Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 467

27.07.2017 година, гр.Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

                                              

Хасковският районен съд                       Трети граждански  състав

на двадесет и седми юни през две хиляди и седемнадесета година

в публичното заседание в следния състав:

                                                      Съдия : Нели Иванова      

секретар Велислава Ангелова

прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело №2931 по описа за 2016г.,за да се произнесе взе предвид следното:

 

Предявен е от С.Х.Я. с ЕГН:********** и С.Х.Я. с ЕГН:**********,***, със съдебен адрес ***, офис 23, адв.Димо Райнов Стоянов, против А.Х.А. с ЕГН:********** и Ю.Я.Х. с ЕГН:**********,***, иск с правно основание чл.32 ал.2 от ЗС.

Ищците твърдят, че с първата ответница са съсобственици в качеството си на наследници на родителите им И. Я. Ю., починал на 31.03.2009г., и Х. В. Х., починала на 10.01.2010г. Преди смъртта си родителите им притежавали ½ ид.ч. от описания в исковата молба недвижим имот с идентификатор 77195.726.62. След тяхната смърт ищците и първата ответница получили по 1/3 ид.ч. от притежаваната от наследодателите ½ ид.ч. от имота или по 1/ 6ид.ч. от същия, както и по 1/3 ид.ч. от построената в него жилищна сграда с идентификатор 77195.726.62.1. Останалата ½ ид.ч. от поземления имот била собственост на втория ответник. Ищците и първата ответница водили редица съдебни спорове относно гореописания имот, което изострило отношенията им и последната започнала да им пречи да осъществяват спокойно и в пълен обем правомощията си като съсобственици. Предвид гореизложеното се иска постановяване на решение, с което да се разпредели ползването на имота съобразно притежаваните от страните идеални части. Претендират присъждане на направените по делото разноски.

         Ответницата А.Х.А. не депозира отговор на исковата молба в предвидения законов срок по чл.131 от ГПК.

         Ответникът Ю.Я.Х. депозира отговор на исковата молба в предвидения законов срок по чл.131 от ГПК, с който заявява, че иска е допустим и основателен. Претендира присъждане на разноски.

         Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

          По силата на нотариален акт за собственост върху недвижим имот от 20.04.2007г. по нот.дело №181 от 2007г. на нотариус Владилена Сиртова с рег.№079 отв.Ю.Я.Х. е признат за собственик на жилищна сграда с идентификатор 77195.726.62.2 със застроена площ от 57кв.м., съгласно скица №5932/18.04.2007г. на СК-Хасково и 64кв.м., съгласно декларираното, с брой етажи – един и предназначение : жилищна сграда-еднофамилна, с адрес гр.Х., ул.“*“ №*, построена въз основа отстъпено право на строеж върху източната част от общински поземлен имот с идентификатор 77195.726.62. С решение от 19.07.2007г., постановено по гр.д.№534/2007г. по описа на РС-Хасково, е отменен на основание чл.227 ал.1 б.“в“ от ЗЗД сключения на 11.06.1996г. с нотариален акт за дарение договор за дарение, по силата на който И. Я. Ю. и Х.В. Х. са дарили на дъщеря си А.Х.А. ½ ид.ч. от едноетажна жилищна сграда с приземен етаж построен върху 56кв.м. – застроен в западната част на държавен парцел пет с площ 330кв.м., отреден за имот пл.№7389 в квартал 38, целия от 380кв.м. при неуредени регулационни сметки, ведно с ¼ ид.ч. от правото на строеж. По силата на нотариален акт за право на собственост върху недвижим имот, придобит чрез издръжка и гледане от 05.09.2007г. по нот.дело №496 от 2007г. на нотариус Владилена Сиртова с рег.№079 И. Я. Ю. и Х. В. Х. прехвърлят на С.Х.Я. правото на собственост върху ½ ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 77195.726.62 с площ от 389кв.м., с трайно предназначение : урбанизирана, с начин на трайно ползване : ниско застрояване /до 10м./, ведно с находящата се в този имот едноетажна жилищна сграда с приземен етаж с идентификатор 77195.726.62.1, състояща се от две стаи, коридор и сервизни помещения, с площ от 55кв.м., с предназначение : жилищна сграда-еднофамилна, срещу задължението на приобретателката да ги издържа и гледа, като набавя и осигурява необходимите средства за храна, облекло, отопление, осветление, в случай на болест или старческа немощ и въобще да им осигури един нормален и спокоен живот. С решение от 25.04.2013г., постановено по гр.д.№3224/2012г. по описа на РС-Хасково, е развален на основание чл.87 ал.3 от ЗЗД договора за прехвърляне правото на собственост върху недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане, сключен между И. Я. Ю., Х. В. Х. и С.Х.Я., оформен с горецитирания нотариален акт от 05.09.2007г., дело №496/2007г. на нотариус Владилена Сиртова с рег.№079, до размера на 2/3 ид.ч. от ½ ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 77195.726.62 по КК на гр.Хасково, одобрена със заповед №РД-18-63/05.10.2006г. на ИД на АК, с адрес гр.Х., ул.“*“ №, с площ от 389кв.м., ведно с находящата се в имота едноетажна жилищна сграда с приземен етаж с идентификатор 77195.726.62.1. Видно от нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот от 15.07.2014г., дело №208/2014г. на нотариус Иван Боев с рег.№125, С.Х.Я. продава на А.Х.А. собствеността върху своите 2/12 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 77195.726.62 по КК на гр.Хасково, с административен адрес гр.Х., ул.“*“ №, целия с площ 389кв.м., ведно с построената в него сграда с идентификатор 77195.726.62.1 с площ от 55кв.м., ведно с мазе с площ 4кв.м., като по този начин последната с притежаваните от нея 8/12 ид.ч. става собственик на общо 10/12 ид.ч. от описания имот.    

         От показанията на св.С. П. А. се установява, че е първа братовчедка на ищците и ответницата. Свидетелката твърди, че трите й братовчедки имат разногласия, като ответницата не пускала С.Я. да ползва първия етаж на къщата. В момента ответницата живеела на долния етаж. Не се разбирали и за тоалетната на двора. Ответницата не допускала ищците нито на двора, нито в къщата. На ответника къщата била близнак с тази на трите сестри, като дворът му бил отделно. Частта на сестрите била заградена с плътна ограда.

         За изясняване на делото от фактическа страна съдът назначи и изслуша съдебно-техническа експертиза, чието заключение приема като компетентно и обективно дадено. В своето заключение вещото лице подробно е описало три варианта за разпределение правото на ползване в процесния недвижим имот. За всеки един от трите варианта вещото лице е посочило съответните предимства и недостатъци.

         При така установената фактическа обстановка съдът достига до следните правни изводи относно допустимостта и основателността на предявените искове:

Съдът намира предявения иск за разпределяне правото на ползване на процесното дворно място, съсобствено между страните по делото за допустим, доколкото в настоящото производство участват всички съсобственици на поземлен имот с идентификатор 77195.726.62, между които съществува спор относно ползването на незастроената част от имота и на жилищната сграда с идентификатор 77195.726.62.1. Така предявения иск се явява допустим и доколкото по делото не се установи да е налице взето решение от мнозинството за разпределяне на правото на ползване на дворното място или жилищната сграда, по което да няма спорове. Доколкото между съсобствениците съществува спор за ползването на общото им дворно място и жилищна сграда, съдът следва в производството по реда на чл.32 ал.2 от ЗС да разреши този спор, съобразно заключението на назначената съдебно-техническа експертиза. В тази насока е също така тълкувателно решение №13/10.04.2013г., постановено по тълк.дело №13/2012г. на ОСГК на ВКС.

Разгледан по същество предявения иск с правно основание чл.32 ал.2 от ЗС се явява основателен. Между страните по делото не съществува спор относно наличието на съсобственост по отношение на процесния имот с идентификатор 77195.726.62 и построената в същия сграда с идентификатор 77195.726.62.1 по КК на гр.Хасково от 2006г., като този факт се установява по несъмнен начин и от представените писмени доказателства. Страните не спорят също така по отношение на квотите си в тази съсобственост, поради което съдът приема същите за установени. По категоричен начин се установи, че в поземлен имот с идентификатор 77195.726.62 има построени две жилищни сгради, едната от които с идентификатор 77195.726.62.2 е собственост на ответника Ю.Я.Х., а другата с идентификатор 77195.726.62.1 е съсобствена между ищците и ответницата А.Х.А.. С оглед гореизложеното и предвид събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност, следва да се разпредели правото на ползване на незастроената част от поземлен имот с идентификатор 77195.726.62 при следните квоти – по 1/6 ид.ч. от поземления имот и 1/3 ид.ч. от съсобствената им жилищна сграда за всяка една от двете ищци; 1/6 ид.ч. от поземления имот и 1/3 ид.ч. от съсобствената им жилищна сграда заотв.А.Х. Я. и ½ ид.ч. от поземления имот за отв.Ю.Я.Х.. Съдът намира че правото на ползване между страните следва да се разпредели съобразно трети вариант от заключението на вещото лице, тъй като същият се явява най-благоприятен, притежава най-много предимства в сравнение с останалите и най-малко недостатъци. В случай, че се възприеме първия вариант от заключението на вещото лице се налага извършването на преустройства в имота, които са свързани с допълнителни разходи за страните, тъй като се налага отварянето на вход към приземния етаж от юг и демонтиране на прозорец, който да бъде заменен с врата. При втория вариант от заключението на вещото лице не се налагат допълнителни преустройства, но при него пък не са спазени квотите на съсобственост на страните, което води до нарушаване на притежаваните от тях права. Докато при третия вариант за разпределение правото на ползване на имота между страните единствения недостатък е съществуващата обща част за ползване от имота, каквато има всъщност и при втория вариант. Ето защо, съдът счита, че следва да се разпредели правото на ползване между страните съобразно третия вариант на вещото лице, при който се запазва фактическото ползване на ответника Ю.Я.Х., запазва се фактическото ползване на второстепенните постройки в югозападната част на имота, не се налагат допълнителни преустройства, спазени са квотите на съсобственост за югозападната част на имота между ищците и ответницата А.Х.А..    

С оглед изхода на делото съдът счита, че на основание чл.78 ал.1 от ГПК следва да бъде осъдена само ответницата А.Х.А. да заплати на ищците направените в настоящото производство разноски в размер общо на 380лв., от които 80лв. – държавна такса и 300лв. – възнаграждение за вещо лице. Не следва да се присъжда на ищците поисканата сума от 500лв. за адвокатско възнаграждение, тъй като по делото липсват данни за договорен размер и съответно за заплащането на същия. Доколкото единствено несъгласието на ответницата за доброволно уреждане на ползването на съсобственото дворно место е породило спора между тях и е довело до предявяване на настоящия иск за разпределение правото на ползване на дворното место, съдът счита, че само А.Х.А. следва да понесе отговорността за направените от ищците разноски по съдебното производство. В своя отговор на исковата молба ответника Ю.Я.Х. е признал изцяло иска, а освен това от показанията на разпитания по делото свидетел се установи, че ищците нямат спорове с него, а единствено и само с ответницата А.Х.А..             

 Мотивиран така, съдът

 

                                                   Р   Е   Ш   И   :

 

 

         РАЗПРЕДЕЛЯ правото на ползване на поземлен имот с идентификатор 77195.726.62 с площ от 389кв.м., с трайно предназначение : урбанизирана, с начин на трайно ползване : ниско застрояване /до 10м./, ведно с находящата се в този имот едноетажна жилищна сграда с приземен етаж с идентификатор 77195.726.62.1, състояща се от две стаи, коридор и сервизни помещения, с площ от 55кв.м., с предназначение : жилищна сграда-еднофамилна между ищците С.Х.Я. с ЕГН:******* и С.Х.Я. с ЕГН:******* и ответниците А.Х.А. с ЕГН:******* и Ю.Я.Х. с ЕГН:*******, по вариант трети от депозираното на 20.04.2017г. експертно заключение, отразен в скица №3 на вещото лице, находяща се на л.48 от делото, която да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

Ищците С.Х.Я. с ЕГН:**** *** и С.Х.Я. с ЕГН:******* следва да ползват площ от 6,70кв.м. /съществуващата външна тоалетна и външно стълбище/, показана на скицата в зелен цвят; ответникът Ю.Я.Х. с ЕГН:********** следва да ползва североизточната част от имота с площ 155,50кв.м., оцветена на скицата със син цвят; ответницата А.Х.А. с ЕГН:******* следва да ползва оцветената в червен цвят част от имота с площ от 47,20кв.м. /съществуващи пристройка към жилищната сграда от запад, дървен навес, стопанска постройка и свободна площ в източната част от имота/; оцветената в жълт цвят част от имота от 67,60кв.м. е за общо ползване от ищците и А.Х.А. с ЕГН:********.

РАЗПРЕДЕЛЯ правото на ползване на сграда с идентификатор 77195.726.62.1 със застроена площ от 55кв.м. на един етаж и приземен етаж, с предназначение жилищна сграда-еднофамилна, находяща се в поземлен имот с идентификатор 77195.726.62 по КК на гр.Хасково, одобрена със заповед №РД-18-63/05.10.2006г. на ИД на АК, с административен адрес гр.Х., ул.“*“ №, с площ на имота 389кв.м., като ищците С.Х.Я. с ЕГН:********** и С.Х.Я. с ЕГН:***** *** следва да ползват първия етаж от сградата, а ответницата А.Х.А. с ЕГН:********** следва да ползва приземния етаж.

ОСЪЖДА А.Х.А. с ЕГН:********** да заплати на С.Х.Я. с ЕГН:********** и С.Х.Я. с ЕГН:**********  направените в настоящото производство деловодни разноски в размер общо на 380лв.

         Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Хасково в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                         СЪДИЯ: /п/ не се чете.

Вярно с оригинала!

Секретар:Й.Д.