Р Е Ш Е Н И Е

№ 418/ 05.07.2017г. гр. Хасково

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

                Хасковски Районен съд    четвърти  граждански                                                                   състав

на двадесет и седми юни                                                                   две хиляди и седемнадесета      година в публичното заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ : ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА                                                                     

Секретаря Диляна Славова

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гр.д.№744 по описа за  2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявен е иск с правно основание чл.34 от ЗС – за делба на недвижима вещ.

Производството е във фаза по допускане на делбата.

            В исковата молба се твърди, че страните били съсобственици, които не можели на поделят имота доброволно. С н.а. №12, т.ІV, т.V, д.№1904/1995г. на Нотариус К. ищцата била призната за собственик по давностно владение и наследство, заедно с майка си – Г.Ю.М., брат и О.М.М., сестра и Г.М.М.и брат и Н.М.М., на ПИ с идентификатор 77195.739.424 по КК и КР на Хасково, одобрена със Заповед №РД-18-63/05.10.2006г. на ИД на АК, находящ се на административен адрес: Хасково, ул.Враца 31, с площ 380 кв.м., с трайно предназначение на територията – урбанизирана, и начин на ползване – ниско застрояване до 10 м., с номер по предходен план – имот пл.№6413, кв.616 по плана на Хасково от 1985г., при съседи на имота -  77195.739.363, 77195.739.351, 77195.739.414, 77195.739.423, 77195.739.24, ведно с построената в имота сграда с идентификатор 77195.739.424.1, с площ от 124 кв.м. на един етаж, с предназначение – жилищна сграда – еднофамилна. Квотите на съсобствениците били както следва: 4/9 за Г.М., по 1/8 за О.М., Г.М., Н.М., както и за ищцата. През март 2017г. по силата на н.а. №114, т.І, д.№83/2017г. на Нотариус В. ищцата закупила от Г.М., Н.М. и Г.М. техните части на съсобственост, като така придобила общо 6/8 ид.ч. от описания имот, а заедно с притежаваната от самата нея 1/8 част, то общо станала съсобственик с ответника на 7/8 ид.ч., а ответникът притежавал – 1/8 ид.ч.  Иска съдът да допусне и извърши делба на процесния имот при квоти 7/8 за ищцата и 1/8 – за ответника.

         В срока за отговор ответникът не оспорва иска, не депозира отговор.

Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната общност, приема за установено от фактическа страна следното:

С Нотариален акт №95, т.ХІІІ, д.№5230/1996г. Б.Т.Г. закупил процесния имот, представляващ апартамент.

След извършване на сделката съпругата на Б.Г.– М.И.Г., починала на 27.04.1999г. и съгласно представеното удостовеление за наследници №416/10.03.2015г. оставила за свои наследници съпруга си  и двете дъщери – ответницата и М.Б.Г..

С н.а.№12, т.V, д.№1904/1995г. Г.Ю., О.М., Г.М., Н.М.и К.М. били признати за собственици на имот по силата на изтекло давностно владение и наследство, а именно: дворно място 6413 от 390 кв.м., кв.616 по плана на Хасково от 1985г., ведно с построената в имота къща, при граници – улица, Ш.Х.и И. М., в който имот бил включен в п.ІІ в същия квартал, при съответни квоти: 4/9 /изписани с думи като четири / осми/ за Гюсюм Юсеин, по 1/8 – за останалите.

С н.а.№114, т.І, рег.№1312/2017г. за дарение Г.Ю., Г.М.и Н.М. дарили на К.М. своите общо 6/8 ид.ч. от процесния имот, представляващ ПИ с идентификатор 77195.739.424 по КК и КР на Хасково, одобрена със Заповед №РД-18-63/05.10.2006г. на ИД на АК, находящ се на административен адрес: Хасково, ул.Враца 31, с площ 380 кв.м., с трайно предназначение на територията – урбанизирана, и начин на ползване – ниско застрояване до 10 м., с номер по предходен план – имот пл.№6413, кв.616 по плана на Хасково от 1985г., при съседи на имота -  77195.739.363, 77195.739.351, 77195.739.414, 77195.739.423, 77195.739.24, ведно с построената в имота сграда с идентификатор 77195.739.424.1, с площ от 124 кв.м. на един етаж, с предназначение – жилищна сграда – еднофамилна. Видно от удостоверението за наследници от 21.02.2017г. страните по сделката и ответника в настоящото производство са наследници на починалия през 1984г. Мехмед Мустафов

При така установената фактическа обстановка съдът достигна до следните правни изводи:

Безспорно е, че страните по делото са съсобственици, като ответникът притежава 1/8 ид.ч. от процесния имот, придобит по наследяване и след изтекла придобивна давност съгласно представения неоспорен нотариален акт от 1995г., а ищецът е придобил – освен същата квота по описания нотариален акт, и по силата на сделка / извършено в нейна полза дарение/ общо 7/8 ид.ч. Няма спор относно обстоятелството, че процесния имот е бил придобит от страните по делото и при така определените ид.ч.

Няма пречки за допустимостта на делбата на посочения имот – по своето естеството и предназначение имотът, представляващ по предназначение урбанизирана територия, е обособена вещ и съсобствеността върху него може да бъде прекратена по предвидените от закона способи.

 Мотивиран така, съдът

Р  Е  Ш  И :

                ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между К.М.М., ЕГН **********,*** Герджиков 28, и О.М.М., ЕГН **********,***, на следния недвижим имот, представляващ ПИ с идентификатор 77195.739.424 по КК и КР на Хасково, одобрена със Заповед №РД-18-63/05.10.2006г. на ИД на АК, находящ се на административен адрес: Хасково, ул.Враца 31, с площ 380 кв.м., с трайно предназначение на територията – урбанизирана, и начин на ползване – ниско застрояване до 10 м., с номер по предходен план – имот пл.№6413, кв.616 по плана на Хасково от 1985г., при съседи на имота -  77195.739.363, 77195.739.351, 77195.739.414, 77195.739.423, 77195.739.24, ведно с построената в имота сграда с идентификатор 77195.739.424.1, с площ от 124 кв.м. на един етаж, с предназначение – жилищна сграда – еднофамилна, при квоти: за К.М.  – 7/8, за О.М. – 1/8 .

            Назначава съдебно-техническа експертиза, която да бъде извършена от вещо лице Е. С., като бъде дадено заключение за действителната пазарна цена на допуснатия до делба имот, както и проект за поделяемост съобразно определените квоти, при депозит в размер на 360 лева, платими като депозит по сметка на Хасковски Районен съд от страните по делото съобразно квотите, а именно: 315 лева от К.М. и 45 лева от О.М..

Решението може да бъде обжалвано  пред  Хасковски Окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е обявено.

 

Съдия:/п/ не се чете.

 

Вярно с оригинала!

 

Секретар: Д.С.