Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

475 /02.08.2017 година, град Хасково

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Хасковският районен съд, Девети граждански състав

на десети юли две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

                                                                                                Председател: Петър Вунов      

секретар: Цветелина Станчева

прокурор:

като разгледа докладваното от съдията Петър Вунов гражданско дело номер 1400 по описа на съда за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на гл. ХXVІ от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/.

***********************************************************************

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД сключения на 10.11.1993 г. в гр. Хасково граждански брак между Г.Б.Я., ЕГН **********, и А.Л.Я., ЕГН **********, двамата с постоянен адрес: ***, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

1. Упражняването на родителските права по отношение на роденото от брака малолетно дете Е.А.Я., ЕГН ********** се предоставя на майката Г.Б.Я., ЕГН **********.

2. Местоживеенето на роденото от брака дете Е.А.Я., ЕГН **********, се определя при майката Г.Б.Я., ЕГН ********** на настоящия й адрес, който към момента на сключване на споразумението е гр. Хасково, ****************.

3. Бащата А.Л.Я., ЕГН ********** има право да вижда и взема детето Е.А.Я., ЕГН ********** всеки първи и трети съботен ден и неделен ден от месеца, от 08:00 часа на съботния ден до 20:00 часа на неделния ден, с преспиване, както и един месец през лятото, както и по друго време - по споразумение с майката Г.Б.Я., ЕГН **********.

4. Бащата А.Л.Я., ЕГН ********** се задължава да заплаща издръжка в размер 120 (сто и двадесет) лева месечно за малолетното дете Е.А.Я., ЕГН **********, считано от датата на подаване на молбата за развод – 14.06.2017 г., дължима на 1-во число на текущия месец, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска от падежа до окончателното й плащане.

5. След допускане на развода всеки един от съпрузите не дължи издръжка на другия съпруг.

6. Семейното жилище, представляващо четвърти жилищен етаж от жилищна сграда в гр. Хасково на ****************- лична собственост на съпруга А.Л.Я., ЕГН ********** ще се ползва от него.

7. Съпрузите нямат взаимни претенции от имуществен характер по отношение на движимите вещи, придобити по време на брака, които са поделили извънсъдебно.

8. Съпрузите нямат общи влогове, общи участия и дялове в дружества, като нямат и претенции за получаване на дял от лично имущество на другия съпруг.

9. След допускането на развода съпругата Е.А.Я., ЕГН ********** ще запази брачното си фамилно име - Я..

10. Разноските за водене на делото са за сметка на съпрузите така, както са ги направили.

11. Настоящото споразумение урежда окончателно взаимоотношенията между съпрузите, които се задължават да не го оспорват и за в бъдеще да нямат претенции един към друг по отношение на въпросите - предмет на същото.

ОСЪЖДА Г.Б.Я., ЕГН **********, постоянен адрес: ***, съдебен адресат: адв. Зоя Зарчева от АК-Хасково, с кантора: гр. Хасково, бул. "България" № 150, ет. 5, оф. 501, да заплати по сметка на Районен съд - Хасково сумата от 20,00 лв., представляваща дължима държавна такса по делото, както и сумата от 5,00 лв. за държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за нейното събиране.

ОСЪЖДА А.Л.Я., ЕГН **********, постоянен адрес: ***, съдебен адресат: адв. Зоя Зарчева от АК-Хасково, с кантора: гр. Хасково, бул. "България" № 150, ет. 5, оф. 501, да заплати по сметка на Районен съд - Хасково сумата от 106,40 лв., представляваща дължими държавни такси по делото, както и сумата от 5,00 лв. за държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за нейното събиране.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                                                                             

СЪДИЯ:

 

       /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.