Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 458

гр. Хасково, 25.07.2017год.

 

                                             В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Хасковският районен  съд

в публичното заседание на двадесети юли

през две хиляди и седемнадесета година в състав :

 

                                         

                                                                   СЪДИЯ : ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА                                     

                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Секретар: Елена Стефанова

Прокурор:

като разгледа докладваното от Съдията гр. д. №  856  по описа за  2017 год.,

за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Предявен е от М.  С.  Й.,*** против Ф.Ю. ***, иск с правно основание чл.341 от ГПК.

В исковата молба ищцата твърди, че с ответника са съсобственици на следния недвижим имот: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 77195.709.190.1.72 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-63/05.10.2006г. на ИД на АК, с административен адрес: гр.Хасково, ж.к. „Орфей“ № 28, вх.Г, ет.6, ап.72, като обектът се намирал в сграда № 1, разположена в поземлен имот с кадастрален идентификатор 77195.709.190, с площ на обекта от 59.38 кв.м., на едно ниво, с предназначение на обекта – жилище, апартамент, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – обект 77195.709.190.1.71; под обекта – 77195.709.190.1.60 и над обекта – 77195.709.190.1.84, ведно с избено помещение от 2.81 кв.м. и ведно със 1.026 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху поземления имот. Ищцата била единствена законна наследница на баща си С.Ю.Ю., приживе с ЕГН **********, починал на *******., б.ж. на гр.Х.. Приживе той дарил гореописания недвижим имот на баща си Ю.Ю.Ю. с Нотариален акт за дарение, вписан в Службата по вписванията с вх. рег. № 2199 от 26.03.2013г., акт № 94, том VII, дело № 825. Ю.Ю.Ю. бил баща на С.Ю.Ю. и Ф.Ю.Ю.. Ю.Ю.Ю. починал на ********г., при което имота се наследявал от синовете му. Скоро след това починал и синът му С.Ю.Ю., който бил баща на ищцата, при което тя наследявала неговия дял от наследството, оставено от Ю.Ю.Ю.. При това положение имотът  се явявал съсобствен между ищцата и чичо й – Ф.Ю.Ю., като правата на страните били 1/2 ид.ч. за ищцата и 1/2 ид.ч. за ответника. Не можели доброволно да поделят съсобствеността върху имота, което обосновавало правния й интерес от предявяване на настоящия иск. Предвид изложеното, моли съда да постанови решение, с което да допусне и извърши съдебна делба между страните на описания недвижим имот, при равни за съделителите квоти: по 1/2 ид.ч. за всеки от тях. С исковата молба ищцата отправя покана към ответника да й предостави възможността да ползва 1/2 ид.ч. от делбения имот или в противен случай да й заплаща обезщетение за ползването, от което е лишена, в размер на 100 лева месечно.

В срока по чл.131 от ГПК ответникът подава отговор, в който заявява, че предявеният иск е допустим и основателен. Ответникът оспорва направеното от ищцата особено искане. Твърди, че не е посетил и не ползва процесния имот - нито своята идеална част, нито тази на ищцата. Единствено след смъртта на общия наследодател Ю.Ю.Ю., починал на ********г., б.ж. на гр.Х., ответникът е заплащал данъка за процесния апартамент и следващите се такси за ВиК и доставка на ел.енергия до обекта. С.Ю.Ю., баща на ищцата, от когото тя черпела права, приживе не бил в състояние да заплаща своята наследствена част, а и малко след това също починал. Цялата тежест по задълженията, посочени по-горе, се поемала от ответника. Освен това, ищцата също имала ключ за процесния апартамент, но никога до настоящия момент не била проявила интерес за ползване на своите наследствени идеални части и още по-малко да е била възпрепятствана от ответника. В съдебно заседание се поддържа подадения отговор.

                   Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, констатира следното:

                   Представи се по делото Удостоверение за наследници, изх. № 747/28.03.2017г., издадено  от Община Хасково, видно от което е, че наследници на Ю.Ю.Ю., ЕГН **********, б.ж. на гр.Х., починал на ********г., са страните по делото: Ф.Ю.Ю. – син и М.С.Й. – внучка, дъщеря на починалия му син – С.Ю.Ю., починал на *******г.

                   С Нотариален акт за дарение на недвижим имот № 126, том I, рег. №680, дело № 68/2013г. на Нотариус Нели Тончева, рег. № 078, С.Ю.Ю. е дарил на своя баща Ю.Ю.Ю., следния свой собствен недвижим имот, придобит на лично основание, по дарение, а именно: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 77195.709.30.2.72, находящ се в гр.Хасково, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-63/05.10.2006г. на ИД на АК-гр.София, с административен адрес: гр.Хасково, ж.к.“Орфей“ № 28, вх.Г, ет.6, Апартамент № 72, с площ от 59.38 кв.м., с предназначение: Жилище, Апартамент, на едно ниво, който самостоятелен обект се намира в сграда с идентификатор № 77195.709.30.2, построена върху поземлен имот с идентификатор № 77195.709.30, при съседни самостоятелни обекти на същия етаж: № 77195.709.30.2.71; под обекта: № 77195.709.30.2.60; над обекта: № 77195.709.30.2.84, заедно с прилежащото към самостоятелния обект Избено помещение с площ 2.81 кв.м., както и 1.026 % ид.ч. от общите части на цялата сграда и от отстъпеното право на строеж върху гореописания поземлен имот.  

                   Представена беше по делото и Схема № 15-145952/30.03.2017г.на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77195.709.190.1.72, с адрес на имота: гр.Хасково, ж.к.“Орфей“ № 28, вх.Г, ет.6, ап.72, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 77195.709.190; предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1, с площ от 59.38 кв.м.; прилежащи части: избено помещение от 2.81 кв.м. и 1.026 % ид.ч.от ОЧС и ОПС; ниво: 1; Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 77195.709.190.1.71; под обекта: 77195.709.190.1.60; над обекта: 77195.709.1.84.

                   Не се спори по делото, че описаният в нотариалния акт и в скицата недвижим имот е един и същ.   

                             При така установената фактическа обстановка, съдът достига до следните правни изводи:

                   Страните по делото са съсобственици на процесния недвижим имот, като относно квотите на съсобственост на страните върху имота, съдът намира, че делбата следва да бъде допусната при следните квоти: по 1/2 ид.ч. за ищцата и за ответника, с оглед извършената сделка на дарение от наследодателя на ищцата – нейният баща С.Ю.Ю. в полза на дядо й – Ю.Ю.Ю.. Посленият след смъртта си на ********г. е оставил за свои законни наследници двамата си синове – Ф.Ю.Ю.  /ответникът по делото/ и С.Ю.Ю., починал на **********г. и оставил за свой законен наследник дъщеря си М.С.Й. /ищцата по делото/. 

Предвид изложеното, съдът намира предявеният иск за делба за основателен. Установена е по безспорен начин съсобствеността между страните, както и обстоятелството, че това са всички съсобственици, които следва да участват в делбата, поради което същата следва да бъде допусната при посочените по-горе квоти.

                    

                    Мотивиран така, съдът

 

                                                            Р     Е     Ш      И :

 

ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между М.С.Й., ЕГН **********,*** и Ф.Ю.Ю., ЕГН **********,***, на следния техен съсобствен недвижим имот: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 77195.709.190.1.72, находящ се в гр.Хасково, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-63/05.10.2006г. на ИД на АК-гр.София, с административен адрес: гр.Хасково, ж.к.“Орфей“ № 28, вх.Г, ет.6, Апартамент № 72, с площ от 59.38 кв.м., с предназначение: Жилище, Апартамент, на едно ниво, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 77195.709.190, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - № 77195.709.190.1.71; под обекта - № 77195.709.190.1.60; над обекта - № 77195.709.190.1.84, заедно с прилежащото към самостоятелния обект Избено помещение с площ 2.81 кв.м., както и 1.026 % ид.ч. от общите части на цялата сграда и от отстъпеното право на строеж върху поземления имот, при равни квоти, а именно: по 1/2 ид.ч. за всеки един от тях.

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза с вещо лице Т.М., което да даде заключение за пазарната стойност на допуснатия до делба недвижим имот, както и за неговата поделяемост съобразно определените квоти, при депозит в размер на 300 лева, вносими по равно от страните по делото по сметка на Районен съд-Хасково.    

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Хасково в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                               

 

                                                                                                СЪДИЯ : /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Е.С.