Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

438 /12.07.2017 година, град Хасково

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Хасковският районен съд, Девети граждански състав

на дванадесети юни две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

                                                                                             Председател: Петър Вунов      

секретар: Ваня Кирева

прокурор:

като разгледа докладваното от съдията Петър Вунов гражданско дело № 1584 по описа на съда за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното година:

 

Производството е по реда на гл. ХXIX от ГПК - "Съдебна делба" и е във фазата по извършване на делбата.

С влязло в сила решение № 21/10.01.2017 г., постановено по настоящото дело, е допуснато извършване на съдебна делба между Й.К.Х., Д.С.П., К.Г.А., Г.Г.А., К.Д.А. и В.С.Д. на 9 броя техни съсобствени, подробно описани недвижими имоти, при следните квоти: 2/18 ид. ч. за К.Г.А., 2/18 ид. ч. за Г.Г.А., 2/18 ид. ч. за К.Д.А., 3/18 ид. ч. за Д.С.П., 3/18 ид. ч. за В.С.Д. и 6/18 ид. ч. за Й.К.Х..

Страните считат, че делбата на процесните имоти следва да се извърши чрез разпределението им по реда на чл. 353 ГПК, като в о.с.з. на 12.06.2017 г. изразяват желание да им се поставят в дял определени имоти съобразно заключението на съдебно-техническата  експертиза.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в съвкупност, както и доводите на страните, съобразно изискванията на чл. 12 и чл. 235, ал. 2 ГПК, приема за установено от фактическа страна следното:

От заключението на назначената по делото и изслушана в о.с.з. съдебно-техническа експертиза, което съдът кредитира напълно като компетентно, обосновано и неоспорено от страните, се установява, че пазарната цена на делбените имоти възлиза общо на 18 122 лв., като е предложен вариант за поделянето им между страните, при който имот № 023008 - единственият поделяем имот, е разделен на четири отделни имота.

С Писмо изх. № 110/19.05.2017 г. на Началника на Общинска служба Земеделие Хасково, в изпълнение на протоколно определение на съда от 20.04.2017 г., са изпратени заверени скици – проекти за разделяне на имот № 023008 с поставени нови кадастрални номера на същите.

При така установената фактическа обстановка съдът достигна до следните правни изводи:

Основният принцип при извършване на делбата, установен в разпоредбата на чл. 69, ал. 2 ЗН, е всеки съсобственик да получи своя дял в натура, като неравенството в дяловете се изравнява в пари. Той може да бъде реализиран, както по реда на чл. 350 и чл. 352 ГПК, така и посредством разпределение на имотите от съда. Съсобствеността може да бъде  прекратена и чрез възлагане на имота или чрез изнасянето му на публична продан по реда на чл. 348 ГПК.

В случая до делба между 6 лица са допуснати 9 бр. земеделски земи, като няма спор, а и от заключението на съдебно-техническата експертиза се установява, че те могат да бъдат реално поделени между страните, като се обособят реални дялове за всеки съделител. Следователно, не са налице предпоставките нито на чл. 348 ГПК, нито на чл. 349 от с.з. Според настоящия съдебен състав делбата не е възможно да бъде извършена чрез жребий, тъй като от една страна отделните съделители притежават различни по размер и стойност дялове, а от друга обособените реални имоти имат различна площ и стойност. Този извод на съда е в съответствие и със задължителната съдебна практика – т. 5б на Постановление № 7 от 28.11.1973 г. на Пленума на ВС и т. 13 на Постановление № 4 от 30.10.1964 г. на Пленума на ВС. При това положение се налага изводът, че единствено възможен е способът по чл. 353 ГПК - разпределение на имотите. Така за всеки съделител ще бъде отреден дял в натура, който да е максимално близък по стойност до неговия дял от наследството, т.е. ще се държи сметка за наличието на обективен критерий като съотношението квота – дял, както и за заявените от страните предпочитания /обективирани в протокола от с.з. на 12.06.2017 г./, доколкото това също е възможен критерий и не противоречи на закона.

Ето защо според съда най – целесъобразно и справедливо е в дял на Й.К.Х. с квота 6/18 ид. ч. да бъдат поставени следните недвижими имоти, а именно: част от имот №023008 в землището на с. Николово, община Хасково, с ЕКАТТЕ 51682, с площ 17,000 дка, начин на трайно ползване - нива - пета категория, при граници и съседи: имот №023017 - нива - собственост на Й. Д.П., имот №023007 - нива - собственост на В.И.И., имот №000004 - полски път - собственост на община Хасково, имот №023009 - нива - собственост на наследници на А.Б.К., имот №023010 - нива - собственост на наследници на К.Я.Ц., имот №023011 - нива - собственост на наследници на К. Г.Г., имот №023012 - нива - собственост на наследници на К.К.Ж., имот №023013 - нива - собственост на наследници на В.М.В., имот №023014 - нива - собственост на наследници на Д.С.И., имот №023015 - нива - собственост на И.Д.С., имот №023016 - нива - собственост на наследници на Е.Ж.К., имот №000646 - полски път - собственост на община Хасково, представляващ по изготвената от ОСЗ – Хасково скица – проект имот №023026, в землището на с. Николово, община Хасково, с площ 5,251 дка, при граници и съседи: имот №023017, имот №000004, имот №023007, имот №023017, имот №023029, имот №023028; и имот с номер 142032 в землището на с. Сираково, община Минерални бани, с ЕКАТТЕ 66634, с площ 5,994 дка, начин на трайно ползване - нива - трета категория, при граници и съседи: имот №142035 - нива - собственост на Е.И.Т., имот №142031 - нива - собственост на Г.К. Г., имот №142030 - нива - собственост на Д.Ж.М., имот №000169 - полски път - собственост на община Минерални бани, имот №142033 - нива - собственост на Н.Й.В., на обща стойност: 5 849 лева.

В дял на Д.С.П. с квота 3/18 ид. ч. следва да бъдат поставени имот с номер 130006 в землището на с. Сираково, община Минерални бани, с ЕКАТТЕ 66634, с площ 1,490 дка, начин на трайно ползване - нива - пета категория, при граници и съседи: имот №130007 - нива - собственост на Д.И. А., имот №130010 - полски път - собственост на община Минерални бани, имот №130021 - нива - собственост на Т.Д.К., имот №130022 - нива - Н.Й.В., имот №130023 - нива - собственост на Н. К.Т., имот №130005 - нива - собственост на Г.Р.П. и имот с номер 154058 в землището на с. Сираково, община Минерални бани, с ЕКАТТЕ 66634, с площ 4,203 дка, начин на трайно ползване - нива - трета категория, при граници и съседи: имот №154050 - нива - собственост на наследници на Н.И.К., имот №154057 - нива - собственост на Х.В.В., имот №154064 - полски път - собственост на община Минерални бани, имот №154059 - нива - собственост на Д.П.Ж., имот №154056 - нива - собственост на И.Х.П., на обща стойност: 3 211 лева.

В дял на К.Г.А. с квота 2/18 ид. ч. се разпределят следните недвижими имоти, а именно: част от имот №023008 в землището на с. Николово, община Хасково, с ЕКАТТЕ 51682, с площ 17,000 дка, начин на трайно ползване - нива - пета категория, при граници и съседи: имот №023017 - нива - собственост на Й. Д.П., имот №023007 - нива - собственост на В.И.И., имот №000004 - полски път - собственост на община Хасково, имот №023009 - нива - собственост на наследници на А.Б.К., имот №023010 - нива - собственост на наследници на К.Я.Ц., имот №023011 - нива - собственост на наследници на К. Г.Г., имот №023012 - нива - собственост на наследници на К.К.Ж., имот №023013 - нива - собственост на наследници на В.М.В., имот №023014 - нива - собственост на наследници на Д.С.И., имот №023015 - нива - собственост на И.Д.С., имот №023016 - нива - собственост на наследници на Е.Ж.К., имот №000646 - полски път - собственост на община Хасково, представляващ по изготвената от ОСЗ – Хасково скица – проект имот №023029, в землището на с. Николово, община Хасково, с площ 3,094 дка, при граници и съседи: имот №023028, имот №000646, имот №023017, имот №023026; и имот с номер 062006 в землището на с. Сираково, община Минерални бани, с ЕКАТТЕ 66634, с площ 2,202 дка, начин на трайно ползване - използв. ливада - пета категория, при граници и съседи: имот №062009 - използв. ливада - собственост на община Минерални бани, имот №062008 - използв. ливада - собственост на А.И.И., имот №062007 - използв. ливада - собственост на Д.Л.Б., имот №000755 - дере - собственост на община Минерални бани, имот №062005 - използв. ливада - собственост на Д. П. Р., на обща стойност: 2 014 лева.

В дял на К.Д.А. с квота 2/18 ид. ч. следва да бъдат поставени имот с номер 143007 в землището на с. Сираково, община Минерални бани, с ЕКАТТЕ 66634, с площ 2,802 дка, начин на трайно ползване - нива - шеста категория (0,140 дка) и трета категория (2,662 дка), при граници и съседи: имот №143008 - нива - собственост на наследници на С.П. Г., имот №143006 - нива - собственост на наследници на Т.Ц.Т., имот №000170 - полски път - собственост на община Минерални бани, имот №000060 - полски път - собственост на община Минерални бани; и имот с номер 149003 в землището на с. Сираково, община Минерални бани, с ЕКАТТЕ 66634, с площ 1,398 дка, начин на трайно ползване - нива - шеста категория, при граници и съседи: имот №149002 - нива - собственост на А.В.А., имот №000646 - пасище, мера - собственост на община Минерални бани, имот №149044 - нива - собственост на М. Г. Р., на обща стойност: 2 047 лева.

В дял на Г.Г.А. с квота 2/18 ид. ч. следва да бъдат поставени част от имот №023008 в землището на с. Николово, община Хасково, с ЕКАТТЕ 51682, с площ 17,000 дка, начин на трайно ползване - нива - пета категория, при граници и съседи: имот №023017 - нива - собственост на Й. Д.П., имот №023007 - нива - собственост на В.И.И., имот №000004 - полски път - собственост на община Хасково, имот №023009 - нива - собственост на наследници на А.Б.К., имот №023010 - нива - собственост на наследници на К.Я.Ц., имот №023011 - нива - собственост на наследници на К. Г.Г., имот №023012 - нива - собственост на наследници на К.К.Ж., имот №023013 - нива - собственост на наследници на В.М.В., имот №023014 - нива - собственост на наследници на Д.С.И., имот №023015 - нива - собственост на И.Д.С., имот №023016 - нива - собственост на наследници на Е.Ж.К., имот №000646 - полски път - собственост на община Хасково, представляващ по изготвената от ОСЗ – Хасково скица – проект имот №023028, в землището на с. Николово, община Хасково, с площ 3,315 дка, при граници и съседи: имот №023027, имот №023014, имот №023015, имот №023016, имот №000646, имот №023029, имот №023026; и имот с номер 154002 в землището на с. Сираково, община Минерални бани, с ЕКАТТЕ 66634, с площ 1,301 дка, начин на трайно ползване - нива - трета категория, при граници и съседи: имот №154003 - нива - собственост на наследници на Н. И.П., имот №154005 - нива - собственост на Т.Г.С., имот №000757 - полски път - собственост на община Минерални бани, имот №154001 - нива - собственост на наследници на Х.К.К., на обща стойност: 1 981 лева.

В дял на В.С.Д. с квота 3/18 ид. ч. следва да бъдат поставени част от имот №023008 в землището на с. Николово, община Хасково, с ЕКАТТЕ 51682, с площ 17,000 дка, начин на трайно ползване - нива - пета категория, при граници и съседи: имот №023017 - нива - собственост на Й. Д.П., имот №023007 - нива - собственост на В.И.И., имот №000004 - полски път - собственост на община Хасково, имот №023009 - нива - собственост на наследници на А.Б.К., имот №023010 - нива - собственост на наследници на К.Я.Ц., имот №023011 - нива - собственост на наследници на К. Г.Г., имот №023012 - нива - собственост на наследници на К.К.Ж., имот №023013 - нива - собственост на наследници на В.М.В., имот №023014 - нива - собственост на наследници на Д.С.И., имот №023015 - нива - собственост на И.Д.С., имот №023016 - нива - собственост на наследници на Е.Ж.К., имот №000646 - полски път - собственост на община Хасково, представляващ по изготвената от ОСЗ – Хасково скица – проект имот №023027, в землището на с. Николово, община Хасково, с площ 5,341 дка, при граници и съседи: имот №023026, имот №000004, имот №023009, имот №023010, имот №023011, имот №023012, имот №023013, имот №023014, имот №023028; и имот с номер 111007 в землището на с. Сираково, община Минерални бани, с ЕКАТТЕ 66634, с площ 2.001 дка, начин на трайно ползване - нива - четвърта категория, при граници и съседи: имот №111006 - нива - собственост на П.И.П., имот №000503 - полски път - собственост на община Минерални бани, имот №111008 - нива - собственост на Д.В.В., имот №110021 - полски път - собственост на община Минерални бани, на обща стойност: 3 020 лева.

Доколкото в случая реалните дялове на страните не съответстват напълно на стойността на квотите им в съсобствеността, то неравенството следва да бъде изравнено в пари съобразно чл. 69, ал. 2, изр. 2 ЗН. Ето защо за уравнение на дяловете К.Д.А. следва да заплати на Г.Г.А. сумата в размер на 33 лева, a Д.С.П. следва да заплати на Й.К.Х. сумата в размер на 191 лева. Горепосочените суми се дължат ведно със законната лихва върху тях, считано от влизане в сила на съдебното решение до окончателното им изплащане.

Съгласно разпоредбите на чл. 355 ГПК и чл. 8 Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по реда на ГПК К.Г.А., Г.Г.А. и К.Д.А. следва да заплатят по сметка на съда държавна такса в размер на по 80,56 лева, Д.С.П. и В.С.Д. - в размер на по 120,80 лева, а Й.К.Х. – 241,60 лева, равняващи се на 4% върху стойността на дяловете им.

Мотивиран от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Й.К.Х., ЕГН **********,***, със съдебен адрес:***, на основание чл. 353 ГПК, следните допуснати до делба недвижими имоти, а именно:

1. имот №023026 в землището на с. Николово, община Хасково, с площ 5,251 дка, начин на трайно ползване - нива - пета категория, при граници и съседи: имот №023017, имот №000004, имот №023007, имот №023017, имот №023029, имот №023028, образуван от имот №023008 в землището на с. Николово, община Хасково, с ЕКАТТЕ 51682, с площ 17,000 дка, начин на трайно ползване - нива - пета категория, при граници и съседи: имот №023017 - нива - собственост на Й. Д.П., имот №023007 - нива - собственост на В.И.И., имот №000004 - полски път - собственост на община Хасково, имот №023009 - нива - собственост на наследници на А.Б.К., имот №023010 - нива - собственост на наследници на К.Я.Ц., имот №023011 - нива - собственост на наследници на К. Г.Г., имот №023012 - нива - собственост на наследници на К.К.Ж., имот №023013 - нива - собственост на наследници на В.М.В., имот №023014 - нива - собственост на наследници на Д.С.И., имот №023015 - нива - собственост на И.Д.С., имот №023016 - нива - собственост на наследници на Е.Ж.К., имот №000646 - полски път - собственост на община Хасково, съобразно заключението на вещото лице Н.Т.Д. по назначената съдебно – техническа експертиза и скица – проект № Ф00602/19.05.2017 г. от Общинска служба „Земеделие” – Хасково;

2. имот с номер 142032 в землището на с. Сираково, община Минерални бани, с ЕКАТТЕ 66634, с площ 5,994 дка, начин на трайно ползване - нива - трета категория, при граници и съседи: имот №142035 - нива - собственост на Е.И.Т., имот №142031 - нива - собственост на Г.К. Г., имот №142030 - нива - собственост на Д.Ж.М., имот №000169 - полски път - собственост на община Минерални бани, имот №142033 - нива - собственост на Н.Й.В.,

с обща стойност на този дял: 5 849 лева.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Д.С.П., ЕГН **********,***, със съдебен адрес:***, на основание чл. 353 ГПК, следните допуснати до делба недвижими имоти, а именно:

1. имот с номер 130006 в землището на с. Сираково, община Минерални бани, с ЕКАТТЕ 66634, с площ 1,490 дка, начин на трайно ползване - нива - пета категория, при граници и съседи: имот №130007 - нива - собственост на Д.И. А., имот №130010 - полски път - собственост на община Минерални бани, имот №130021 - нива - собственост на Т.Д.К., имот №130022 - нива - Н.Й.В., имот №130023 - нива - собственост на Н. К.Т., имот №130005 - нива - собственост на Г.Р.П.;

2. имот с номер 154058 в землището на с. Сираково, община Минерални бани, с ЕКАТТЕ 66634, с площ 4,203 дка, начин на трайно ползване - нива - трета категория, при граници и съседи: имот №154050 - нива - собственост на наследници на Н.И.К., имот №154057 - нива - собственост на Х.В.В., имот №154064 - полски път - собственост на община Минерални бани, имот №154059 - нива - собственост на Д.П.Ж., имот №154056 - нива - собственост на И.Х.П.,

с обща стойност на този дял: 3 211 лева.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на К.Г.А., ЕГН **********,***, на основание чл. 353 ГПК, следните допуснати до делба недвижими имоти, а именно:

1. имот №023029 в землището на с. Николово, община Хасково, с площ 3,094 дка, начин на трайно ползване - нива - пета категория, при граници и съседи: имот №023028, имот №000646, имот №023017, имот №023026, образуван от имот №023008 в землището на с. Николово, община Хасково, с ЕКАТТЕ 51682, с площ 17,000 дка, начин на трайно ползване - нива - пета категория, при граници и съседи: имот №023017 - нива - собственост на Й. Д.П., имот №023007 - нива - собственост на В.И.И., имот №000004 - полски път - собственост на община Хасково, имот №023009 - нива - собственост на наследници на А.Б.К., имот №023010 - нива - собственост на наследници на К.Я.Ц., имот №023011 - нива - собственост на наследници на К. Г.Г., имот №023012 - нива - собственост на наследници на К.К.Ж., имот №023013 - нива - собственост на наследници на В.М.В., имот №023014 - нива - собственост на наследници на Д.С.И., имот №023015 - нива - собственост на И.Д.С., имот №023016 - нива - собственост на наследници на Е.Ж.К., имот №000646 - полски път - собственост на община Хасково, съобразно заключението на вещото лице Н.Т.Д. по назначената съдебно – техническа експертиза и скица – проект № Ф00605/19.05.2017 г. от Общинска служба „Земеделие” – Хасково;

2. имот с номер 062006 в землището на с. Сираково, община Минерални бани, с ЕКАТТЕ 66634, с площ 2,202 дка, начин на трайно ползване - използв. ливада - пета категория, при граници и съседи: имот №062009 - използв. ливада - собственост на община Минерални бани, имот №062008 - използв. ливада - собственост на А.И.И., имот №062007 - използв. ливада - собственост на Д.Л.Б., имот №000755 - дере - собственост на община Минерални бани, имот №062005 - използв. ливада - собственост на Д. П. Р.,

с обща стойност на този дял: 2 014 лева.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на К.Д.А., ЕГН **********,***, на основание чл. 353 ГПК, следните допуснати до делба недвижими имоти, а именно:

1. имот с номер 143007 в землището на с. Сираково, община Минерални бани, с ЕКАТТЕ 66634, с площ 2,802 дка, начин на трайно ползване - нива - шеста категория (0,140 дка) и трета категория (2,662 дка), при граници и съседи: имот №143008 - нива - собственост на наследници на С.П. Г., имот №143006 - нива - собственост на наследници на Т.Ц.Т., имот №000170 - полски път - собственост на община Минерални бани, имот №000060 - полски път - собственост на община Минерални бани;

2. имот с номер 149003 в землището на с. Сираково, община Минерални бани, с ЕКАТТЕ 66634, с площ 1,398 дка, начин на трайно ползване - нива - шеста категория, при граници и съседи: имот №149002 - нива - собственост на А.В.А., имот №000646 - пасище, мера - собственост на община Минерални бани, имот №149044 - нива - собственост на М. Г. Р.,

с обща стойност на този дял: 2 047 лева.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Г.Г.А., ЕГН **********,***, на основание чл. 353 ГПК, следните допуснати до делба недвижими имоти, а именно:

1. имот №023028 в землището на с. Николово, община Хасково, с площ 3,315 дка, начин на трайно ползване - нива - пета категория, при граници и съседи: имот №023027, имот №023014, имот №023015, имот №023016, имот №000646, имот №023029, имот №023026, образуван от имот №023008 в землището на с. Николово, община Хасково, с ЕКАТТЕ 51682, с площ 17,000 дка, начин на трайно ползване - нива - пета категория, при граници и съседи: имот №023017 - нива - собственост на Й. Д.П., имот №023007 - нива - собственост на В.И.И., имот №000004 - полски път - собственост на община Хасково, имот №023009 - нива - собственост на наследници на А.Б.К., имот №023010 - нива - собственост на наследници на К.Я.Ц., имот №023011 - нива - собственост на наследници на К. Г.Г., имот №023012 - нива - собственост на наследници на К.К.Ж., имот №023013 - нива - собственост на наследници на В.М.В., имот №023014 - нива - собственост на наследници на Д.С.И., имот №023015 - нива - собственост на И.Д.С., имот №023016 - нива - собственост на наследници на Е.Ж.К., имот №000646 - полски път - собственост на община Хасково, съобразно заключението на вещото лице Н.Т.Д. по назначената съдебно – техническа експертиза и скица – проект № Ф00604/19.05.2017 г. от Общинска служба „Земеделие” – Хасково;

2. имот с номер 154002 в землището на с. Сираково, община Минерални бани, с ЕКАТТЕ 66634, с площ 1,301 дка, начин на трайно ползване - нива - трета категория, при граници и съседи: имот №154003 - нива - собственост на наследници на Н. И.П., имот №154005 - нива - собственост на Т.Г.С., имот №000757 - полски път - собственост на община Минерални бани, имот №154001 - нива - собственост на наследници на Х.К.К.,

с обща стойност на този дял: 1 981 лева.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на В.С.Д., ЕГН **********,***, на основание чл. 353 ГПК, следните допуснати до делба недвижими имоти, а именно:

1. имот №023027 в землището на с. Николово, община Хасково, с площ 5,341 дка, начин на трайно ползване - нива - пета категория, при граници и съседи: имот №023026, имот №000004, имот №023009, имот №023010, имот №023011, имот №023012, имот №023013, имот №023014, имот №023028, образуван от имот №023008 в землището на с. Николово, община Хасково, с ЕКАТТЕ 51682, с площ 17,000 дка, начин на трайно ползване - нива - пета категория, при граници и съседи: имот №023017 - нива - собственост на Й. Д.П., имот №023007 - нива - собственост на В.И.И., имот №000004 - полски път - собственост на община Хасково, имот №023009 - нива - собственост на наследници на А.Б.К., имот №023010 - нива - собственост на наследници на К.Я.Ц., имот №023011 - нива - собственост на наследници на К. Г.Г., имот №023012 - нива - собственост на наследници на К.К.Ж., имот №023013 - нива - собственост на наследници на В.М.В., имот №023014 - нива - собственост на наследници на Д.С.И., имот №023015 - нива - собственост на И.Д.С., имот №023016 - нива - собственост на наследници на Е.Ж.К., имот №000646 - полски път - собственост на община Хасково, съобразно заключението на вещото лице Н.Т.Д. по назначената съдебно – техническа експертиза и скица – проект № Ф00603/19.05.2017 г. от Общинска служба „Земеделие” – Хасково;

2. имот с номер 111007 в землището на с. Сираково, община Минерални бани, с ЕКАТТЕ 66634, с площ 2.001 дка, начин на трайно ползване - нива - четвърта категория, при граници и съседи: имот №111006 - нива - собственост на П.И.П., имот №000503 - полски път - собственост на община Минерални бани, имот №111008 - нива - собственост на Д.В.В., имот №110021 - полски път - собственост на община Минерални бани,

с обща стойност на този дял: 3 020 лева.

ОСЪЖДА К.Д.А., ЕГН **********,***, да заплати на Г.Г.А., ЕГН **********,***, сумата 33,00 лева за уравнение на дяловете, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от влизане на решението в сила до окончателното й изплащане.

ОСЪЖДА Д.С.П., ЕГН **********,***, със съдебен адрес:***, да заплати на Й.К.Х., ЕГН **********,***, със съдебен адрес:***, сумата 191,00 лева за уравнение на дяловете, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от влизане на решението в сила до окончателното й изплащане.

ОСЪЖДА Й.К.Х., ЕГН **********,***, със съдебен адрес:***, да заплати по сметка на Районен съд Хасково сумата от 241,60 лева, представляваща дължима държавна такса по иска за делба, както и сумата от 5,00 лева за държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за нейното събиране.

ОСЪЖДА Д.С.П., ЕГН **********,***, със съдебен адрес:***, да заплати по сметка на Районен съд Хасково сумата от 120,80 лева, представляваща дължима държавна такса по иска за делба, както и сумата от 5,00 лева за държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за нейното събиране.

ОСЪЖДА В.С.Д., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на Районен съд Хасково сумата от 120,80 лева, представляваща дължима държавна такса по иска за делба, както и сумата от 5,00 лева за държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за нейното събиране.

ОСЪЖДА К.Г.А., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на Районен съд Хасково сумата от 80,56 лева, представляваща дължима държавна такса по иска за делба, както и сумата от 5,00 лева за държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за нейното събиране.

ОСЪЖДА Г.Г.А., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на Районен съд Хасково сумата от 80,56 лева, представляваща дължима държавна такса по иска за делба, както и сумата от 5,00 лева за държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за нейното събиране.

ОСЪЖДА К.Д.А., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на Районен съд Хасково сумата от 80,56 лева, представляваща дължима държавна такса по иска за делба, както и сумата от 5,00 лева за държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за нейното събиране.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Хасково в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                                                                                   СЪДИЯ: /п/ не се чете

                                                                                                                                       / Петър Вунов /

Вярно с оригинала!

Секретар: Е.С.