П Р О Т О К О Л

                                                 

06.07.2017 година                                                     гр. Хасково

Хасковски районен съд                                            VI-ти Граждански състав                                          

На шести юли                                                            две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                                     Председател:    ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА

                                                       Съдебни заседатели:   

 

Секретар: Елена Стефанова

Прокурор: ………………….

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя

Гр.д. 3246 по описа за 2013 година.

На именното повикване в 10:03 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ С.А.Б., редовно призован, на основание чл.41, ал.2 от ГПК, не се явява, не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ П.И.Д., уведомен от минало съдебно заседание, се явява лично и с адв. Р., упълномощена по делото от преди.

СВИДЕТЕЛЯТ К.Б.В., при довеждане, не се явява.

СВИДЕТЕЛЯТ М.П.А., при довеждане, не се явява.

По хода на делото:

АДВ.РАЕВА – Уважаема госпожо Съдия, моля да не давате ход на делото и на основание чл.238, ал.2, предл. първо от ГПК да прекратите производството по същото по следните съображения: Ищецът не се явява в първото по делото заседание, не е взел писмено становище по отговора на исковата молба и не е поискал делото да бъде разгледано в негово отсъствие. Това са хипотезите на процесуалната норма, които дават възможност на ответника да поиска прекратяване на иска ведно с присъждане на направените по делото съдебни разноски. Моля да ни присъдите тези разноски по списък по чл.80 от ГПК, който представям, като Ви моля да обезсилите издадената Заповед за изпълнение след влизане на определението в сила.

Съдът намира, че ход на делото в днешно съдебно заседание не следва да бъде даден, а производството по делото следва да бъда прекратено, на основание чл.238, ал.2 от ГПК, доколкото са налице всички кумулативно изискуеми предпоставки на закона, а именно: Ищецът не се е явил в първото заседание по делото, което е днешното такова, не е взел становище по отговора на исковата молба, подаден от ответника, не е поискал разглеждане на делото в негово отсъствие. Следва на ответника по делото да бъдат присъдени направените по делото разноски в размер на 470 лева, представляващи адвокатско възнаграждение. След влизане в сила на определението за прекратяване на производството следва делото да бъде докладвано на съдията-докладчик за обезсилване на издадената по Ч.гр.д. № 2642 по описа на Районен съд-Хасково за 2013г., Заповед за изпълнение на парично задължение, на основание т.13 от Тълкувателно решение № 4/2013г. на ВКС.

Водим от горното, съдът

          О П Р Е Д Е Л И : № 837

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.238, ал.2 от ГПК, производството по Гр.д. № 3246 по описа на Районен съд-Хасково за 2013г.

Определението за прекратяване на производството подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд-Хасково в едноседмичен срок от днес за ответника и от съобщението до ищеца.

ОСЪЖДА, на основание чл.78, ал.4 от ГПК, С.А.Б. с ЕГН ********** ***, да заплати на П.И.Д. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 470 лева.

След влизане в сила на определението за прекратяване на производството ДЕЛОТО ДА СЕ ДОКЛАДВА на съдията-докладчик за обезсилване на издадената по Ч.гр.д. № 2642 по описа на Районен съд-Хасково за 2013г., Заповед за изпълнение на парично задължение, на основание т.13 от Тълкувателно решение № 4/2013г. на ВКС.

Заседанието приключи в 10:07 часа.

Протоколът се изготви на 06.07.2017г.

 

 

Съдия: /п/ не се чете

 

 

Секретар: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Е.С.