Р Е Ш Е Н И Е

№ 426/ 07.07.2017г. гр.Хасково

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковски Районен съд    четвърти      граждански                                                           състав в публичното заседание на четвърти юли

през две хиляди и седемнадесета година в състав:

         Съдия: ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА

Секретар Диляна Славова

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гр.д.№659 по описа за 2017 год., за да се произнесе взе предвид:

            ****************************************************************************************************************

            Мотивиран така, съдът

Р    Е   Ш   И:

            ИЗМЕНЯ размера на издръжката, постановена с Решение от 26.06.2013г. по гр.д.№1230 по описа за 2013г. на ХРС, която А.В.А., ЕГН **********,***, следва да заплаща на Р.К.Т., ЕГН **********, като майка и законен представител на малолетното дете А. А.А., ЕГН **********, двете от гр.Хасково, като го увеличава от 120 лева на 150 лева месечно, считано от 20.03.2017г. до настъпване на законни причини за изменението или прекратяването, ведно със законата лихва върху всяка просрочена вноска от падежа до окончателното изплащане, и ОТХВЪРЛЯ предявения иск над сумата от 150 лева до пълния предявен размер от 160 лева като недоказан и неоснователен.

            ИЗМЕНЯ размера на издръжката, постановена с Решение от 26.06.2013г. по гр.д.№1230 по описа за 2013г. на ХРС, която А.В.А., ЕГН **********,***, следва да заплаща на непълнолетния Р.А.А., ЕГН **********, действащ със съгласието на своята майка и законен представител Р.К.Т., ЕГН **********,***, като го увеличава от 120 лева на 150 лева месечно, считано от 20.03.2017г. до настъпване на законни причини за изменението или прекратяването, ведно със законата лихва върху всяка просрочена вноска от падежа до окончателното изплащане, и ОТХВЪРЛЯ предявения иск над сумата от 150 лева до пълния предявен размер от 160 лева като недоказан и неоснователен.

ОСЪЖДА А.В.А., ЕГН **********,***, да заплати на Р.К.Т., ЕГН **********, като майка и законен представител на малолетното дете А. А.А., ЕГН **********, и на непълнолетния Р.А.А., ЕГН **********, действащ със съгласието на своята майка и законен представител Р.К.Т., ЕГН **********, направените по делото разноски в размер на 262,50 лева, както и да заплати на Държавата по бюджетната сметка на съдебната власт държавна такса в размер на 86,40 лева.

            ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта му на определената издръжка.

            Решението може да бъде обжалвано пред ХОС в двуседмичен срок от съобщаването на решението.

 

            Съдия: /п/ не се чете.

 

            Вярно с оригинала!

 

            Секретар: Д.С.