Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 431

10.07.2017 година, гр. Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският районен съд      Трети граждански състав

на осми юни през две хиляди и седемнадесета година

в публичното заседание в следния състав:

                                                 Съдия : Нели Иванова      

секретар Ваня Кирева

прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 2221 по описа за 2016г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Предявен е от Б.М.Й. с ЕГН:********** ***, със съдебен адрес ***, офис 109, адв.Н.С., против Б.Г.В. ***, иск с правно основание чл.55 ал.1 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/.

Ищецът твърди, че е собственик на капково напояване, което ответникът държи и ползва частите без основание, поради което претендира обезщетение в размер на исковата сума. Ищецът бил регистриран като земеделски производител. За производство на земеделска продукция през месец юли 2015г. закупили с ответника части за капково напояване и капково оборудване. Капковото оборудване се намирало при ответника и съгласно устната им договореност следвало да заплати на продавача /доставчик/. Последният предявил иск срещу ищеца за сумата от 6081,59лв. – стойността на капковото напояване по стоковите разписки и с решение по гр.д.№141/2016г. бил осъден да заплати тази сума, лихви и разноски. В отговора по чл.131 от ГПК оспорил вземането за капковото напояване, закупено и получено от ответника в размер на 1884,44лв., но съда неправилно го осъдил да заплати цялата сума. Многократно отправил покани до ответника да заплати стойността на капковото напояване или да му предаде заплатените от него, но без резултат. Предвид гореизложеното се иска от съда да приеме наличие на облигационни отношения, устен договор за съвместна дейност и неизпълнение на същия за заплащане на получените видове по приложените стокови разписки. Ответникът следвало да заплати стойността на закупените части от капково напояване по стоковите разписки в размер на 1884,44лв., в противен случай би се обогатил за сметка на ищеца, който обеднял, което се установявало от приложеното уведомление за образувано изпълнително дело за присъдената по гр.д.№141/2015г. сума.

В срока по чл.131 от ГПК ответникът депозира отговор на исковата молба, с който заявява, че предявения иск е допустим, но изцяло неоснователен, поради което го оспорва по основание и размер. Твърди, че действително с ищеца имали договор за съвместна дейност. Уговорката била ищецът да осигури поливна земеделска земя за отглеждане на чушки, а двамата да ги засеят, прекопават, берат и продават, като делят печалбата наполовина. Разходите по наемането и поливането на земята били за сметка на ищеца, тъй като той щял да получи за себе си субсидиите от наетата и описана пред ДФ „Земеделие“ земя, а разходите за разсад, препарати и торове щели да поделят. На 14.07.2015г. ищецът закупил от магазина на „Агро Маркет 2008“ ЕООД капково напояване на отстрочено плащане за цялата нива от 30дка. Като гаранция за отсроченото плащане ищецът подписал запис на заповед от същата дата. Капковото напояване било доставено на части в периода 14.07.2015г. – 29.07.2015г. срещу стокови разписки. Действително ответникът подписал част от разписките в отсъствието на ищеца, но тези части, които той получавал, били част от целия комплект капково напояване и били собственост на ищеца. Затова и фактурата за окончателното плащане била съставена от дружеството за цялото оборудване, което било собственост на ищеца. Капковото напояване било монтирано на цялата нива. Въпреки че нивата била разделена на две половини през август и всеки обработвал своята, капковото напояване поливало цялата нива и не било разделено между двамата. След прибирането на реколтата ответникът престанал да посещава нивата, като цялото капково напояване останало да бъде разглобено и прибрано от ищеца като негов собственик. След приключване на стопанската година ищецът получил от фонд „Земеделие“ субсидии за същата нива.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа страна следното:

С влязло в сила решение, постановено по гр.д.№141/2016г. по описа на РС-Хасково, Б.М.Й. е осъден да заплати на „Агро Маркет 2008“ ЕООД, на основание чл.79 ал.1 от ЗЗД вр.чл.327 ал.1 от ТЗ, сумата от 6081,59лв., представляваща неизплатена цена на продадено оборудване за капково напояване, за което е издадена фактура №1000000001/29.07.2015г. Със същото решение Б.М.Й. е осъден да заплати на „Агро Маркет 2008“ ЕООД и лихва за забава в размер на 231,90лв. за периода от 11.09.2015г. до 25.01.2016г. По делото са приложени стокови разписки за получени стоки от Б.Г.В. или от Б.М.Й., в които като получател е визиран последния, а като доставчик „Агро маркет 2008“ ЕООД. Представена е фактурата, издадена от дружеството-доставчик на Б.М.Й. за сумата от 6081,59лв. с ДДС, описана и в решението по горецитираното гражданско дело. Видно от представеното извлечение от сметка ищецът е получил от Държавен фонд „Земеделие“ плащане в размер на 6332,08лв. на 24.03.2016г. Приложени са и договори за преотдаване и пренаемане на земеделска земя, подписани също от ищеца.

От показанията на разпитаните свидетели Н.Б.Х.и Р.Д.Т.се установява, че страните са отглеждали заедно зеленчукова продукция през 2015г. Твърдят, че капковото напояване си стояло на нивата и след като двамата обрали продукцията и напуснали земята.        

При така установената фактическа обстановка съдът достига до следните правни изводи досежно основателността на предявените искове:

Предявеният иск с правно основание чл.55 ал.1 предл.3-то от ЗЗД съдът намира за допустим, разгледан по същество същият се явява неоснователен.

По безспорен начин се установява, че между страните е имало сключен устен договор за съвместно обработване на земеделска земя, засаждане и отглеждане на зеленчукова продукция. Това обстоятелство се установява, както от становищата на двете страни, така и от показанията на разпитаните по делото свидетели. Установи е също така, че на нивата, която двата са обработвали е имало поставено капково напояване. Не съществува спор между страните, че това капково напояване е собственост на ищеца. Видно от представените стокови разписки и фактура, същите са издадени на името на ищеца. В производството по гр.д.№141/2016г. по описа на РС-Хасково също е прието, че ищецът по настоящото дело е закупил от дружеството капковото напояване, поради което именно той дължи заплащане на неговата стойност на продавача. От представената разпечатка от банковата сметка на ищеца се установява, че е получавал субсидии от Държавен фонд „земеделие“. При тези данни по делото съдът приема, че действително ищецът е притежавал правото на собственост върху процесното капково напояване, което е закупил от „Агро маркет 2008“ ЕООД. Установи се обаче, че ответникът е ползвал това капково напояване на правно основание, тъй като самият ищец твърди, че между тях двамата е бил налице договор за съвместна дейност. Не се събраха доказателства, от които да се установява, че след прекратяване на съвместната дейност между страните части от капковото напояване са останали при ответника. Поради липса на данни, от които да се установи, че ответникът ползва без правно основание вещи, които са собствени на ищеца, липсва и твърдяното неоснователно обогатяване. Ето защо, съдът намира предявения иск с правно основание чл.55 ал.1 от ЗЗД за неоснователен и счита, че следва да бъде отхвърлен изцяло.

С оглед изхода на делото и на основание чл.78 ал.3 от ГПК следва да бъде осъден ищеца да заплати на ответника направените деловодни разноски в размер на 400лв. за адвокатско възнаграждение.     

         Мотивиран така, съдът

 

                                            Р   Е   Ш   И   :

 

ОТХВЪРЛЯ предявения от Б.М.Й. с ЕГН:********** ***, със съдебен адрес ***, офис 109, адв.Н.С., против Б.Г.В. ***, иск с правно основание чл.55 ал.1 от ЗЗД за сумата от 1884,44лв., представляваща обезщетение за неоснователно обогатяване в резултат на неизплатена стойност на закупените от последния части от капково напояване по стоковите разписки, като неоснователен.

ОСЪЖДА Б.М.Й. с ЕГН:********** ***, да заплати на Б.Г.В. ***, направените по делото разноски в размер на 400лв. за адвокатско възнаграждение.  

         Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Хасково в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

                                        СЪДИЯ : /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: