Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

459/25.07.2017 година, град Хасково

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Хасковският районен съд, Девети граждански състав

на шести юли две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

                                                                                                Председател: Петър Вунов      

секретар: Ваня Кирева

прокурор:

като разгледа докладваното от съдията Петър Вунов гражданско дело номер 1288 по описа на съда за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

                   ********************************************************************************************

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД сключения на **** г. в гр. Хасково граждански брак между Т.Д.Я., ЕГН ********** и Н.В.Я., ЕГН **********,***, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

1. Упражняването на родителските права върху родените от брака деца В.Н.Я., ЕГН ********** и Т.Н.Я., ЕГН ********** се предоставя на майката Т.Д.Я., ЕГН **********, с право на бащата Н.В.Я., ЕГН ********** да ги вижда и взема при себе си всяка първа и трета събота в месеца от 10,00 часа до 19,00 часа, със задължение да й ги връща след изтичането на срока.

2. Местоживеенето на децата В.Н.Я., ЕГН ********** и Т.Н.Я., ЕГН ********** се определя при майката Т.Д.Я., ЕГН ********** ***.

3. Бащата Н.В.Я., ЕГН ********** ***, се задължава да заплаща на децата В.Н.Я., ЕГН ********** и Т.Н.Я., ЕГН **********, чрез тяхната майка и законен представител Т.Д.Я., ЕГН ********** ***, месечна издръжка в размер на по 115 лв. на всяко едно от децата, считано от влизане в сила на решението за прекратяване на брака до настъпването на законна причина за изменението или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от падежа до окончателното й заплащане, като издръжката е дължима до 30 число на всеки календарен месец.

4. Ползването на семейното жилище, собственост на Т.Д.Я., ЕГН **********,***, се предоставя за ползване от Т.Д.Я., ЕГН **********.

5. След прекратяването на брака страните не си дължат издръжка един на друг.

6. След прекратяването на брака съпругата Т.Д.Я., ЕГН ********** ***, ще продължи да носи брачното си фамилно име - Я..

7. Страните заявяват, че с настоящото споразумение уреждат всички лични отношения, произтичащи от прекратяването на брака им.

8. Съдебните разноски ще бъдат поделени по равно между съпрузите.

ОСЪЖДА Т.Д.Я., ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на Районен съд - Хасково сумата от 20,00 лв., представляваща дължима държавна такса по делото, както и сумата от 5,00 лв. за държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за нейното събиране.

ОСЪЖДА Н.В.Я., ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на Районен съд - Хасково сумата от 185,60 лв., представляваща дължими държавни такси по делото, както и сумата от 5,00 лв. за държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за нейното събиране

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

  СЪДИЯ:/п/ не се чете.

 

                                    Вярно с оригинала!

 

                                    Секретар: Д.С.