Р Е Ш Е Н И Е

 

416                                                 04.07.2017г.                                 гр. Хасково

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковския районен съд                                                                гражданска колегия

На седми юни                                          двехиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                                                 Районен съдия: Васил Панайотов

Секретар: Гергана Докузлиева

Прокурор:

Като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 1079 по описа за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е с правно основание чл. 50 от СК и е образувано по молба на Н.С.Х. и Р.З.Х..

            Страните твърдят, че са съпрузи от 2007г., като от брака си имали 1 дете. Молят да се прекрати брака, поради дълбоко и непоправимо разстройство, като се одобри постигнатото между страните споразумение. В съдебно заседание лично и чрез процесуален представител поддържат иска, като молят да бъде одобрено постигнатото между страните споразумение.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа страна следното:

            От представеното и прието като доказателство по делото удостоверение за граждански брак е видно, че страните по делото са сключили граждански брак на 23.09.2007г. От брака си имат едно дете – Р. Р. Х., роден на ***г.

Двамата съпрузи заявиха, че не желаят съда да се произнася за вината за брачното разстройство и представиха своето споразумение по чл. 50 и 51 от СК, с което са уредили всички лични и имуществени последици от прекратяването на брака, което отговаря на изискванията на закона.

При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна следното:

По делото безспорно се установи, че страните са в брачно правоотношение от 2007г. И двамата съпрузи настояват брачната им връзка да се прекрати. Страните не спорят, че и за двамата този брак е напълно изчерпан и изпразнен от съдържание. Не е спорно също така, че не съществува никаква възможност за възстановяване и заздравяване на брачното правоотношение. Ето защо съдът намира, че в случая може да се направи извод за наличие на брачно разстройство, което е дълбоко и непоправимо по смисъла на чл. 49 ал. 1 от СК.     

Изложеното споразумение следва да бъде утвърдено, тъй като същото урежда всички лични отношения между съпрузите, свързани с прекратяването на брака, като същото не противоречи на закона и морала и е защитен интереса на децата.

Мотивиран така, съдът

Р Е Ш И:

ПРЕКРАТЯВА сключения на 23.09.2007г. граждански брак между Н.С.Х. с ЕГН **********,***, и Р.З.Х. с ЕГН **********,***, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

Местоживеенето на детето Р. Р. Х., роден на ***г., ще бъде при майката Н.С.Х..

ПРЕДОСТАВЯ отглеждането и непосредствени грижи свързани с упражняване на родителските права над детето Р. Р. Х., роден на ***г., на майката Н.С.Х. с право на бащата Р.З.Х. да вижда и взима детето всеки втори и четвърти съботен и неделен ден от месеца от 10 часа в събота до 20 часа в неделя с преспиване, един месец през лятото, когато майката не ползва платен годишен отпуск, по време на празници по взаимно съгласие на страните, със задължение да го връща след определеното време.  

ОСЪЖДА Р.З.Х. да заплаща на Р. Р. Х., роден на ***г., чрез законния му представител Н.С.Х. месечна издръжка в размер на 120 лева от 01.03.2017г. до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска от падежа до окончателното й изплащане. Издръжката се заплаща до двадесето число на месеца по сметка на майката.

Предоставя ползването на семейното жилище в гр. Хасково, ул. ******* **, вх.*, ет.*, ап.**, на Н.С.Х..

Страните заявяват, че не си дължат издръжка един на друг.

След развода съпругата Н.С.Х. запазва фамилното си име Х..

Страните заявяват, че имуществените отношения по време на брака ще бъдат уредени в друго производство.

ОСЪЖДА Н.С.Х. да заплати по сметка на РС – Хасково окончателна ДТ за развод в размер на 20 лева, а Р.З.Х. окончателна ДТ за развод в размер на 20 лева и 86.40 лева ДТ върху присъдената издръжка.

Препис от решението да се изпрати на Община Хасково.

Решението не подлежи на обжалване с оглед разпоредбата на чл. 330 ал.5 от ГПК.

 

                                                                                                   Районен съдия:/п/ не се чете

 

Вярно с оригинала!

Секретар: В.К.