Р Е Ш Е Н И Е

                    487                                       11.08.2017г.                                         гр. Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

Хасковския районен съд                                                               гражданска колегия

На четиринадесети юли                                       двехиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                                           Районен съдия: Васил Панайотов

Секретар: Ваня Кирева

Прокурор:

Като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 828 по описа за 2017г., и за да се произнесе взе предвид следното:

Ищецът е завел осъдителни искове с правно основание чл.79 и 86 ЗЗД вр. с чл. 367 и сл. от ТЗ.

Ищецът сочи, че по фактура № 5663/19.05.2016г. ответникът не му заплатил сумата от 1347.00 лева с ДДС. По договор за превоз с ответника доставил на време и без проблеми стоката, но в срока за плащане, последният изплатил само сумата от 1000 лева на две вноски по 500 лева – на 28.07.2016г. и 10.09.2016г. Претендира и обезщетение за забава върху главницата в размер на 119,86 лева за периода от 28.05.2016г. до 04,04,2017г. Многократно молил ответника да заплати сумата, но той не сторил това. В съдебно заседание чрез процесуален представител моли да се уважи иска. Моли да се постанови неприсъствено решение. Моли за разноски.

Ответникът не взема становище по иска. Не се представлява в съдебно заседание.

            Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Исковете са основателни.

Настоящият състав намира, че са налице предпоставките на чл. 238 ал. 1 и чл. 239 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение. На първо място ответникът е редовно призован, като съобщението по чл. 131 от ГПК и за съдебно заседание са залепени по реда на чл. 50 ал.4 вр. с ал.2 от ГПК на 18.04.2017г. и 19.06.2017г. на адреса по седалище на ответника, след като не е било намерено лице, което да ги получи. Съдът е извършвал и служебна справка за адреса на ответното дружество в ТР. Във второто съобщение ответникът е предупреден за възможността от постановяване на неприсъствено решение. От друга страна от събраните по делото доказателства – CMR – международна товарителница, Фактура № 0000005663/19.05.2016г, издадена от „ЕМ ДЖИ ЕЛ-БГ” ООД, известие за доставяне ИД PS 6304 001 CUB C, покана за доброволно плащане от адв. Н. до „АДИ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ЕООД от 15.03.2017г., аналитична ведомост по документи за период от 01.01.2016г. до 31.12.2016г. на „ЕМ ДЖИ ЕЛ-БГ” ООД, Дневник на продажбите за данъчен период 05.2016г., бланка за изчисляване на законна лихва за просрочени задължения на „АДИ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ЕООД към дата 15.03.2017г. за сума от 2347 лв., се установява вероятната основателност на исковете. Предвид изложеното, настоящият състав намира, че са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено решение, като исковете за главница и лихви се уважат изцяло. Следва ответникът да заплати и направените по делото разноски на основание чл. 78 ал. 1 от ГПК в настоящото производство в размер на 503,88 лева.

Мотивиран от горното, съдът

Р Е Ш И :

 

ОСЪЖДА „Ади Трейд Къмпани” ЕООД, ЕИК 201149351, със седалище и адрес на управление: град Плевен, ул. „Бъкстон” № 1, да заплати на „Ем Джи Ел - БГ” ООД ЕИК: 201655092, със седалище и адрес на управление: град Хасково, ул. „Търговска” № 6-8, вх.Б, ет.2, ап.7, и съдебен адрес: гр. Хасково, бул. Раковски 16А, офис 2, на основание чл.79 ЗЗД вр. с чл. 367 и сл. от ТЗ сумата от 1347.00 лева с ДДС – главница дължима по фактура № 5663/19.05.2016г., цялата на стойност 2347 лева, както и обезщетение за забава в размер на 119,86 лева за периода от 28.05.2016г. до 04.04.2017г., както и на основание чл. 78 ал.1 от ГПК разноски в размер на 103,38 лева за ДТ и 400 лева адвокатско възнаграждение.

Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 239 ал.4 от ГПК.

 

 

                                  Районен съдия: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.