственост – ПИ № 172066, образуван от имот №172032, с номер по предходен план -  няма, при граници на описания поземлен имот по кадастрална скица – съседни поземлени имоти с номера № 77195.172.33, № 77195.172.72, №  77195.138.35.  

Данъчната оценка на недвижимия имот е 632.50 лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК с изх. № 7611003433/05.07.2017г. на Община Хасково.

3.Поземлен имот с идентификатор № 77195.172.72 по кадастралната карта и регистри на гр.Хасково, одобрени със Заповед № РД-18-63/05.10.2006г. на изп. директор на АК, с площ от 5311 кв.м., с адрес – *****************с трайно предназначение на територията – земеделска, с начин на трайно ползване – за друг вид нива, с категория на земята при неполивни условия – Трета, със стар идентификатор съгласно документ за собственост – ПИ №172065, образуван от имот № 172032, с номер по предходен план – няма, при граници на описания поземлен имот по кадастрална скица – съседни поземлени имоти с номера № 77195.172.71, № 77195.172.33, № 77195.172.37, № 77195.172.36, № 77195.172.29, № 77195.138.35.

Данъчната оценка на недвижимия имот е 1054 лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК с изх. № 7611003434/05.07.2017г. на Община Хасково.

4.Поземлен имот с идентификатор № 77195.719.370 по кадастралната карта и регистри на гр.Хасково, одобрени със Заповед № РД-18-63/05.10.2006г. на изп. директор на АК, с площ от 1399 кв.м. – съгласно скица, а съгласно документ за собственост – с площ от 1362 кв.м., с адрес – *****************с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – за ниско застрояване /до 10м./, със стар идентификатор – няма, с номер по предходен план – УПИ IV, в кв.621, по плана на гр.Хасково, при граници на описания поземлен имот по кадастрална скица – съседни поземлени имоти с номера №77195.720.63, № 77195.719.369, № 77195.719.368, № 77195.720.1, № 77195.719.65, № 77195.719.67.

Данъчната оценка на недвижимия имот е 37 851.30 лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК с изх. № 7611003429/05.07.2017г. на Община Хасково.

5.Нива, представляваща Поземлен имот с номер 151012, находящ се в землището на *****************, с ЕКАТТЕ 39668, Община Димитровград, в местността „*****************“, с площ от 6.000 дка, седма категория, който имот има следните ограничения – електропровод 20 KV, както и – на 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоражения и да се засажда високостеблена растителност, при граници на описания поземлен имот по скица – съседни поземлени имоти с номера: № 151020 – др.сел. тер. на К.А.К., №151021 – др.сел. тер. на К.А.К., № 151010 – автомобил. парк на М.А.Е., № 151013 – нива на *********, № 000875 – полски път на Община Димитровград, № 151014 – нива на Б.Ж.Х..

Данъчната оценка на недвижимия имот е 345 лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1от ДОПК с изх.№ ДО001594/03.07.2017г. на Община Димитровград.

6. 1/3 идеална част от Поземлен имот с идентификатор № 02837.11.100, по кадастралната карта и регистри на гр.Батак, Община Батак, Област Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-10/12.04.2011г. на изп.директор на АГКК, с площ от 5117 кв.м., с адрес – ***********, с трайно предназначение на територията – земеделска, с начин на трайно ползване – ливада, с категория на земята при неполивни условия – седма, със стар идентификатор на имота – няма, с номер по предходен план – имот № 025100, при граници съгласно кадастрална скица – съседни поземлени имоти с номера № 02837.11.1341, № 02837.11.101, № 02837.11.169, № 02837.11.99.

     Данъчната оценка на 1/3 ид.ч. от недвижимия имот е 54.57 лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1от ДОПК с изх.№ 6301000343/30.06.2017г. на Община Батак.     

7. 1/3 идеална част от Поземлен имот с идентификатор № 02837.11.105 по кадастралната карта и регистри на гр.Батак, Община Батак, Област Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-10/12.04.2011г. на изп.директор на АГКК, с площ от 2294 кв.м., с адрес – ***********, с трайно предназначение  на територията – земеделска, с начин на трайно ползване – ливада, с категория на земята при неполивни условия – седма, със стар идентификатор на имота – няма, с номер по предходен план – имот № 025105, при граници съгласно кадастрална скица – съседни поземлени имоти с номера № 02837.11.106, № 02837.11.1341, № 02837.11.104, № 02837.11.169.   

Данъчната оценка на 1/3 ид.ч. от недвижимия имот е 24.47 лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК с изх.№ 6301000344/30.06.2017г. на Община Батак.    

  Страните заявяват, че приемат дяловете, които всеки съпруг получава, за напълно равностойни.

  Останалите движими вещи са поделили извънсъдебно помежду си.

  Нямат никакви взаимни претенции от имуществен характер.

  Разноските по делото се поемат от всеки от тях поравно.

 ОСЪЖДА Р.Х.Х., ЕГН **********, да заплати по сметка на Районен съд-Хасково сумата в размер на 20 лева, представляваща окончателна държавна такса по допускане на развода, сумата в размер на 172.80 лева, представляваща държавна такса върху присъдения размер на издръжките, както и сумата в размер на 1 919.77 лева, представляваща държавна такса върху поставените му в дял недвижими имоти.

          ОСЪЖДА Б.В.Х., ЕГН **********, да заплати по сметка на Районен съд-Хасково сумата в размер на 20 лева, представляваща окончателна държавна такса по допускане на развода, както и сумата в размер на 10 531.75 лева, представляваща държавна такса върху поставените й в дял недвижими имоти и движими вещи.

Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                       

                                                               СЪДИЯ : /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.