Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

  526 / 28.08.2017 година, гр. Хасково

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Хасковският районен съд Първи граждански състав

На четиринадесети август през две хиляди и седемнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

                                                                Председател : Мария Ангелова

                                                                    Членове :  

                                                                    Съдебни заседатели:      

Секретар Цветелина Станчева

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Мария Ангелова

Гражданско дело номер 1417 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

                ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Р Е Ш И :

         

 

ПРЕКРАТЯВА сключения на 28.02.1998 г. в гр. Хасково граждански брак между Ж.Т.И. с ЕГН ********** и Г.Х.И. с ЕГН **********,***; при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

          УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

ПРЕДОСТАВЯ на Г.Х.И. с ЕГН ********** упражняването на родителските права върху роденото от брака дете Х. Г. И. с ЕГН ********** и ОПРЕДЕЛЯ за местоживеене на детето – местоживеенето на бащата, понастоящем в гр. Хасково, ул. „******************” № ***ет.* ап.*; с право на майката Ж.Т.И. с ЕГН ********** да вижда и взема детето при себе си, както следва:

        всеки петък и събота от месеца с преспиване от 17 часа на петъчния ден до 17 часа на съботния ден;

        всеки понеделник и вторник от месеца с преспиване от 17 часа в понеделник до 8 часа във вторник;

        един месец през лятото, по споразумение между родителите;

        половината от времето на Коледните, Новогодишните и Великденските празници, по споразумение между родителите;

        през всяко друго време – по искане на детето и при съгласие на двамата родители;

със задължение на майката да връща детето на бащата след изтичане на определеното време.

ОСЪЖДА Ж.Т.И. с ЕГН ********** да заплаща на Хр. Г. И. с ЕГН **********, действащ със съгласието на баща си Г.Х.И. с ЕГН **********, месечна издръжка в размер от 115 лева, считано от влизане в сила на решението за развод – 28.08.2017 г.; ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от датата на падежа до датата на окончателното изплащане; до настъпване на законни причини за изменението или прекратяването на издръжката.

Съпрузите не дължат издръжка помежду си.

След прекратяването на брака, Ж.Т.И. с ЕГН ********** ЗАПАЗВА брачното си фамилно име И..

ПРЕДОСТАВЯ на Г.Х.И. с ЕГН ********** ползването на семейното жилище, находящо се в гр. Хасково, ул. „****************” № *** ет.* ап.*; негова индивидуална собственост.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Г.Х.И. с ЕГН ********** и той става изключителен собственик на следното МПС: лек автомобил марка „****** ******”, с рег. № *******, рама № *****************, двигател № **********, -; със застрахователна стойност от 1 000 лв., със стойност на дела от 500 лева.

За уравнение на дяловете, Г.Х.И. с ЕГН ********** е заплатил на Ж.Т.И. с ЕГН ********** сумата от 500 лв., като по отношение на плащането, споразумението по чл.51 от СК има характер на разписка по чл.77 от ЗЗД.

Съпрузите заявяват, че са уредили имуществените си отношения за движимите вещи, придобити по време на брака им; че със споразумението си ликвидират напълно и окончателно всички лични и имуществени отношения помежду си и се задължават да не оспорват същото и да нямат претенции един към друг по отношение на въпросите, предмет на същото.

ОСЪЖДА Ж.Т.И. с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд - Хасково държавна такса по допускането на развода в размер на 20 лева, държавна такса върху определената издръжка в размер на 82,80 лева и държавна такса върху стойността на сумата за уравнение на дяловете в размер на 25 лева; а в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за събирането им – и държавна такса в размер на 5 лева.

ОСЪЖДА Г.Х.И. с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд - Хасково държавна такса по допускането на развода в размер на 20 лева и държавна такса върху стойността на поставената му в дял вещ в размер на 25 лева; а в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за събирането им – и държавна такса в размер на 5 лева.

          Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

СЪДИЯ : /п/ не се чете.

Вярно с оригинала!

 Секретар: Ц.С.