Р Е Ш Е Н И Е

  448                                   18.07.2017г.                          гр. Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

Хасковския районен съд                                                                гражданска колегия

На пети юли                            двехиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                                                 Районен съдия: Васил Панайотов

Секретар: Ваня Кирева

Прокурор:

Като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 1351 по описа за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е с правно основание чл. 50 от СК и е образувано по молба за развод между Я.Й.Д. и Д.И.Д..

            Страните твърдят, че са съпрузи от 1980г., като от брака си нямали непълнолетни деца. Молят да се прекрати брака, поради дълбоко и непоправимо разстройство, като се одобри постигнатото между страните споразумение. В съдебно заседание лично и чрез процесуален представител поддържат иска, като молят да бъде одобрено постигнатото между страните споразумение.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа страна следното:

            От представеното и прието като доказателство по делото удостоверение за граждански брак е видно, че страните по делото са сключили граждански брак на 26.10.1980г.

Двамата съпрузи заявиха, че не желаят съда да се произнася за вината за брачното разстройство и представиха своето споразумение по чл. 50 и 51 от СК, с което са уредили всички лични и имуществени последици от прекратяването на брака, което отговаря на изискванията на закона.

При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна следното:

По делото безспорно се установи, че страните са в брачно правоотношение от 1980г. И двамата съпрузи настояват брачната им връзка да се прекрати. Страните не спорят, че и за двамата този брак е напълно изчерпан и изпразнен от съдържание. Не е спорно също така, че не съществува никаква възможност за възстановяване и заздравяване на брачното правоотношение. Ето защо съдът намира, че в случая може да се направи извод за наличие на брачно разстройство, което е дълбоко и непоправимо по смисъла на чл. 49 ал. 1 от СК.     

Изложеното споразумение следва да бъде утвърдено, тъй като същото урежда всички лични и имуществени отношения между съпрузите, свързани с прекратяването на брака, като същото не противоречи на закона и морала.

Мотивиран така, съдът

Р Е Ш И:

ПРЕКРАТЯВА сключения на 26.10.1980г. граждански брак между Я.Й.Д. с  ЕГН **********,***-Д-17, и Д.И.Д. с ЕГН ********** ***-Д-17, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

След развода Я.Й.Д. възстановява предбрачното си фамилно име Грозева.

Предоставя ползването на семейното жилище в гр.Димитровград, бул.Стефан Стамболов № 8-Д-17, на Я.Й.Д..

Страните заявяват, че не си дължат издръжка един на друг.

Всички недвижими имоти, вещни права и движими вещи, придобити по време на брака остават в обикновена съсобственост при равни дялове на страните. 

ОСЪЖДА Я.Й.Д. и Д.И.Д. да заплатят по сметка на РС – Хасково окончателна ДТ за развод в размер на 20 лева всеки от тях.

Препис от решението да се изпрати на Община Хасково.

Решението не подлежи на обжалване с оглед разпоредбата на чл. 330 ал.5 от ГПК.

 

                                                                                                   Районен съдия: