Р Е Ш Е Н И Е

№413/ 04.07.2017г. гр.Хасково

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Хасковски Районен съд    четвърти       граждански                                                           състав в публичното заседание на двадесети юни

през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

         Съдия: ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА

Секретар Елена Стефанова

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гр.д.№1108 по описа за 2017 год., за да се произнесе взе предвид:

            **********************************************************************************************************

Мотивиран така, съдът

РЕШИ:

ОСЪЖДА С.С.М., ЕГН **********,***, да заплаща на М.Г.П., ЕГН **********, като майка и законен представител на малолетната Д. С.М., ЕГН **********, месечна издръжка за детето в размер на 125,00 лева, считано от 10.05.2016г. до настъпване на законни причини за прекратяването или изменението, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от датата на падежа до окончателното и изплащане, като ОТХВЪРЛЯ предявения иск над посочения размер до предявения пълен размер от 150,00 лева, като неоснователен и недоказан.

ОСЪЖДА С.С.М., ЕГН **********,***, да заплати на М.Г.П., ЕГН **********, като майка и законен представител на малолетната Д. С.М., ЕГН **********, направените по делото разноски за ангажиране на адвокат 333,34 лева, а също и да заплати в полза на Държавата по сметка на съда държавна такса в размер на 180 лева.

ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта му на определената издръжка.

Решението може да бъде обжалвано пред ХОС в двуседмичен срок от  обявяването.

 

 

СЪДИЯ:/п/ не се чете.

 

Вярно с оригинала!

 

Секретар: Д.С.