Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 488

11.08.2017 година, гр.Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският районен съд                 Трети граждански състав

на единадесети юли през две хиляди и седемнадесета година

в публичното заседание в следния състав:

                                               Съдия : Нели Иванова      

секретар Ваня Кирева

прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело1189 по описа за 2017г.,за да се произнесе взе предвид следното:

 

*******************************************************************************************************************************************************

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА  сключения на 30.07.1995г. в гр.Хасково граждански брак между В.Д.В. с ЕГН:********** и С.Х.В. с ЕГН:**********, поради постигнато сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

         УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

         ПРЕДОСТАВЯ на майката С.Х.В. с ЕГН:********** упражняването на родителските права по отношение на детето Д. В.В. с ЕГН:**********. 

ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето Д. В.В. с ЕГН:********** при майката С.Х.В. с ЕГН:********** на адрес ***.

         ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на бащата В.Д.В. с ЕГН:********** с детето Д. В.В. с ЕГН:********** с право да вижда и взема детето при себе си всеки първи и трети петък, събота и неделя от месеца за времето от 18ч. в петък до 19ч. в неделя, с преспиване в петък и събота, и един месец през лятото, когато майката не ползва платен годишен отпуск, за коледните и великденските празници през нечетните години, а за новогодишните празници през четните години, в продължение на три дни за времето от 10ч. на първия ден до 19ч. на третия ден – с преспиване, първите пет дни от коледната и пролетната ученически ваканции на детето от 10ч. на първия ден до 19ч. на петия ден – с преспиване, както и всяка четна година на рожденния ден на детето, със задължение на бащата да връща детето в дома на майката след изтичане на определеното време за личен контакт, а също така и по всяко друго време със съгласието на майката и със задължение за бащата да връща детето след изтичане на така определеното време.            

ОСЪЖДА В.Д.В. с ЕГН:********** да заплаща на С.Х.В. с ЕГН:**********, като майка и законен представител на малолетното дете Д. В.В. с ЕГН:**********, месечна издръжка в размер на 120лв., считано от 01.06.2017г. до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска от падежа до окончателното изплащане.

ПРЕДОСТАВЯ на С.Х.В. с ЕГН:********** ползването на семейното жилище, находящо се на адрес гр.Хасково,ж.к.“*****“ №.**,ет.*,ап.* *.

Молителите не си дължат издръжка един на друг след прекратяване на брака.

ПОСТАВЯ   В ДЯЛ на С.Х.В. с ЕГН:********** и същата става изключителен собственик на следните недвижими имоти : самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77195.710.47.1.18, с административен адрес гр.Х., ж.к.“****“ №**, ет.*, ап.* *, представляващ жилище, апартамент, с площ от 79,85кв.м., на едно ниво, при съседни обекти : на същия етаж – 77195.710.47.1.19; под обекта – 77195.710.47.1.14; над обекта – 77195.710.47.1.22; заедно с прилежащото складово помещение №53, с площ от 3,27кв.м., на подземно ниво минус 2, в секция В на сградата, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху поземления имот, с площ на поземления имот 2343кв.м., с трайно предназначение – урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – високо застрояване /над 15 метра/, при граници на поземления имот : имоти с идентификатори 77195.710.48; 77195.710.33; 77195.710.63, съгласно нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №140, том трети, рег.№7062, дело №477 от 2011г. от 12.09.2011г. на нотариус Капка Войнска, с данъчна оценка на имота в размер на 44806,60лв.; както и 1,25% идеални части от поземлен имот с идентификатор 77195.710.47 по КК и КР на гр.Х., одобрена със заповед №РД-18-63/05.10.2006г. на ИД на АК, находящ се в гр.Х., ж.к.“****“ №*, с площ на поземления имот 2343кв.м. по скица от СГКК, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – високо застрояване /над 15м./, при граници на поземления имот :  имоти с идентификатори 77195.710.48; 77195.710.33; 77195.710.63, с данъчна оценка в размер на 890,40лв. Общата данъчна оценка възлиза на 45697лв.

ПОСТАВЯ   В ДЯЛ на В.Д.В. с ЕГН:********** и същият става изключителен собственик на следния недвижим имот : самостоятелен обект в сграда с идентификатор 21052.1015.303.36.32, с административен адрес гр.Д., бул.“******“ №*, вх*, ет.*, ап.*, представляващ жилище, апартамент с площ от 56,27кв.м., на едно ниво, при съседни обекти : на същия етаж – 21052.1015.303.36.35; 21052.1015.303.36.34; 21052.1015.303.36.33; 21052.1015.303.36.31; под обекта – 21052.1015.303.36.17; над обекта – 21052.1015.303.36.47, ведно с таванско помещение №23 с площ от 13,27кв.м. и с 0,82ид.ч. от общите части на сградата, съгласно нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №152, том втори, рег.№1300, дело №49/2004г. от 10.02.2004г. на нотариус Мариана Георгиева, с данъчна оценка на недвижимия имот в размер на 18060,80лв.

ПОСТАВЯ   В ДЯЛ на С.Х.В. с ЕГН:********** и същата става изключителен собственик на следното МПС : лек автомобил******“, цвят светло сив металик, бензин, с ДКН ******, номер на рама MALAB51HP6M695674, със застрахователна стойност от 850лв.     

ПОСТАВЯ   В ДЯЛ на В.Д.В. с ЕГН:********** и същият става изключителен собственик на следните МПС-та : 1. лек автомобил******“, цвят светло сив металик, дизел, с ДКН *****, номер на рама JTEHG20V906038812, със застрахователна стойност от 1200лв.; 2. мотоциклет******“, цвят черен, бензин, с ДКН******, номер на рама JYASJ031000003230, със застрахователна стойност от 600лв.; 3. ремарке за лек автомобил******“, цвят бежов, с ДКН ******, номер на рама 800020339, със застрахователна стойност от 300лв. Общата застрахователна стойност възлиза на 2100лв.

Молителите заявяват, че не си дължат суми за уравняване на дяловете.

Нямат претенции един към друг за суми по налични на името на всеки от тях банкови влогове и банкови сметки, както и по отношение на вземанията на всеки един от тях към трети лица, удостоверени с договори за заем, запис на заповед или по други законосъобразни начини. 

След прекратяване на брака молителката С.Х.В. с ЕГН:********** ще носи предбрачното си фамилно име – Ж..

Разноските по делото ще бъдат заплатени по равно от молителите.

         ОСЪЖДА С.Х.В. с ЕГН:********** да заплати по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер общо на 950,94лв.

         ОСЪЖДА В.Д.В. с ЕГН:********** да заплати по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер общо на 509,62лв.

         Решението не подлежи на обжалване.

        

 

                                              СЪДИЯ:/п/ не се чете

 

Вярно с оригинала!

Секретар” В.К.