Р Е Ш Е Н И Е

   521                                                        24.08.2017г.                                         гр. Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

Хасковския районен съд                                                                гражданска колегия

На осемнадесети август                                       двехиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                                           Районен съдия: Васил Панайотов

Секретар: Веселина Красева

Прокурор:

Като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 1001 по описа за 2017г., и за да се произнесе взе предвид следното:

Предявени са искове с правно основание чл. 128 и чл. 245 ал.2 от КТ.

Ищецът твърди, че по трудов договор от 27.09.2011г. работел при ответника на длъжността общ работник до 09.06.2015г., от която дата ТПО/трудовото правоотношение/ било прекратено на основание чл. 327 ал.1 т.2 от КТ. За периода месец септември 2014г. до юни 2015г. не му било изплатено трудово възнаграждение в размер на 2362,19 лева. Претендира и обезщетение за забава върху сумите в размер на 474,11 лева, считано от първо число на следващия месец, за който се следва ТВ до 27.04.2017г. В съдебно заседание чрез процесуален представител моли да се уважи иска. Моли да се постанови неприсъствено решение. Моли за разноски.

Ответникът не взема становище по иска. Не се представлява в съдебно заседание.

            Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Искът е основателен.

Настоящият състав намира, че са налице предпоставките на чл. 238 ал. 1 и чл. 239 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение. На първо място ответникът е редовно призован. Съобщенията по чл. 131 от ГПК е залепено на 15.05.2017г. на  основание чл. 50, ал.4, вр. ал. 2 от ГПК на адреса на дружеството, посочен в ТР, а за съдебно заседание на 18.08.2017г. е редовно връчено на основание чл. 50, ал.4, вр. ал. 2 от ГПК, тъй като на адреса не е намерено лица, което да го получи. Във второто съобщение ответникът е предупреден за възможността от постановяване на неприсъствено решение. От друга страна от събраните по делото доказателства – Трудов договор № 242/27.09.2011г., сключен между М.Т.М. ***; Допълнително споразумение № 185/28.03.2012г. към Трудов договор № 242/27.09.2011г.; Заявление до „АБ” АД – Хасково от М.М.Т.; Заповед № 106/09.06.2015г.; Справка начислени/изплатени РЗ на М.Т.М. изх. № 20572/13.08.2016г. на „АБ” АД – Хасково, се установява вероятната основателност на иска. Предвид изложеното, настоящият състав намира, че са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено решение, като исковете се уважат изцяло. Следва ответникът да заплати и направените по делото разноски на основание чл. 78 ал. 1 от ГПК. На основание чл. 78 ал.6 от ГПК следва ответникът да бъде осъден да заплати и ДТ в размер на 144,48  лева по сметка на ХРС по иска.

Мотивиран от горното, съдът

Р Е Ш И :

 

ОСЪЖДА „АБ“ АД гр. Хасково, бул.”Съединение” 38, ЕИК 836014515, да заплати на М.Т.М. с ЕГН **********,***, адв. Йорданов, на основание чл.128 т. 2 от КТ трудово възнаграждение в размер на 2362,19 лева за периода месец септември 2014г. до юни 2015г., в едно със законната лихва върху сумата от 27.04.2017г., на основание чл. 245 ал.2 от КТ обезщетение за забава върху сумите в размер на 474,11 лева, считано от първо число на следващия месец, за който се следва ТВ до 27.04.2017г., и разноски в размер на 300.00 лева за адвокатско възнаграждение.

ОСЪЖДА „АБ“ АД гр. Хасково, бул.”Съединение” 38, ЕИК 836014515, да заплати на основание чл. 78 ал.6 от ГПК ДТ в размер на 144,48 лева по сметка на ХРС.

Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 239 ал.4 от ГПК.

 

 

                                                                                              Районен съдия:/п/ не се чете