О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  1030 / 21.08.2017 година, гр. Хасково

Хасковският районен съд Първи граждански състав       

На двадесет и първи август през две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:                                                                    

        Председател : Мария Ангелова

                                                                             Членове :  

                                                                             Съдебни заседатели:      

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Мария Ангелова

Гражданско дело номер 775 описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

         

          Предявен е иск за съдебна делба на недвижим имот.

          По делото е било изготвено определение по реда на чл.140 от ГПК с № 817/14.06.2016 г. и то е било насрочено за първо открито съдебно заседание на 19.09.2016 г., когато такова не е било проведено, т.к. ход на делото не е бил даден, а производството му е било спряно, на основание чл.229 ал.1 т.4 от ГПК, до приключването с влязъл в сила съдебен акт на производството по гр.дело № 1243/2016 г. на ХРС. Производството по същото е приключило с решение № 639/25.10.2016 г., влязло в сила на 01.02.2017 г., като делото е върнато в ХРС от ХОС с писмо вх.рег. № 13068/29.05.2017 г. Заверен препис от това решение е вече приложен към настоящото дело. С последвало определение № 739/12.06.2017 г. е било възобновено производството по настоящото дело, като на страните е указано, да посочат, има ли промяна в твърденията и възраженията им, предвид влязлото в сила решение, постановено по предявен иск по чл.33 ал.2 от ЗС.

          От ищеца е постъпила молба от 21.07.2017 г., че вече е загубил притежаваната от него 1/3 ид.ч. от делбения имот и отпаднал бил правният му интерес от предявения иск за съдебна делба, като производството по делото следвало да се прекрати. В изпълнение указанията на съда, с последваща молба от 16.08.2017 г. той изрично сочи, че оттегля предявения от него иск за съдебна делба и на това основание иска прекратяване производството по делото. От ответниците по иска е постъпила молба от 12.07.2017 г., че ищецът няма право на собственост върху делбения имот, поради което искът му се явявал недопустим. В изпълнение указанията на съда, с последваща молба от 16.08.2017 г. те изрично сочат, че не желаят продължаване на делбеното производство.

               При тези данни по делото, съдът намира оттеглянето на исковата молба за допустимо и основателно, доколкото са налице предпоставките по чл.232 изр. І от ГПК; поради което следва да се уважи. С оглед на това, производството по делото следва да се прекрати.

Мотивиран така, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

                   ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 775/2016 г. по описа на Районен съд– Хасково.

               Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ХОС в едноседмичен срок, считано от връчването му на страните.

 

СЪДИЯ : /п/ не се чете

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!!!

Секретар: В.К.