Р Е Ш  Е Н И Е

№ 440                                                           12.07.2017г.                                         гр. Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

Хасковския районен съд                                                               гражданска колегия

На двадесет и първи юни                           двехиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                                           Районен съдия: Васил Панайотов

Секретар: Гергана Докузлиева

Прокурор:

Като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 823 по описа за 2017г., и за да се произнесе взе предвид следното:

Предявен е иск с правно основание чл. 55 ал. 1 от Закона за задълженията и договорите.

Ищецът посочва, че е потребител по договор за продажба на ел.енергия. На 08.03.2012г. ответникът извършил проверка на електромера му, като след техническа проверка се оказало, че той не отговаря на изискванията. Поради изложеното му била начислена ел. енергия на стойност 1606,51 лева с ДДС за месец март 2012г. Платила издадената на 04.04.2012г. фактура на 17.04.2012г., тъй като се опасявал, че в противен случай ще му спрат тока. Моли да се признае за установено, че не дължи посочената сума, като недължимо платена. В съдебно заседание чрез процесуален представител поддържа иска и моли за разноски.

Ответникът оспорва иска изцяло. Заявява, че при проверка на електромера на ищеца се установило, че той не отчита правилно изразходваната ел.енергия. Налице било правно основание за начисляване на посочената сума в ЗЕ и ПИКЕЕ. Сумата била начислена правилно и за срок в рамките на допустимия. В съдебно заседание чрез процесуален представител поддържа отговора. В писмена защита излага доводи. Моли за разноски.

            Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

           Не се оспорва между страните качеството на потребител и доставчик на ел. енергия, извършването на проверка на 08.03.2012г., като е демонтирал СТИ, а в последствие е извършил корекция на неотчетена и неплатена стойност на електрическа енергия в размер на 1606,49 лева с ДДС за месец март 2012г., представляваща допълнително начислена електрическа енергия. Спорът касае дължимостта на посочената сума.

           Разгледан по същество искът е основателен по следните съображения:

Предвид взаимоотношенията между страните, задължение на ответника е да доставя ел. енергия, а на ищеца – да я заплаща в потребените количества. 

По - старата практика на ВКС, а и част от съставите на ХОС, отричаше възможността за коригиране на сметките на потребителя за минал период, като изискваща доказване на виновно поведение на потребителя. След изменението в Закона за енергетиката с ДВ бр.54/12г. и на приемането на ПИКЕЕ следва да се счита загубила значението си и няма задължителен характер. Корекцията е извършена при действието на ЗЕ, преди последните изменения влезли в сила на 17.VII.2012 година, както и изменените от месец ноември на ПИКЕЕ, в сила от 12.11.2013г. Проверката в случая е извършена на 08.03.2012г. При това положение следва да се приложи старата практика на ВКС и ХОС, като в тежест на ответника е да докаже виновно поведение на ищеца. Това в настоящия случай не се стори. Действително потребителят е присъствал на проверката, като не е изразил никакви възражения. Въпреки това е следвало да се съберат убедителни доказателства за въздействие върху СТИ, което да е в причинна връзка с поведението на потребителя. В настоящия случай липсва и протокол на БИМ - метеорологична експертиза, който да доказва основателността за корекция.   

Поради изложеното, потребителят е платил нещо без основание, което търговецът следва да му възстанови.

При този изход на делото на основание чл. 78 ал. 1 от ГПК на ищеца се следват разноски по делото в размер на 400 лева за платена ДТ и адвокатско възнаграждение.

Водим от изложеното, съдът

Р  Е  Ш  И  :

ОСЪЖДА “ЕВН България Електроснабдяване“ АД със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул. “Христо Г. Данов“ № 37,  с ЕИК: 123526430, да заплати на ЕТ Фил – Димо Филипов с ЕИК 126035995, от гр. Хасково, ул. Одрин 14, вх.А, ап.16, съдебен адрес: гр. Хасково, ул. Преслав 24, ет.3, офис 3, на основание чл. 55 ал.1 от ЗЗД сумата от 1606,49 лева с ДДС, представляваща платена без основание корекция на електрическа енергия за месец март 2012г. като допълнително начислена електрическа енергия за клиентски номер 1000935150 във връзка с констативен протокол от 08.03.2012г. и фактура от 04.04.2012г., в едно със законната лихва от 04.04.2017г. и на основание чл. 78 ал.1 от ГПК разноски в размер на 400 лева.

Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд – Хасково в двуседмичен срок от получаване му от страните.

 

Районен съдия: /п/ не се чете.

Вярно с оригинала!

 Секретар: Ц.С.