Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

445/17.07.2017 година, град Хасково

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Хасковският районен съд, Девети граждански състав

на двадесет и шести юни две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

                                                                                 Председател: Петър Вунов      

секретар: Щиляна Манахилова

прокурор:

като разгледа докладваното от съдията Петър Вунов гражданско дело номер 751 по описа на съда за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на част ІІ, дял І от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/.

Образувано е по исковa молба от Г.Т.Х. с правно основание чл. 128, т. 2 и чл. 224, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/ срещу „АБ" АД.

Ищецът твърди, че по силата на сключен с ответника трудов договор № 121/15.07.2014 г. работил при него на длъжността „машинист на багер/шофьор спец. техн“, с основно трудово възнаграждение в размер на 700 лева, като трудовото му правоотношение било прекратено със Заповед 54/30.03.2016 г., на основание чл. 325, т. 4 КТ. Сочи се и че работодателят не му заплатил дължимото трудово възнаграждение за периода от месец април 2014 г. до месец април 2015 г. включително в размер общо на 4 455,51 лева, както и обезщетение за 5 дни неизползван годишен отпуск за 2016 г. в размер на 167,00 лева. Предвид изложеното се иска да се постанови решение, с което да се осъди ответникът да заплати на ищеца горепосочените суми, ведно със законната лихва върху тях от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане, както и направените по делото разноски.

В с.з. на 26.06.2017 г. ищецът, чрез процесуалния си представител, поддържа исковете и прави искане да бъде постановено неприсъствено решение.

Ответникът, редовно уведомен, не е депозирал в срок писмен отговор, не се е явил и не е изпратил представител в първото по делото редовно с.з., като не е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в съвкупност и съобразявайки изложеното по-горе, намира следното:

В настоящия случай са налице предпоставките на чл. 238 и чл. 239 ГПК за постановяване на неприсъствено решение, тъй като ответникът не е представил в срок отговор на исковата молба и не се е явил в първото редовно заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие и ищецът е поискал постановяване на неприсъствено решение срещу ответника, като с Определение № 648/25.05.2017 г. на страните са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание. На следващо място, исковете са вероятно основателни с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и събраните писмени доказателства.

Предвид изложеното съдът намира, че са налице всички предпоставки за постановяване на исканото неприсъствено решение против ответника, с което да бъдат уважени предявените искове, като на основание чл. 239, ал. 2 ГПК не е необходимо да излага мотиви съобразно чл. 236, ал. 2 ГПК, а само указва, че решението се основава на наличието на такива предпоставки.

С оглед изхода на делото и че ищецът е направила изрично и своевременно искане за разноски, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК единствено на същия следва да се присъдят такива, а именно сумата от 600,00 лева съобразно ангажираните доказателства за извършването им и представения списък по чл. 80 ГПК. На основание чл. 78, ал. 6 ГПК ответникът ще следва да бъде осъден да заплати по сметка на Районен съд - Хасково дължимата държавна такса върху уважения размер на предявените искове, а именно сумата от 228,22 лева определена на база чл. 1 Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОСЪЖДА "АБ" АД, ЕИК 836014515, седалище и адрес на управление: гр. Хасково, бул. “Съединение” № 38, на основание чл. 128, т. 2 КТ, да заплати на Г.Т.Х., ЕГН ********** ***, сумата от 4 455,51 лева, представляваща неизплатено нетно трудово възнаграждение за периода от месец април 2014 г. до месец април 2015 г. вкл., ведно със законната лихва върху нея от датата на завеждане на исковата молба в съда – 29.03.2017 г. до окончателното й изплащане.

ОСЪЖДА "АБ" АД, ЕИК 836014515, седалище и адрес на управление: гр. Хасково, бул. “Съединение” № 38, на основание чл. 224, ал. 1 КТ, да заплати на Г.Т.Х., ЕГН ********** ***, сумата от 167,00 лева, представляваща неизплатено обезщетение за 5 дни неизползван платен годишен отпуск през 2016 г., ведно със законната лихва върху нея от датата на завеждане на исковата молба в съда – 29.03.2017 г. до окончателното й изплащане.

ОСЪЖДА "АБ" АД, ЕИК 836014515, седалище и адрес на управление: гр. Хасково, бул. “Съединение” № 38, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК, да заплати на Г.Т.Х., ЕГН ********** ***, сумата от 600,00 лева, представляваща направени разноски по делото.

ОСЪЖДА "АБ" АД, ЕИК 836014515, седалище и адрес на управление: гр. Хасково, бул. “Съединение” № 38, на основание чл. 78, ал. 6 ГПК, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Хасково сумата от 228,22 лева, представляваща дължима държавна такса по делото, както и сумата от 5,00 лева за държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за нейното събиране.

Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 239, ал. 4 ГПК.

Препис от решението да се връчи на страните.

                                                            

           СЪДИЯ:/п/ не се чете.

Вярно с оригинала! 

Секретар: Ц.С.