Р Е Ш Е Н И Е

     522                                                      24.08.2017г.                                         гр. Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

Хасковския районен съд                                                                гражданска колегия

На осемнадесети август                                       двехиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                                           Районен съдия: Васил Панайотов

Секретар: Веселина Красева

Прокурор:

Като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 1220 по описа за 2017г., и за да се произнесе взе предвид следното:

Предявен e иск с правно основание чл. 422 ал.1 от ГПК вр. с чл. 79 ал.1 от ЗЗД.

Ищецът посочва, че ответникът му дължи сумата от 1226,36 лева - главница по договор за доставка на телекомуникационни услуги от 15,10,2014г. между ответника и "БТК " ЕАД, гр. София, за срок от 24 месеца. Длъжникът дължал суми по фактури от 15.01.2015г. на стойност 271,04 лева, 15.02.2015г. на стойност 169,59 лева, 15,03,2015г. на стойност 126,14 лева и от 15.04.2015г. на стойност 659,59 лева. С договор за цесия "БТК " ЕАД, гр. София, прехвърлил на ищеца на 05.05.2016г. вземането си към ответника, който бил уведомен за цесията. Подал заявление по чл. 410 от ГПК, но ответникът възразил. Моли да се признае за установено, че ответникът му дължи сумата от 1226,36 лева - главница, в едно със законната лихва и разноски. В съдебно заседание чрез процесуален представител моли да се уважи иска. Моли да се постанови неприсъствено решение. Моли за разноски.

Ответникът не взема становище по иска. Не се представлява в съдебно заседание.

            Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Искът е основателен.

Настоящият състав намира, че са налице предпоставките на чл. 238 ал. 1 и чл. 239 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение. На първо място ответникът е редовно призован. Съобщенията по чл. 131 от ГПК е получено на 02.06.2017г. от Н. М. – майка, а за съдебно заседание на 25.07.2017г. от П. Г. – баща. Във второто съобщение ответникът е предупреден за възможността от постановяване на неприсъствено решение. От друга страна от събраните по делото доказателства – Декларация от Г.П.Г. от 15.10.2014г.; Заявление – договор № 710801854815102014-31938822 от 15.10.2014г.; Декларация от Г.П.Г. от 17.10.2014г.; Заявление – договор № 710801854815102014-31949725 от 17.10.2014г.; Допълнително споразумение към Договор за електронни съобщителни услуги от 16.12.2014г.; Декларация от Г.П.Г. от 16.12.2014г.; Допълнително споразумение към Договор за електронни съобщителни услуги № 710801854817102014-31950055 от 17.10.2014г.; Допълнително споразумение към Договор за електронни съобщителни услуги № 710801854802022015-32892280 от 02.02.2015г.; Общи условия за уреждане на взаимоотношенията между „БТК” ЕАД и Абонатите и Потребителите на електронни съобщителни услуги, предоставяни чрез обществената електронна съобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM и по стандарт UMTS; Месечна сметка № 1175659107/15.01.2015г.; Месечна сметка № 1177526733 от 15.02.2015г.; Месечна сметка № 1179390741 от 15.03.2015г.;  Месечна сметка № 1181257902 от 15.04.2015г.; Договор за прехвърляния на вземания /цесия/ от 05.05.2016г., сключен между „БТК” ЕАД гр. София и „Смарт Кълект” ЕООД гр. София; Потвърждение за сключена цесия на основание чл.99, ал.3 от ЗЗД рег. индекс 95-С-172 от 02.06.2016г. на „БТК”ЕАД гр. София; Удостоверение рег. индекс 94-Г-28/10.05.2017г. на „БТК”ЕАД гр. София; Уведомление по чл. 99, ал.3 от ЗЗД до Г.П.Г. изх. № УПЦ-П-БТК/13892785001 на „Смарт Кълект” ЕООД гр. София; Уведомително писмо до до Г.П.Г. изх. № ЛД-П-БТК/13892785001 на „Смарт Кълект” ЕООД гр. София ОТ 17.06.2017г.; известие за доставяне – обратна разписка, оформена на 01.07.2016г., се установява вероятната основателност на иска. Предвид изложеното, настоящият състав намира, че са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено решение, като исковете се уважат изцяло. Следва ответникът да заплати и направените по делото разноски на основание чл. 78 ал. 1 от ГПК, както и тези сорени по заповедното производство.

Мотивиран от горното, съдът

Р Е Ш И :

 

По предявения от „Смарт Кълект” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул.”Д-р Петър Дертлиев” №25, офис сграда – лабиринт, ет.2, офис 4, и ЕИК: 203156024, представляван от Т.Д. - юрисконсулт, срещу Г.П.Г. ***, ЕГН **********, иск с правно основание чл.422 във вр. с чл. 79 ЗЗД:

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО спрямо Г.П.Г. ***, ЕГН **********, че по договор за доставка на телекомуникационни услуги от 15,10,2014г. между него и “БТК ” ЕАД, гр. София, за срок от 24 месеца и фактури от 15,01,2015г. на стойност 271,04 лева, 15,02,2015г. на стойност 169,59 лева, 15,03,2015г. на стойност 126,14 лева и от 15.04.2015г. на стойност 659,59 лева, във връзка с договор за цесия между “БТК ” ЕАД, гр. София и ищеца от 05,05,2016г., дължи на „Смарт Кълект” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул.”Д-р Петър Дертлиев” №25, офис сграда – лабиринт, ет.2, офис 4, и ЕИК: 203156024, сумата от 1226,36 лева – главница, със законната лихва от 06,03,2017г. по заповед № 273/08.03.2017г. по ч.гр.д. 526/2017г. по описа на ХРС.

 ОСЪЖДА Г.П.Г. ***, ЕГН **********, да заплати на „Смарт Кълект” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул.”Д-р Петър Дертлиев” №25, офис сграда – лабиринт, ет.2, офис 4, и ЕИК: 203156024, на основание чл. 78 ал. 1 от ГПК направените по делото разноски в размер на 75 лева за ДТ и юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 лева, както и направените по ч гр.д. 526/2017г. по описа на ХРС разноски в размер на 25 лв. - държавна такса и 50 лв. - юрисконсултско възнаграждение.

Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 239 ал.4 от ГПК.

 

 

                                                                                              Районен съдия:/п/ не се чете