Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

525 / 28.08.2017 година, гр. Хасково

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Хасковският районен съд Първи граждански състав

На седми август през две хиляди и седемнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

                                                                Председател : Мария Ангелова

                                                                    Членове :  

                                                                    Съдебни заседатели:      

Секретар Ваня Кирева

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Мария Ангелова

Гражданско дело номер 628 по описа за 2017 година, взе предвид следното:

 

********************************************************************************************************************************************************************************************************************

         ********************************************************************************************************************************************************************************************************************

Мотивиран така, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕДОСТАВЯ на Р.Х.М. с ЕГН ********** *** 34а; упражняването на родителските права над детето Х.П.Г. с ЕГН **********; и ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето при майката, понастоящем на адрес – гр. Хасково, ул. П. Б. ****; с право на бащата П.Д.Г. с ЕГН ********** ***; да вижда и взема детето при себе си – всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10 часа в съботния ден до 18 часа в неделния ден, с преспиване; както и един месец през лятото, когато майката не ползва платен годишен отпуск, със задължение, да връща детето на майката, след изтичане на така определеното време.

 

ОСЪЖДА П.Д.Г. с ЕГН ********** да заплаща на Х.П.Г. с ЕГН **********, действащ със съгласието на майка си Р.Х.М. с ЕГН **********; месечна издръжка в размер на 180 лв., считано от 07.06.2016 г. до настъпване на законни причини за изменението или прекратяването й, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от падежа на същата до окончателното й изплащане; като искът за разликата до пълния предявен размер от 250 лв. месечно, ОТХВЪРЛЯ.

РАЗРЕШАВА на ОД на МВР – Хасково, сектор „Български документи за самоличност”, да издаде документ за самоличност – паспорт за пътуване в чужбина на детето Х.П. Г. с ЕГН **********, със съгласието на неговата майка и законен  представител Р.Х.М. с ЕГН **********, който паспорт да бъде получен от него; без да е необходимо за целта съгласието и на бащата П.Д.Г. с ЕГН **********; като искането за такова разрешение за издаването и на лична карта на детето, ОТХВЪРЛЯ.

РАЗРЕШАВА на детето Х.П.Г. с ЕГН ********** да напуска територията на Република България и да се връща на нея, придружаван от майка си Р.Х.М. с ЕГН **********, без да е необходимо за целта съгласието и на бащата П.Д.Г. с ЕГН **********; като осъществява пътувания от Република България до страни от Европейския съюз и Република Турция, считано до навършване на пълнолетието му; като искът за разликатаразрешението да бъде за срок от 5 години, ОТХВЪРЛЯ.

ОСЪЖДА П.Д.Г. с ЕГН ********** да заплати на Р.Х.М. с ЕГН ********** деловодни разноски в общ размер на 327,60 лв.

ОСЪЖДА Р.Х.М. с ЕГН ********** да заплати на П.Д.Г. с ЕГН ********** деловодни разноски в общ размер на 84 лв.

ОСЪЖДА П.Д.Г. с ЕГН ********** да заплати по сметка на Хасковски районен съд държавна такса върху определения размер на издръжката в размер на 259,20 лв., а в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за събирането й – и държавна такса в размер на 5 лв.

Допуска предварително изпълнение на решението, в частта на определената издръжка.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Хасково в 2-седмичен срок от връчването му на страните.

 

 

СЪДИЯ :/п/ не се чете

 

Вярно с оригнала!

Секретар:Д.С.