Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

№ 513/ 18.08.2017г., гр. Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският районен съд           Трети граждански състав

на десети август през две хиляди и седемнадесета година

в публичното заседание в следния състав:

                                                Съдия : Нели Иванова      

секретар Ваня Кирева

прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело №377 по описа за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ размера на присъдената с решение №10/05.05.2010г., постановено по гр.д.№41/2009г. по описа на Районен съд–Ивайловград, издръжка, която С.Г.Х. с ЕГН:********** следва да заплаща на М.С.Х. с ЕГН:**********, действащ със съгласието на майка си А.А.А., като го увеличава от 70 лева на 115 лева месечно, считано от датата на предявяване на иска – 13.02.2017г. до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от датата на падежа до окончателното й изплащане, като иска в останалата част до пълния предявен размер от 200лв., като неоснователен ОТХВЪРЛЯ.  

ОСЪЖДА С.Г.Х. с ЕГН:********** да заплати по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер на 64,80лв.  

ОСЪЖДА М.С.Х. с ЕГН:********** да заплати на С.Г.Х. с ЕГН:********** направените по делото разноски в размер на 196,15лв., съобразно отхвърлената част от исковата претенция.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Хасково в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                      Съдия : /п/ не се чете.

Вярно с оригинала!

Секретар: Ц.С.