Р Е Ш Е Н И Е

 

       493                                         14.08.2017г.                                          гр. Хасково

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

Хасковския  районен  съд                                                      гражданска колегия 

На четиринадесети юли                                     двехиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                                    Районен съдия: Васил Панайотов                                                          

Секретар: Ваня Кирева

Прокурор:

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 558 по описа за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Д.Г.Д. ***  иск с правно основание чл. 124 ал.1 от ГПК вр. с чл. 54 ал.2 от ЗКИР.

Ищецът сочи, че е собственик по наследство и давност на имот в с. Спахиево, общ.Минерални бани с № 49 по плана на селото одобрен със заповед № 5224-5225 от 1950г. Имотът се владял от баща му до 1983г., а след това от него до момента. Имотът не бил нанесен по кадастралния план на селото от 1991г., като му било отказано вписване, тъй като не представил документ за собственост. Не му била издадена и скица на имота, поради което не можел да се снабди с документ по обстоятелствена проверка. По действащия кадастрален и регулационен план имотът попадал в УПИ X и УПИ IX в кв.25. общата квадратура на имота била 796 кв.м. Моли да се признае за установено спрямо ответника, че е собственик на имота. Иск с правно основание чл. 124 ал.1 от ГПК. В съдебно заседание лично и чрез процесуален представител поддържа иска и моли същият да бъде уважен.

Ответникът Община Минерални бани не взема становище в срок.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в съвкупност във връзка с доводите на страните,  констатира следното от фактическа страна:

По иска с правно основание чл. 54 ал.2 от ЗКИР вр. с чл. 124 ал.1 от ГПК.

Ищецът твърди, че е собственик по наследство и давност на имот в с. Спахиево, общ.Минерални бани с № 49 по плана на селото одобрен със заповед № 5224-5225 от 1950г. Имотът се владял от баща му до 1983г., а след това от него до момента. Имотът не бил нанесен по кадастралния план на селото от 1991г., като му било отказано вписване, тъй като не представил документ за собственост.

По делото бяха разпитани свидетелите Н.Н.Н.и К.К.И., съседи и познати на ищеца, посочват в съдебно заседание, че познават ищеца и нивата, за която е делото. Тя се владеела от бащата на ищеца до смъртта му, а след това от ищеца. Описват подробно границите на имота. Нивата не била влизала в ТКЗС, като не били чували да има спор по отношение собствеността й.

ВЛ Г. посочва, че след направените справки и замервания се установява непълнота и грешка в кадастралния план на с.Спахиево, одобрен със заповед № 3/1991г., като имота на ищеца с пл. № 49 не бил отразен. Прилага комбинирана скица, от която се установява, че имота на ищеца е заснет като част от три имота – УПИ IX, кв.25, - 207 кв.м., УПИ X кв.25 – 553 кв.м., и в имота извън регулация – 45 кв.м.         

Разпоредбата на чл. 54 ал.2 от ЗКИР посочва, че „непълнотите или грешките на основните данни в кадастралната карта и кадастралните регистри се допълват или поправят по молба на заинтересуваното лице, а когато непълнотите или грешките са свързани със спор за материално право, те се отстраняват след решаването му по съдебен ред”. В настоящия случай е налице именно такъв спор, тъй като Община Минерални бани е отказала да измени кадастралния регистър по отношение имота на ищеца /л.5/. В този случай на изследване подлежи факта на собственост към момента на одобряване на кадастралната карта и към настоящия момент. Следва да се посочи, че ищецът следва по безспорен начин да докаже фактите, на които се основават – чл. 154 ал.1 от ГПК, като доказването следва да бъде главно и пълно.

В настоящия случай се установи по безспорен и категоричен начин неправилно заснемане на имота на ищеца. И свидетелите и вещото лице са категорични, че имотът се владее и ползва само от ищеца и неговия наследодател, като ВЛ посочва, че е налице непълнота и грешка в кадастралната карта по отношение имота на ищеца. Липсват доказателства, които да оборват или подронват тези изводи. Съгласно чл. 79 ал.1 от ЗС Правото на собственост по давност върху недвижим имот се придобива с непрекъснато владение в продължение на 10 години. Искът е заведен на 08.03.2017г., а свидетелите посочват, че имотът се е владял от бащата на ищеца до смъртта му през 1983г., а след този момент от ищеца. Имотът никога не бил влизал в ТКЗС и не знаели да има претенции от друга страна. Безспорно от техните показания може да се заключи, че ищецът е владял имота повече от 10 години.

Аргументиран от всичко изложено, настоящият състав намира, че се установи неправилно заснемане и грешка в кадастъра при заснемане имота на ищеца, което следва да бъде поправено, като приеме за установено спрямо ответника, че ищецът е собственик на имот с площ от 805 кв.м. в с. Спахиево, общ.Минерални бани с № 49 по плана на селото одобрен със заповед № 5224-5225 от 1950г., заснет по настоящата кадастрална карта като част от три имота – УПИ IX, кв.25, - 207 кв.м., УПИ X кв.25 – 553 кв.м., и в имота извън регулация – 45 кв.м., като е налице непълнота и грешка в кадастъра. Комбинираната скица на ВЛ Г. да се счита за неразделна част от решението /л.49/.

С оглед изхода на делото следва ответникът да заплати на ищеца направените по делото разноски в размер на 410 лева.

Мотивиран от горното, съдът

Р Е Ш И :

 

По предявения от Д.Г.Д. с ЕГН ********** *** , съдебен адрес:***, адв. х., срещу Община Минерални бани, с.Минерални бани, бул. Васил Левски 3, ЕИК 000903743, Община Минерални бани, иск с правно основание чл. 124 ал.1 от ГПК вр. с чл. 54 ал.2 от ЗКИР:

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО спрямо Община Минерални бани, че Д.Г.Д. е собственик  на имот с площ от 805 кв.м. в с. Спахиево, общ.Минерални бани с пл. № 49 по плана на селото одобрен със заповед № 5224-5225 от 1950г., заснет по настоящата кадастрална карта като част от три имота – УПИ IX, кв.25 - 207 кв.м., УПИ X кв.25 – 553 кв.м., и извън регулация – 45 кв.м., като е налице непълнота и грешка в кадастралния план на с.Спахиево, одобрен със заповед № 3/1991г. по отношение на този имот, която следва да бъде поправена.

ОСЪЖДА Община Минерални бани, да заплати на Д.Г.Д. на основание чл. 78 ал.3 от ГПК разноски в размер на 410 лева.

Комбинираната скица на ВЛ Г. да се счита за неразделна част от решението /л.49/.

Решението може да бъде обжалвано пред ОС – Хасково в двуседмичен срок от получаването му от страните.

                                                                Районен съдия: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.